Hvem gjelder reglene for?

Enhver eier eller bruker av en fast eiendom, inkludert privatpersoner, kommunen eller staten.

Hva må du gjøre?

Årlig floghavrekontroll

Den som er driftsansvarlig for landbrukseiendom skal sørge for årlig floghavrekontroll, og bekjempe floghavre på hele eiendommen. Luket floghavre skal destrueres så floghavren ikke spres.

20 meters belte

I tillegg til effektiv floghavrebekjempelse skal et 20 meters belte mot dyrka mark på naboeiendom, veier og åpne vannveier holdes helt fritt for floghavre.

Flomutsatte areal

Hold flomutsatte areal fritt for floghavre. Vassdrag kan føre med seg frø

Send planteprøve

Mistenker du at du har funnet floghavre skal du sende en planteprøve til Kimen Såvarelaboratoriet AS på Ås for diagnostisering. Send med skjema for floghavreregistrering.
Last ned skjema for floghavreregistrering

Luke umiddelbart

Mistenker du at du har funnet floghavre skal du luke plantene umiddelbart. Riv de forsiktig opp med rot og buskingsskudd og brenn dem. Pass på at planten ikke drysser frø. Floghavre, hønsehirse og andre fremmede skadelige arter er det tillatt å brenne i Lillestrøm kommune, jmf. Forskrift om åpen brenning § 5

Hva gjør kommunen?

  • Gir veiledning om tiltak for å bli kvitt ugresset
  • Fører tilsyn med at bestemmelsene om floghavre blir overholdt
  • Sender ut informasjon om floghavre og skjema for registrering av kontrolltiltak og bekjempelse til alle aktuelle eiere/brukere om våren i fbm landbruksnytt

Nyttige lenker

Les mer om floghavre, regelverk og skjema for floghavreregistrering hos Mattilsynet
Få nyttige tips til bekjempelse av ugresset på NIBIO

Hønsehirse

Det er oppdaget hønsehirse flere steder i Lillestrøm kommune, og for å unngå videre spredning er det viktig å være nøye med renhold av traktor og tresker, beitepusser og halm-/rundballepresser, særlig om du også kjører på annen manns areal.

Det finnes ikke kjemiske hjelpemidler mot hønsehirse i eng, men hyppige avbeitinger vil og hjelpe til å holde hirsa nede. Hirsefrøene kan overleve i talle og gjødsel.

Hold øynene åpne og sett i gang med tiltak med en gang du oppdager planta.

Norsk Landbruksrådgiving veileder om bekjempelsesmetoder og de har god informasjon om hønsehirse. Felleskjøpet har også artikler om temaet.