Si din mening og bli hørt

Som barn og ungdom har du ikke stemmerett. Men du skal bli hørt og få si din mening om ting som er viktig i ditt liv. Det er en rettighet du har som også står i Grunnloven. I Lillestrøm kommune har du flere måter å si din mening på, gjennom Ungdomsrådet og Barnetrinns- og Ungdomstrinnsråd. Kommunen har også en egen Barnerepresentant.

Politiske saker ligger på opengov.com

Følg med på sakene som behandles politisk, og som DU kan mene noe om.

Les sakene på opengov.com

Lillestrøm ungdomsråd

Ungdomsråd er et kommunalt politisk organ med samme rolle og organisering som andre politiske råd. Ungdomsrådet i Lillestrøm består av 10 ungdommer som valgt for å hjelpe politikerne og de som jobber i kommunen med å forstå hva som er viktig for barn og unge som bor i Lillestrøm kommune.

Leder og nestleder Ungdomsrådet.

Saker

Ungdomsrådets oppgave er å sette seg inn i og gi innspill i politiske saker som angår barn og unge. Politiske saker som kan ha noe å si for hverdagen og livet til barn og unge, skal sendes til Ungdomsrådet. Ungdomsrådet bestemmer ikke noe i sakene, men skriver en uttalelse om hva de tenker og mener om det som står i saken. Ungdomsrådet bestemmer selv hvilke saker de vil mene noe om og gi innspill til. Rådet kan også ta opp saker de er opptatt av selv. Ungdomsrådets leder eller nestleder har det som kalles «møte og talerett i kommunestyret» og «kan fremme rådets synspunkt i enkeltsaker». Det betyr at leder eller nestleder kan delta på møtene i kommunestyret og få sagt direkte noe om saker som skal behandles av politikerne.    

Valg

Hvem som helst mellom 13 og 19 år kan bli valgt inn i ungdomsråd. Man kan søke direkte eller bli foreslått til rådet gjennom for eksempel elevråd, fritidsklubber og frivillige organisasjoner. 

Du må ikke være medlem i et politisk parti for å bli med i ungdomsrådet. Det viktigste er at du er engasjert!  

Tidligere medlemmer i ungdomsrådet er nominasjonskomité. De foreslår kandidater til rådet ut i ut fra søknadene som er kommet inn. Nominasjonskomiteen er opptatt av at det er jevn fordeling mellom kjønn, alder, erfaring og interesser og at medlemmene skal komme fra ulike steder i kommunen. Det er kommunestyret som til slutt bestemmer hvem som skal sitte i ungdomsrådet, ut ifra forslaget nominasjonskomiteen har kommet med. Når rådet er bestemt, velger de selv leder, nestleder og sekretær. De som er valgt inn i Ungdomsrådet sitter der i 2 år. 

Møter

Ungdomsrådet har obligatoriske møter 1 gang i måneden, og følger den politiske møteplanen i kommunen. Møtene foregår på kveldstid på rådhuset.

Møteinnkalling, saker og protokoller for ungdomsrådet finner du på opengov.com.

Høringsinstans

Noen ganger er ungdomsrådet en høringsinstans. Det betyr at Ungdomsrådet blir bedt om å mene noe, eller være med på for eksempel workshop når det skal lages nye planer i kommunen eller det er endringer i det tilbudet kommunen gir. 

I tillegg kan medlemmene av ungdomsrådet:  

  • gi innspill i saker som er ute på høring i kommunen 
  • holde innlegg eller taler i ulike sammenhenger. 
  • arrangere samlinger for ungdom i kommunen. 

BUR - Barneråd og Ungdomstrinnsråd

I Barnerådet sitter to elever fra 5-7 trinn fra alle barneskolene i Lillestrøm kommunen.  

I Ungdomstrinnsrådet sitter to representanter fra 8-10 trinn. Som oftest er det elevrådsleder og nestleder som sitter i rådene. 

Det er minst tre møter i året for hvert av rådene. I møtene tar rådene opp Tema på de to møtene i tema som er viktige for barn og unge i kommunen og det som kommer fram i møtene er viktige verktøy for de som jobber i kommunen. Innspillene fra møtene brukes til å lage gode tilbud til som til barn og unge i kommunen. Møtene arrangeres som workshops, diskusjoner i grupper og presentasjoner i hele barnetrinns- eller Ungdomstrinnsrådet.  

Barnetrinnsrådet og Ungdomstrinnsrådet velger sin egen leder og nestleder, og det er de som leder møtene, med hjelp fra den ansatte kontaktpersonen. 

Barnerådet og Ungdomstrinnsrådet har en pott med penger til trivselstiltak på skolene eller i nærmiljøene. Hver høst sender elevråd inn søknader som blir diskutert og besluttet i barnetrinns- eller Ungdomstrinnsrådet.  

Barnerepresentanten er talsperson for barn og unge i plansaker

Barnerepresentanten er en person eller en rolle som skal passe på barn og unges interesser i forbindelse med kommunens utforming og gjennomføring av planer og beslutninger. 

Barnerepresentanten skal passe på or å sikre at barn og unges behov, rettigheter og interesser blir tatt hensyn til når kommunen jobber med for eksempel skoleområder, lekeplasser, barnehager, trygge gangveier, områder som barn og unge bruker til lek eller «væresteder» eller andre ting som er viktig for at barn og unge skal ha gode liv der de bor og oppholder seg.