Naturen bidrar med viktige tjenester som å produsere mat og ressurser, vannregulering og vannrensing, CO2-redukson og O2-produksjon, beskyttelse mot flom og uvær, pollinering, samt mulighet for friluftsliv, kulturopplevelser og rekreasjon. Jordressurser, kulturlandskap, naturtyper som raviner, våtmark og elvesletter, dyre- og planteliv og vassdrag er viktige ressurser som må ivaretas.

Fremmede arter

Fremmede arter er nå regnet for å være blant de største truslene mot biomangfold både i Norge og globalt. De fleste fremmede arter blir innført av mennesker, enten med vilje utsatt/plantet, eller som blindpassasjerer. Disse kan utgjøre en stor trussel mot stedegne arter og gjøre stor skade i området de sprer seg til.

Kommunen bidrar hvert år med en innsats for å bekjempe disse artene:

 • Kjempebjørnekjeks
 • Kanadagullris
 • Kjempespringfrø
 • Hagelupin
 • Parkslirekne
 • Russesvalerot
 • Brunskogsnegl

Skedsmo kommune utarbeidet en egen Handlingsplan for bekjempelse av fremmede arter og den gjelder inntil ny plan for Lillestrøm er klar (pdf 5.6 mb)

Hva kan du gjøre?

 • Ikke plante fremmede arter
 • Fjerne fremmede arter fra hagen din
 • Levere fremmede arter på gjenvinningsstasjon, på egnet sted
 • Plukke brunsnegler
 • Legge til rette for naturlige planter og insekter i hagen din
 • Rapportere inn fremmede arter på artsobservasjoner 

For en oversikt over alle fremmedarter som utgjør en trussel for naturmangfoldet i Norge, se Fremmedartslista 2018  

Vassdrag

Vassdragene og de vassdragsnære arealene er kommunens blågrønne hjerte. Forvaltningen av disse skal bidra til at vannkvaliteten tilfredsstiller kravene i vannforskriften om god økologisk tilstand i overflatevann og grunnvann, og sikre brukerinteresser knyttet til vann, som rekreasjon, friluftsbad, jordvanning og fritidsfiske.

I Norge er vannforekomstene gruppert i vannområder, hvor vann skal forvaltes helhetlig innenfor vannområdene. Lillestrøm kommune er en del av vannområde Leira-Nitelva 

Plan for naturmangfold

Lillestrøm kommune har startet arbeidet med å lage en temaplan for naturmangfold.

Temaplanen for naturmangfold skal gi kommunen bedre oversikt over naturmangfoldet i kommunen og legge tydelige føringer for hvordan vi skal jobbe med naturforvaltningen i kommunen.

Les mer om temaplan for naturmangfold

Ravineplan 

Vi har en plan for vern av raviner i delområdet gamle Skedsmo.

Les mer om ravineplanen og last den ned.