Hva er kulturminner?

Definisjonen på kulturminne er svært vid og omfatter alt som er skapt av mennesker, fra de eldste steinalderboplassene til de nyeste byggverkene.

Fra kulturminneloven

  • «Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro og tradisjon til.» 
  • «Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.» 

Kulturmiljøer kan for eksempel være en stasjonsby, et kirkested med omgivelser eller en grend med omkringliggende kulturlandskap.
Kulturlandskap er landskap som forteller om samvirket mellom naturgrunnlag og menneskers aktivitet og bruk. Det avspeiler områdets naturvilkår, samfunnsforhold og historie. Begrepet blir oftest brukt om beite- og jordbrukslandskapet.

Kulturminner deles gjerne inn i eldre og nyere tid

Eksempler på kulturminner fra eldre tid er helleristninger, bosetningsspor, gravhauger, bygdeborger og fangstanlegg.

Kulturminner fra nyere tid kan være alle typer bygninger, fra husmannsstuer til storgårds- og tettstedsbebyggelse, industrianlegg, parkanlegg, hager, veifar, jernbanelinjer, kullmiler, tjæremiler, fergesteder og festningsanlegg.

 

Oversikt over kulturminner

Kulturminneplaner

Tilskuddsordninger

Se ulike tilskuddsordninger for bevaring av kulturminner