Om ordningen

Tilskuddsordningen skal bygge opp under varierte oppvekstmiljø, økt trivsel, trygghet og tilhørighet. Tilskuddet oppmuntrer til lokalt initiativ og samarbeid i for eksempel velforeninger og boligområder.

Det kan søkes tilskudd flere år på rad.

Hvem kan søke?

 • Velforeninger og andre foreninger
 • Borettslag, sameier, garasjelag og lignende innenfor Lillestrøm kommune

Det er mulig å søke om tiltak på kommunal grunn som Lillestrøm kommune eier. I det tilfellet inngås det en tidsavgrenset driftsavtale med kommunen i etterkant av tildelt tilskudd.

Følgende kan ikke søke

 • Enkeltpersoner
 • Skoler og barnehager
 • FAU
 • Kommersielle aktører/virksomheter eller organisasjoner som faller utenfor formålet.

Krav

 • Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene.
 • Tiltaket må ha helse- og miljøvennlige underlag.
 • Søker skal ha egenkapital/egenfinansiering til å gjennomføre tiltaket. 
 • Tiltaket skal ha sosial effekt ved at deler av tiltaket må utføres gjennom dokumenterte dugnadstimer.
 • Hele tiltaket må utføres i inneværende kalenderår .
 • Tiltaket skal være åpent for kommunens innbyggere.

Eksempler på hva du kan søke om

Tilskuddet gjelder både opprustingstiltak og igangsetting av nye tiltak.

Eksempler på hva du kan søke om er:

 • Innkjøp og vedlikehold av lek- og aktivitetsapparater som overholder aktuelle lover og forskrifter. Et eksempel på forskrift er forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.
 • Investeringer i nye tiltak som beplantning, sikkerhetsgjerder, bord, benker, belysning, grillplass, gapahuk, hinderløype, falldekker og lignende.
 • Teknisk infrastruktur som for eksempel oppgradering av dimensjonering på vannuttak til vinteraktiviteter som skøytebane.

Før du søker

Nyttige tips

 • For å kunne sette opp et reelt budsjett i søknaden, anbefaler vi at du innhenter pristilbud i forkant.
 • Berører tiltaket tilgrensede naboer eller andre, skal disse informeres. Er du usikker på om dette gjelder dere, kan du finne mer informasjon i veilederen for nabovarsel.
 • I 2023 var tilskuddsrammen til fordeling på 388 000 kroner totalt.
 • Trenger du råd eller veiledning kan du ta kontakt med saksbehandler før du søker.

Dokumentasjonskrav

 • Krever tiltaket byggetillatelse fra byggesaksavdelingen, må du ha ha søkt om dette før du kan søke om tilskudd. Du må legge ved dokumentasjon på dette i søknaden.
 • Skal du søke om tilskudd til lek- og aktivitetsapparater, må du legge ved dokumentasjon som beskriver apparatene og fallunderlag. Dette kan for eksempel være et pristilbud.
 • Eier dere ikke eiendommen der tiltaket skal stå, må du legge ved skriftlig tillatelse fra grunneier om at eiendommen kan benyttes til tiltaket for kommende 10 år.
 • Eventuell annen dokumentasjon du mener er relevant for søknaden.

Søknadsfrist

Vi har forlenget søknadsfristen til 1. april kl. 23.59. 

Søknadsskjema

Søk om tilskudd til utendørsaktivitet og lek

Saksbehandling

Hvordan vurderes søknadene?

Søknadene behandles av Friluftsliv og idrettsavdelingen, som vurderer fordelingen av tilskuddet.

I vurderingen vektlegges følgende:

 • Lokalt initiativ og samarbeid i boligområdet.
 • Planlegging av økonomi, sikkerhet, egeninnsats og grad av dugnad.
 • Tiltak for barn og unge kan gis prioritet foran andre aldersgrupper.

Avdelingen skriver en politisk sak med forslag til fordeling av tilskuddet, som deretter fremmes i Hovedutvalget for kultur. Det er politikerne i Hovedutvalget for kultur som bestemmer endelig fordeling av tilskuddet.

Når får du svar på søknaden?

Fordelingen skjer i april og du får beskjed per e-post.

Ved en eventuell tildeling av tilskudd

Markedsføring

Det er ønskelig at dere synliggjør at Lillestrøm kommune har bidratt med tilskudd.

Dokumentasjonskrav

Du/kontaktperson må sende inn dokumentasjon på tiltaket før tilskuddet utbetales. Dokumentasjonen kan sendes inn fortløpende, men senest innen 1. desember.

Eksempler på aktuell dokumentasjon er:

 • Enkelt regnskap
 • Bilder
 • Dokumentasjon av dugnad
 • Kopier av faktura/utlegg

Når utbetales tilskuddet?

Tilskuddet utbetales etter at tiltaket er gjennomført og dokumentert.

En forutsetning er at tiltaket er gjennomført i samsvar med søknaden. Skulle det bli vesentlige endringer av tiltaket fra søketidspunkt til utbetaling, skal saksbehandler kontaktes.

Kommunen kan kreve at hele eller deler av tilskuddet tilbakebetales dersom tilskuddet ikke er utført i samsvar med søknaden.

Klagemulighet

Det er mulig å klage hvis du er uenig i tildelingen av tilskuddet. Du må sende inn klagebrev med begrunnelse og betydningsfulle opplysninger innen tre uker etter mottatt tildelingsbrev. Ønsker du å klage anbefaler vi deg å kontakte saksbehandler før klagebrevet sendes inn, for å få muntlig veiledning og svar på spørsmål.

Klagen blir behandlet av et annet politisk organ enn Hovedutvalget for kultur.

Annen informasjon

Gjeldende krav for tilskuddsordningen ble vedtatt i politisk sak av Hovedutvalget for kultur 24.11.2020.