Hva er en skogbruksplan?

Skogbruksplan med miljøregistrering (MiS) gir en svært god oversikt over skogressursene på eiendommen din og består blant annet av behandlingsforslag og hogstklassefordeling.

Planene er basert på laserskanning og flyfotografering av skogen og markbefaring

I dag presenteres skogbruksplan som en digital løsning, og skogeier vil da alltid ha oppdatert informasjon om skogeiendommen sin på PC, nettbrett og mobil.

Skogbruksplanlegging

Fet og Sørum er inne i en ny takseringsperiode nå. Planleggingen hadde oppstart i 2018, og nye skogbruksplaner skal være ferdigstilt i juli 2021.

Denne prosessen er i samarbeid med Aurskog-Høland kommune.

Skogarealet i tidligere Skedsmo kommune skal takseres i perioden 2020-23.

Hvorfor skogbruksplan?

Du som skogeier trenger en skogbruksplan for å ha oversikt over aldersfordeling og volum i skogen din. Planen er et godt verktøy til drift av eiendommen. Det blir enklere for deg å sende dokumentasjon når du skal søke tilskudd til planting og ungskogpleie.
Her er flere grunner:

  • Gir oversikt over arealer og skogressurser på eiendommen
  • Du får miljøsertifisert din eiendom. Dette gir mulighet for salg av tømmer
  • Du får kart på papir og digitalt
  • Skogbruksplan gir grunnlag for å forvalte egen skog på best mulige måte. Godt verktøy for å planlegge både planting, rydding, tynning, veier og hogst
  • Det gis muligheter for å oppdatere planen etter utført hogst, ungskogpleie og planting
  • Mulighet for å framskrive skogens ressurser
  • Grunnlag for bedre veiledning fra skogbruksleder, kommunen og andre veiledere
  • Grunnlag for skogeiersamarbeid, for eksempel skogbruksveier

Hva er miljøregistrering?

Miljøregistrering i skog (MiS) er en metode for kartlegging av viktige miljøverdier i skogen. For å selge tømmer, må skogeier ha en miljøsertifisert eiendom. Resultatene legges inn i skogbruksplanen.

Fra frø til stor skog