Tilskuddsordningen skal bygge opp under varierte oppvekstmiljø, økt trivsel, trygghet og tilhørighet. Tilskuddet oppmuntrer til lokalt initiativ og samarbeid i for eksempel velforeninger og boligområder. 
Har du spørsmål til ordningen kan du kontakte oss. 

Hvem kan søke?

Velforeninger, andre foreninger, borettslag, sameier, garasjelag o.l. innenfor Lillestrøm kommune kan søke.

Følgende kan ikke søke

Enkeltpersoner, skoler, barnehager, FAU, kommersielle aktører/virksomheter, arrangementer, lokaler eller organisasjoner som faller utenfor formålet.

Det er mulig å søke til tiltak på kommunal grunn som Lillestrøm kommune eier. Da blir det inngått en tidsavgrenset driftsavtale med kommunen i etterkant av tildelt tilskudd.

Krav

 • Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene.
 • Tiltaket må ha helse- og miljøvennlige underlag.
 • Det må også oppgis i søknaden hvilke apparater som skal settes opp og hvem som er leverandør.  
 • Søker skal ha egenkapital/litt egenfinansiering til å gjennomføre tiltaket. Vi anbefaler å innhente pristilbud på tiltaket før søknaden sendes inn for å kunne sette opp et reelt budsjett.
 • Tiltaket skal ha sosial effekt ved at deler av tiltaket må utføres med dokumenterte dugnadstimer.
 • Hele tiltaket må utføres i inneværende kalenderår .
 • Tiltaket skal være åpent for kommunens innbyggere til allmenn bruk.

Hvordan vurderes søknaden?

Søknadene behandles av Friluftsliv og idrettsavdelingen. Avdelingen gjør en vurdering med fordeling av tilskuddet. I vurderingen vektlegges følgende:

 • Lokalt initiativ og samarbeid i boligområdet.
 • Planlegging av økonomi, sikkerhet, egeninnsats og grad av dugnad.
 • Tiltak for barn og unge kan gis prioritet foran andre aldersgrupper.

Avdelingen skriver en politisk sak med forslag til fordeling av tilskuddet. Den politiske saken fremmes i Hovedutvalget for kultur.

Når får du svar på søknaden?

Fordelingen skjer i april og da får søker/kontaktperson beskjed per e-post. Det er politikerne i Hovedutvalget for kultur som bestemmer endelig fordeling av tilskuddet. 

Når utbetales tilskuddet?

Tilskuddet betales etterskuddsvis ved at kontaktperson sender inn dokumentasjon når tiltaket er gjennomført. Dokumentasjonen kan sendes inn fortløpende, men senest innen 1. desember. Aktuell dokumentasjon er enkelt regnskap, bilder, dokumentasjon av dugnad og eventuelt kopier av faktura/utlegg. 

Tilskudd utbetales med forutsetning at tiltaket er gjennomført i samsvar med søknaden. Ved vesentlige endringer av tiltaket fra søketidspunkt til utbetaling, skal saksbehandler kontaktes.

Kommunen kan kreve at hele eller deler av tilskuddet betales tilbake dersom tilskuddet ikke er utført i samsvar med søknaden.

Aktuelle lover og forskrifter

Hvis det skal monteres nytt lekeplassutstyr i forbindelse med tiltaket så har søker ansvar for at gjeldende lover og forskrifter overholdes. Eksempel på aktuell forskrift er forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. 

Eksempler på hva du kan søke om

Tilskuddet gjelder både opprustingstiltak og igangsetting av nye tiltak. Det kan søkes om f.eks. innkjøp og vedlikehold av lek- og aktivitetsapparater og investeringer i nye tiltak som beplantning, sikkerhetsgjerder, bord, benker, belysning, grillplass, gapahuk, hinderløype, falldekker med mer.

Det kan også søkes tilskudd til teknisk infrastruktur. Eksempelvis kan du søke om oppgradering av dimensjonering på vannuttak til vinteraktivitet som skøytebane.

Klagemulighet

Det er mulig å klage hvis søker er uenig i tildelingen av tilskuddet. Søker må sende inn klagebrev med begrunnelse og betydningsfulle opplysninger innen tre uker etter mottatt tildelingsbrev. Ønsker du å klage så oppfordres du til å kontakte saksbehandler først, som kan veilede muntlig og svare på spørsmål før klagebrevet sendes inn.

Klagen blir behandlet av et annet politisk organ enn Hovedutvalg for kultur.

Tilskuddssum

Total tilskuddssum til fordeling i 2023 er 388 000 kroner.

Annen info

 • Det kan søkes på tilskuddet flere år på rad.
 • Det er ønskelig at tilskuddsmottaker synliggjør at Lillestrøm kommune har bidratt med tilskudd.
 • Eier dere ikke eiendommen selv? Da bør eier gi skriftlig tillatelse til at området kan benyttes til tiltaket for kommende 10 år.
 • Finnes det naboer som grenser inntil tiltaket som skal utføres? Søker bør informere tilgrensende naboer/nærmiljø om tiltaket på egnet tidspunkt.
 • Tiltak som krever byggetillatelse/vedtak fra byggesaksavdelingen, må ha dette godkjent før tilskuddssøknad fremmes.
 • Gjeldende krav for tilskuddsordningen ble vedtatt i politisk sak av Hovedutvalget for kultur 24.11.2020.

Send inn søknad innen 1. mars

Søk om tilskudd her:

Søk om tilskudd til utendørsaktivitet og lek