Mål for Lillestrøm kommune

Lillestrøm kommune skal ha en utvikling som er bærekraftig både i dag og i framtida. FNs bærekraftsmål ligger i bunnen og skal styre de valgene kommunen gjør. Annen type kunnskap og forskning, kommunale utfordringer og verdigrunnlaget som politikerne har lagt, påvirker også utviklingen av kommunen.

I perioden 2020 – 2024 har Lillestrøm satt seg fire hovedmål.

 1. Klima og miljø
  Hovedmål: Lillestrøm kommune skal redusere klimagassutslippene og ha en god ressursforvaltning, samtidig som kommunen skal håndtere forventet befolkningsvekst.
 2. By- og tettstedsutvikling
  Hovedmål: Lillestrøm kommune skal ha en attraktiv regionby og livskraftige lokalsamfunn.
 3. Hele livet
  Hovedmål: Lillestrøm kommune skal støtte opp under innbyggernes mestring av egne liv i alle livets faser.
 4. Nyskapende
  Hovedmål: Lillestrøm kommune skal være åpen, lærende og nytenkende.

Verdier for medarbeiderne i Lillestrøm kommune

Våre verdier er et resultat av en kartlegging hvor alle medarbeidere i Lillestrøm kommune, samt barn og unge, var invitert til å si sin mening. Resultatet er tre verdier, som skal sette standard for vårt arbeid:

 1. Tillit
  I dette legger vi åpenhet, anerkjennelse, myndiggjøring, ansvarlighet, autonomi og respekt
 2. Inkludering
  I dette legger vi tilhørighet, trivsel, samarbeid, tverrfaglighet, at man er omsorgsfull
 3. Nyskaping
  I dette legger vi medvirkning, å tenke nytt, involvering, tilpasningsdyktighet, at man er løsningsorientert