Eierskap

Lillestrøm kommune produserer mange ulike typer tjenester til sine innbyggere, som for eksempel skole, helse og eldreomsorg. De fleste tjenestene produseres i regi av kommunen selv. Kommunen skaffer også innbyggerne tjenester ved sitt eierskap i selskaper som produserer ulike tjenester. I tillegg kjøpes noen tjenester av private.

Eierskapsmelding

Last ned «Lillestrøm kommunes eierskapsmelding»

KS-sak 17/23

Interkommunale selskap (IKS)

Et interkommunalt selskap er et selskap hvor alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller et annet IKS. Selskapsformen brukes særlig hvor to eller flere kommuner eller fylkeskommuner går sammen om å drive en næringsvirksomhet.

Lillestrøm kommune er medeier i 11 IKSer.

Arkiv Øst IKS

• Lillestrøm kommunes eierandel: 10,19 %
• Selskapets nettside: www.arkivo.no
• Selskapsavtale: KS-sak 153/22

Midtre Romerike Avløpsselskap IKS (MIRA)

Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA)

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR)

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV)

Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS)

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)

Lillestrøm kommunes eierandel: 42,05%

Romerike Krisesenter IKS (RKS)

Romerike revisjon IKS (RRI)

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (Vikus)

Øst 110-sentral IKS (Ø110)

Aksjeselskap (AS)

Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av deltakerne har et personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Et AS har en innbetalt aksjekapital fordelt på et bestemt antall aksjer i selskapet.

Lillestrøm kommune er medeier/aksjonær i 8 AS.

Heia Vita AS

Kjeller innovasjon AS

Kvartal 1 AS

Lillestrøm kulturbygg AS

Lillestrøm Parkering AS

Norasondegruppen AS

Skedsmo Samfunnshus AS

Strandveien 1 AS

Lov- og rammeverk