Hva er konsesjon?  

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. Erverv er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på som for eksempel kjøp, arv eller gave.

Fast eiendom er en gård, en bebygd eller ubebygd tomt eller annet areal. 
Les mer om konsesjon på Landbruksdirektoratets nettside 

Hva går konsesjonsloven ut på?  

Konsesjonsloven krever at du må ha tillatelse for å overta fast eiendom. 
Les konsesjonsloven  

Hva er unntatt konsesjonsplikt?   

De fleste erverv er konsesjonsfrie, det vil si at som oftest vil du kunne overta en eiendom uten å innhente tillatelse.  

Hovedregelen er at du kan ikke trenger å søke om konsesjon på  bebygd eiendom som  

 • ikke er større enn totalt 100 mål
 • ikke har mer enn 35 mål fulldyrka/overflatedyrka jord  

Det samme gjelder tomter til bolig- og fritidsformål, og erverv av ubebygd areal som i kommune- eller reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruks-, natur- og friluftsområde. Erverv fra nær familie og erververe med odelsrett er også unntatt fra konsesjonsplikt. 

Slik søker du om konsesjon  

Du søker om konsesjon til Lillestrøm kommune.  

Last ned søknadsskjema fra landbruksdepartementet.no.  

Fyll ut og send utfylt skjema til:

Egenerklæring om konsesjonsfrihet  

Selv om de fleste erverv er konsesjonsfrie må du som regel sende inn en egenerklæring om konsesjonsfrihet til oss i kommunen. Det er kommunen som avgjør søknader om konsesjonsfrihet.   

I Lillestrøm kommune er det ikke nedsatt konsesjonsgrense.

Slik gjør du:

 • Les mer og last ned skjemaet om egenerklæring om konsesjonsfrihet 
 • Det er ny eier som skal signere og vi skal ha ett skjema for hver ny eier
 • Ferdig utfylt skjema, med original signatur sender du til 
  Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@lillestrom.kommune.no
 • Egenerklæring om konsesjonsfrihet kan du også levere elektronisk med elektronisk signatur
 • Når vi har mottatt skjemaet registrerer vi ervervet i matrikkelen og avsender får en e-post på at det er ført, så skjøte/emmeldsdokumentet kan sendes til Statens kartverk
 • Utplukk av tilfeller hvor du ikke behøver å sende inn egenerklæringsskjema (listen er ikke uttømmende):

  Ervervet er bebygd eiendom under 2 dekar 

  Erverv av eiendomsleilighet, aksjeleilighet, obligasjonsleilighet, andel i boligbyggelag og borettslag og ved borettslags erverv av fast eiendom fra boligbyggelag (eierseksjon) (Se svartekst litt lenger ned) 

  Erverv av sameiepart i bebygd eiendom hvor erververen er sameier fra før (eks. P-plass) 

Klage på vedtak

Uenig i vedtaket fra kommunen? Du kan klage på vedtaket til Statsforvalteren. 
Slik klager du til Statsforvalteren

Regler om konsesjon 

Regler om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhørende forskrifter

Nye fylkes- og kommunenumre fra 2024

Fra 2024 får Akershus fylke fylkesnummer 32 og Lillestrøm kommune får kommunenummer 3205.