Hvem gjelder reglene for?

En hver eier eller bruker av en fast eiendom, inkludert privatpersoner, kommunen eller staten.

Hva må du gjøre?

Årlig floghavrekontroll

Den som er driftsansvarlig for landbrukseiendom skal sørge for årlig floghavrekontroll, og bekjempe floghavre på hele eiendommen. Luket floghavre skal destrueres så floghavren ikke spres.

20 meters belte

I tillegg til effektiv floghavrebekjempelse skal et 20 meters belte mot dyrka mark på naboeiendom, veier og åpne vannveier holdes helt fritt for floghavre.

Flomutsatte areal

Flomutsatte areal skal også holdes helt fritt for floghavre.

Send planteprøve

Mistenker du at du har funnet floghavre skal du sende en planteprøve til Kimen Såvarelaboratoriet AS på Ås for diagnostisering sammen med skjema for floghavreregistrering.
Last ned skjema for floghavreregistrering

Luke umiddelbart

Mistenker du at du har funnet floghavre skal du luke plantene umiddelbart. Riv plantene forsiktig opp med rot og buskingsskudd, pakk dem i sekk og brenn dem. Pass på at planten ikke drysser frø.

Hva gjør kommunen?

  • Gir veiledning om tiltak for å bli kvitt ugresset.
  • Fører tilsyn med at bestemmelsene om floghavre overholdes.
  • Sender ut informasjon om floghavre og skjema for registrering av kontrolltiltak og bekjempelse til alle aktuelle eiere/brukere om våren.  

Nyttige lenker

Les mer om floghavre, regelverk og skjema for floghavreregistrering hos Mattilsynet
Få nyttige tips til bekjempelse av ugresset på NIBIO