Når ingen sørger for gravferden, skal dette ivaretas av Lillestrøm kommune, dersom avdøde hadde bopel i Lillestrøm på tidspunkt for dødsfallet. Dette gjelder også dersom avdøde ikke hadde bopel i Norge, men døde i Lillestrøm.

Melding om dødsfall sendes til kommunal.gravferd@lillestrom.kommune.no

Her trenger vi følgende informasjon:

  • Navn og personnummer på avdøde
  • Hvor avdøde ligger

Ved et dødsfall skal politi, sykehus, sykehjem eller annen helseinstitusjon sørge for at pårørende blir varslet. Meldende virksomhet må selv varsle nærmeste etterlatte/oppført kontaktperson om dødsfallet. Disse institusjonene skal informere pårørende om dødsfallet og om rutiner for gravferd.

Oppnås det ikke kontakt med pårørende eller pårørende ikke funnet så ta kontakt med politiet for videre bistand for å spore opp pårørende.