Ordføreren i Lillestrøm

Ordfører er kommunens øverste politiske leder.

Viktige oppgaver for ordføreren er å være kommunens ansikt utad, og lede kommunestyret og formannskapet.

Ordfører er kommunens rettslige representant og underskriver på kommunens vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre.

Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Jørgen Vik (AP) har sin første periode som ordfører i Lillestrøm kommune.

Jørgen Vik
Tittel: Ordfører

Telefon: 913 97 430

Varaordfører i Lillestrøm

Thor Grosås (SP) er varaordfører i Lillestrøm kommune.

Dersom ordføreren midlertidig trer ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører. I slike tilfeller vil varaordføreren ha ansvaret for ordførerens ordinære oppgaver.