Formålet med skogfond

Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene.
Skogfond er en tvungen fondsavsetning hjemlet i skogbruksloven.   

Hva er skogfond?

Skogfondet består av midler som du som skogeieren plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Midlene kan du bruke til langsiktige investeringer som

  • Planting
  • Ungskogpleie
  • Veivedlikehold med mer

Skogfond skal gi deg som skogeier et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

Hver skogeiendom har egen skogfondskonto som er knyttet til eiendommen. For salg av juletrær og pyntegrønt er avsetningen frivillig.

Hvordan får jeg tilgang?

Inne på siden til Landbruksdirektoratet får du mer informasjon og tilgang til Skogfond

Hva er fordelene ved skogfond?

Den delen av tømmerinntekten som avsettes til skogfond blir ikke inntektsført og beskattet. Inntektsføring skjer når pengene tas ut igjen fra fondet. En andel av dette uttaket er skattefritt når pengene blir brukt til formål med skattefordel. Den skattefrie andelen av utbetalt skogfond er 85%. Det er ikke skattefordel på merverdiavgift.

Innbetaling og utbetaling av skogfondsmidler

Innbetaling

Innbetaling til skogfond skjer vanligvis ved at tømmerkjøper trekker fra skogfondsavsetningen i oppgjøret med skogeier, og innbetaler dette til skogfondskontoen. Ønsker skogeier innenfor samme kalenderår å innbetale mer til skogfond enn det som allerede er trukket er det anledning til dette, og søkes om i Skogfondssystemet. Ved småsalg direkte fra gården, av for eksempel materialer og ved, må skogeier selv innbetale til skogfond. Når det gjelder juletrær og pyntegrønt så er dette frivillig.

Utbetaling

Skogfondsmidler utbetales ved å søke om refusjon via Landbruksdirektoratet. Kommunen er godkjenningsmyndighet for de utførte tiltakene.

Oppdatering av kontonummer

Har du husket å oppdatere ditt kontonummer?
Registrering av kontonummer

Søknad om refusjon

Søknad om refusjon fra skogfond må gjøres senest et år fra utgangen av det kalenderår investeringen ble gjennomført.

Nyttige lenker