Hva er konsesjon?  

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på. Som for eksempel kjøp, arv, gave os.   

Med fast eiendom menes en gård, en bebygd eller ubebygd tomt eller annet areal. 

Les mer om konsesjon på Landbruksdirektoratets nettside 

Hva går konsesjonsloven ut på?  

Konsesjonsloven krever at du må ha tillatelse for å overta fast eiendom. 

Les konsesjonsloven  

Hva er unntatt konsesjonsplikt?   

De fleste erverv er konsesjonsfrie, det vil si at som oftest vil du kunne overta en eiendom uten å innhente tillatelse.  

Hovedregelen er at du kan ikke trenger å søke om konsesjon på  bebygd eiendom som  

  •  ikke er større enn totalt 100 mål
  • ikke har mer enn 35 mål fulldyrka/overflatedyrka jord  

Det samme gjelder tomter til bolig- og fritidsformål, og erverv av ubebygd areal som i kommune- eller reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruks-, natur- og friluftsområde. Erverv fra nær familie og erververe med odelsrett er også unntatt fra konsesjonsplikt. 

Slik søker du om konsesjon  

Du søker om konsesjon til Lillestrøm kommune.  

Last ned søknadsskjema fra landbruksdepartementet.no.  

Fyll ut og send utfylt skjema til:

Egenerklæring om konsesjonsfrihet  

Selv om de fleste erverv er konsesjonsfrie må du som regel sende inn en såkalt egenerklæring om konsesjonsfrihet til oss i kommunen.  Det er vi som avgjør søknader om konsesjon.   

Slik gjør du:

  • Last ned skjema egenerklæring om konsesjonsfrihet (PDF)
  • Det er ny eier som skal signere og det må leveres ett skjema for hver ny eier
  • Ferdig utfylt skjema, med original signatur, sendes til 
    Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm,
    eller postmottak@lillestrom.kommune.no.
  • Når vi har mottatt skjemaet legges eiendommen inn i matrikkelen og du mottar så en kvittering fra matrikkelen som viser at dette er gjort.

Klage på vedtak

Uenig i vedtaket fra kommunen? Du kan klage på vedtaket om konsesjon til fylkesmannen.   

Slik klager du til fylkesmannen

Regler om konsesjon 

Regler om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhørende forskrifter.  

Se gjeldende regler for konsesjon på Landbruksdirektoratet.no