Hva er FutureBuilt?

FutureBuilt er et samarbeidsprogram mellom kommunene Oslo, Bærum, Asker, Drammen, Nordre Follo og Lillestrøm. I 2023 kom Bergen til som en treårig pilot, og fra 2024 blir også Trondheim og Stavanger innlemmet i programmet.

Sammen med byggenæringen og myndigheter jobbes det med innovasjon og læring gjennom utvikling av forbildeprosjekter.

Forbildeprosjektene kan være enkeltbygg og områder, rehabilitering og nybygg. De skal være ambisiøse og strekke seg godt forbi dagens praksis i byggenæringen. Det krever vilje til både innovasjon, endring og risiko.

Ved at Lillestrøm kommune er med i FutureBuilt, øker vi vår egen kompetanse og erfaring og får flere bærekraftige bygg og områder. I tillegg bidrar vi til det grønne skiftet i byggenæringen.

Les mer på Futurebuilt.no

Klimasmart bygging

Bygge- og anleggssektoren bruker nesten 40 prosent av verdens energi- og materialressurser, og står for rundt 40 prosent av klimagassutslippene globalt. Det oppstår utslipp og avfall når materialer produseres og transporteres, når bygget bygges og mens det er i drift, og ved riving.

Det er derfor viktig å ta grep om hvordan vi bygger for at vi skal nå FNs bærekraftsmål og kommunens klimastrategi. FutureBuilt er et nyttig verktøy for dette.

I Lillestrøm kommune ønsker vi å realisere både private og offentlige FutureBuilt-prosjekter.

Mål

FutureBuilts mål mot 2030 er å realisere 100 forbildeprosjekter som overoppfyller FNs bærekraftmål og Parismålene, og alltid kutter klimagassutslipp med minst 50 prosent i forhold til vanlig praksis.

Prosjektene skal være nyskapende, sosialt og miljømessig bærekraftige, ha høy kvalitet og være godt egnet for visning og profilering.

Prosjektene skal være basert på bærekraftige transportløsninger og nedbygging av verdifullt naturareal skal unngås.

Hvorfor delta?

Dersom du som utbygger har et aktuelt byggeprosjekt – nybygg eller rehabilitering – og høye ambisjoner for klima, miljø og arkitektonisk kvalitet, kan du søke om å bli et forbildeprosjekt.

Utbyggerne som er med må yte litt ekstra, men fordelene med å delta i FutureBuilt er mange.

Kommunen tilbyr prioritert saksbehandling i plan- og byggesak, og har i tillegg til saksbehandler en kommunal prosjektleder for FutureBuilt som bidrar til løsningsorientert saksbehandling.

FutureBuilt-sekretariatet gir rådgivning og løpende oppfølging, tilbyr faglige møteplasser, erfaringsutveksling med andre utbyggere, og rett til å markedsføre prosjektet som et FutureBuilt-prosjekt. Alle forbildeprosjektene profileres gjennom FutureBuilts egne kanaler.