Hva er nydyrking?

Nydyrking er:

  • fulldyrking og overflatedyrking av udyrket mark.
  • gjenoppdyrking av jordbruksareal som har vært unyttet i over 30 år.

Opparbeiding av overflatedyrket mark til fulldyrket mark regnes ikke som nydyrking.

Hvordan søke om tillatelse til nydyrking?

Ønsker du å dyrke nye arealer til jordbruksproduksjon må du søke kommunen om godkjenning for dette. I søknaden må du beskrive:

  • planlagt drift av nydyrkingsarealet.
  • hvilke økonomiske og driftsmessige fordeler som oppnås ved nydyrkingen.

Sammen med søknaden må det ligge et kart som viser det planlagte nydyrkingsarealet, og plan for grøfting av arealet. Hvis nydyrkingen er på over 50 dekar (daa) må det utføres konsekvensutredning for tiltaket.
Søknadsskjema for nydyrking på Landbruksdirektoratet

Hvor er det dyrkbare arealer?

NIBIO har kartlagt dyrkbare arealer i Norge. På gårdskart er det et eget kartlag som viser hvor det finnes dyrkbare arealer.

Hensyn til natur- og kulturlandskapet

Det er viktig at det tas hensyn til natur- og kulturlandskapet ved nydyrking. Derfor må miljøverdiene i landskapet vurderes opp mot gode driftsløsninger, før det gis en eventuell tillatelse. Hensyn til biologisk mangfold, naturtyper, spesielle artshensyn, landskapsbilde, allemannsretten og kulturminner må vurderes i forkant.
Les mer om regelverket og finn søknadsskjema for nydyrking hos landbruksdirektoratet