Reguleringsprosess og underskriftkomité for «grønne lunger» i Lillestrøm – resultat: privat eiendom reguleres til park av Kommunestyret

Status:
Ferdig
Start:
Juni 2003
Slutt:
1. mars 2006

Erverv/innløsning – resultat: kommunen eier Kirkegata 10

Status:
Ferdig
Start:
April 2006
Slutt:
Mai 2008

Mulighetsstudie for helhetlig utvikling av Kulturkvartalene

Status:
Ferdig
Start:
Mai 2011
Slutt:
10. oktober 2012

Budsjettbevilgning til Bypark i Kommunestyret

Status:
Ferdig
Start:
5. desember 2013
Slutt:
10. desember 2014

Skisseprosjekt Bypark med politisk vedtak

Status:
Ferdig
Start:
Januar 2015
Slutt:
29. april 2015

Forprosjekt med vedtak i Kommunestyret om fullfinansiering av Byparken

Status:
Ferdig
Start:
August 2018
Slutt:
14. desember 2016

Detaljprosjekt Bypark med alle tekniske fag

Status:
Ferdig
Start:
August 2017
Slutt:
Februar 2018

Anskaffelse av entreprenører, forhandlinger, kontrakt og byggesaksbehandling

Status:
Ferdig
Start:
Mars 2018
Slutt:
April 2018

Byparken som rigg- og driftsareal for nybygg Akershus kunstsenter

Status:
Ferdig
Start:
Mai 2019
Slutt:
Mars 2020

Anleggsfase med bygging av selve Byparken

Status:
Ferdig
Start:
Mars 2020
Slutt:
September 2020

Ferdigstillelse av Kulturparken

Status:
Ferdig
Start:
September/Oktober 2020
Slutt:
Oktober 202

Illustrasjoner av parken

Byparken
Byparken
Byparken

Hva

For byutvikling i Lillestrøm er kulturkvartalene (Kirkegata) i særstilling på flere vis:

  • kvartalene har eldre bygninger som er historisk verdifulle og identitetskapende for byen
  • kvartalene ligger tett på stasjonen/offentlig transport
  • i kvartalet er flesteparten av de største kulturinstitusjonene, som Lillestrøm kultursenter, plassert.

Det har i lang tid vært jobbet med byutvikling for å foredle kvalitetene og potensialet i kulturkvartalene. Et viktig ledd i denne prosessen er å skape gode, nye attraktive byrom, - etterspurt og ønsket av lokalbefolkningen. Byrommene, som torg og parker, ivaretar viktige funksjoner i byen innenfor rekreasjon, opplevelse, møteplasser og liv i byen. For å realisere en helt ny offentlig bypark inkludert en større lekeplass, sentralt i kulturkvartalet, har Kommunestyret totalt bevilget 26,7 millioner.

Kulturparken i kulturkvartalet blir et lekent, gratis offentlig byrom og møteplass for alle – både lokalbefolkning og øvrige besøkende i kvartalet. Kulturparken skal fremstå som et nytt og annerledes byrom i Lillestrøm, samtidig som den skal oppleves som trygg og inkluderende. Ambisjonen er at kulturparken skal skape tilhørighet, aktivitet, trivsel og aktivitet – og bli en positiv attraksjon i og for byen.
Illustrasjon av kulturparken}

Hvor

Kulturparken anlegges på eiendommene Kirkegata 10 og Kirkegata 12 – rett ved Lillestrøm kultursenter, nye Akershus kunstsenter, Kulturverkstedet for ungdom og fremtidige kulturbygg i kvartalet.

Kulturparken er helhetlig arkitektonisk planlagt for å passe inn mellom både bevaringsverdige eldre bygninger og nye moderne kulturbygg i kvartalet.
Hvem
Skedsmo kommune er byggherre for kulturparken. Ansvarlig entreprenør for å bygge kulturparken er Ruta AS med ulike underleverandører. Landskapsarkitekter fra Snøhetta AS og arkitekter fra Haugen/Zohar AS har samarbeidet om innhold og formgivning av kulturparken.

Når

Kulturparken skal stå ferdig senhøstes 2020.

Innhold i Kulturparken

Kulturparken er delt opp i ulike rom/felt med forskjellig innhold, materialer og aktivitetsnivå. Det vil finnes muligheter for avslapning, lek, spill, aktivitet, kultur og arrangement – og plasser for både felleskap og alenetid.

Lekeplass, hengekøyer, piknikbord og utegrill

Sør i parken plasseres en unik og karakteristisk større lekeinstallasjon for barn i ulike aldre. Lekeinstallasjonen er designet med varierte typer klatrenett og solide taustrukturer som på ulike måter oppmuntrer til fysisk lek og utvikling. Her kan man både rutsje, klatre, balansere, krabbe, hoppe og henge. Lekeinstallasjonen plasseresmed støtsand rundt.


Omkring lekeinstallasjonen blir det et par hengekøyer, flere trær, formklippet hekk, piknikbord og grillplass. Belysning skal bidra så lekeinstallasjonen og omkringliggende området kan brukes hele året.

Treningsapparater, bordtennis og sjakkbord

Det andre feltet sørvest i parken inneholder tre apparater for utendørs trening/gym/ fysisk aktivitet. Apparatene har enkel form og er laget av pulverlakkert stål. De kan benyttes til styrketrening, stretching eller lek og imøtekommer brukere uansett høyde, alder, kjønn eller treningsnivå.

I dette feltet i kulturparken vil det også finnes to bordtennisbord og flere fastmonterte sjakkbord. Brikker til sjakk og bordtennis-utstyr vil være tilgjengelig til utlån i kulturbyggene nær parken. Hele feltet vil ha grusdekke, med trær og hekk rundt og har også en funksjon som fordøyningsbasseng for overvann.

Gresskulptur

Sentralt i parken blir det bygget en terrengform som kalles gresskulptur av gressplen og stålkanter. Gresskulpturen vil ha geometrisk utforming og fremstå med ulike terrasser i en total høyde på ca. 70 centimeter over bakken. Skulpturen er en permanent kunstinstallasjon i kulturparken og kan innby til refleksjon rundt kontekst og landskapet den befinner seg i. Det vil være mulig å oppleve gresskulpturen på ulike vis og den kan også benyttes som arena for kunst/musikk/teater.

Øvrige materialbruk og innhold i kulturparken

De øvrige feltene i kulturparken vil bestå av vegetasjon/beplantning med stauder, hekker, trær, løk og gressplen. Beplantningen skal ha et frittvoksende uttrykk, årstidsvariasjon og bidra til livsmiljø for fugler og pollinerende insekter (som humler).

Mellom vegetasjonsfeltene i parken og de eksisterende og nye byggene blir det anlagt stier, veier og bygulv av plasstøpt betong. Betong er valgt som materiale fordi parken skal fungere for hele befolkningen, også de som driver med rullende aktiviteter (street-skate). Den viktigste veien/betongtraseen gjennom parken har gatevarme, så den kan benyttes hele året uten behov for snøbrøyting.

Bygulvet/betongdekket nær nybygget til Akershus kunstsenter vil skråne opp mot inngangspartiet til bygget som en åpen og fleksibel plass/område for arrangementer. Det blir også anlagt to lange skråstøpte integrerte benker i betong sentralt langs hovedgangveien som definerer flyt, opphold og rom i parken.

Generelt vil det bli minimale terreng- og nivåforskjeller for å ivareta universell utforming av kulturparken. Det legges opp til utstrakt bruk av naturlige ledelinjer, som terrasser, andre kantavgrensinger samt bevisst lyssetting.

Ved bygget til ungdomskulturverkstedet i Kirkegata 10 og murvillaen i Kirkegata 12 blir det anlagt terrasser av treverk. Dagens Stjerneplass (byrommet i overgangen av kulturparken, Kirkegata og Lillestrøm kultursenter) vil beholdes i sin helhet med dagens utforming av granittheller.

Øvrig innhold i kulturparken er løse stoler, sykkelparkering, avfallsbeholdere og belysningsmaster. Belysningen skal bidra til trygghet, stemning og være et miljøskapende element i kulturparken, gatene rundt og kvartalet generelt. Parken vil også inneholde fasiliteter for bedre infrastruktur for strøm og lignende til fremtidige arrangementer i kulturkvartalet.