Ordføreren i Lillestrøm

Ordfører er kommunens øverste politiske leder.

Viktige oppgaver for ordføreren er å være kommunens ansikt utad, og lede kommunestyret og formannskapet.

Ordfører er kommunens rettslige representant og underskriver på kommunens vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre.

Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Kjartan Berland (H) har sin første periode som ordfører i Lillestrøm kommune.

Ordfører Kjartan Berland

Kjartan Berland
Tittel: Ordfører

E-post og post til ordfører er offentlig

All post som blir sendt til ordfører i Lillestrøm kommune er i utgangspunktet offentlige dokumenter. Det betyr at brev og e-poster som sendes kommunen offentliggjøres på postlisten vår, slik at det du har skrevet kan leses av alle. Brev som inneholder personsensitive opplysninger blir unntatt offentlighet, og kan dermed ikke leses.

Varaordfører i Lillestrøm

Anette Carnarius Elseth (FrP) er varaordfører i Lillestrøm kommune.

Dersom ordføreren midlertidig trer ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører. I slike tilfeller vil varaordføreren ha ansvaret for ordførerens ordinære oppgaver.

Anette Carnarius Elseth
Tittel: varaordfører