Planinitiativ behandles politisk

Status:
Ferdig
Start:
27. februar 2019
Slutt:
20. mars 2019

Oppstart av planarbeid

Status:
Ferdig
Start:
Juni 2021
Slutt:
Juni 2021

Parallelloppdrag for mulighetsstudie

Status:
Ferdig
Start:
August 2021
Slutt:
Januar 2022

Åpent informasjonsmøte

Status:
Ferdig
Start:
01.09 2021

Evaluering av mulighetsstudier og utarbeidelse av forslag til planprogram

Status:
Underveis
Start:
Februar 2022
Slutt:
Juni 2022

Offentlig ettersyn av forslag til planprogram (6 uker) med åpent informasjonsmøte

Status:
Planlagt
Start:
Juni 2022
Slutt:
August 2022

Fastsetting av planprogram

Status:
Planlagt
Start:
September 2022
Slutt:
September 2022

Utredninger og medvirkning

Status:
Planlagt
Start:
September 2022
Slutt:
September 2023

Førstegangsbehandling

Status:
Planlagt
Start:
Oktober 2023

Offentlig ettersyn (8 uker) med informasjonsmøte

Status:
Planlagt
Start:
November 2023
Slutt:
Januar 2024

Planen vedtatt

Status:
Planlagt
Slutt:
April 2024

Hvor

Kjernen i planområdet er kvartalene mellom Romeriksgata, Vestbygata, Brøtergata og Henrik Wergelands gate. I tillegg har kommunedirektøren foreslått å ta med Storgata over Kjeller, Måsan barnehage, og Vestbyparken med skole, barnehage og næringsområder. Varslingsområdet er derfor endret noe i særlig østlig del fra det som ble anbefalt i planinitiativet.

Hvem

Lillestrøm kommune ved planavdelingen er ansvarlig for prosjektet.

Når

Planinitiativet ble behandlet av Hovedutvalget for Tekniske tjenester i Skedsmo kommune 27. februar, i formannskapet 6. mars og kommunestyre 20. mars 2019. Les behandlingen av planinitiativet

 Varsel om oppstart av planarbeider ble kunngjort lørdag 26. juni 2021

Grunnet kommunesammenslåingsprosessen, og behov for samkjøring av planprosessen med planprosess for Byutviklingsplan for Lillestrøm by, er planarbeidene blitt forsinket.

Et parallelloppdrag for mulighetsstudier av planområdet er nylig gjennomført. Fire arkitektkontor har deltatt, der kommunen engasjerte de tre arkitektkontorene MAD, White og Adept, mens Lillestrøm Nord Grunneierforum har bidratt med LPO Arkitekter. Resultatet er et stort idetilfang kommunen kan bruke i sitt videre arbeid med å lage en områdereguleringsplan innen høsten 2023.

Mulighetsstudiene vil bli stilt ut på rådhuset i Lillestrøm i månedsskiftet juni/juli 2022, og det vil også bli lagt ut en digital utstilling på hjemmesiden der publikum kan få si sin mening. 

Ambisjonen er at Lillestrøm kommune, ved Hovedutvalg for miljø og samfunn, skal fastsette planprogrammet høsten  2022. Deretter følger en lengre periode på ca. ett år med utredninger og medvirkningsopplegg. Førstegangsbehandling av planforslaget er ventet høsten 2023, med påfølgende offentlig ettersyn. Målet er at planen blir endelig vedtatt av Lillestrøm kommunestyre våren 2024.

Tidspunktene over er basert på en foreløpig framdriftsplan.

Oppstartsseminar

Informasjonsmøte

1. september 2021 kl 18.00 - 19.15 avholdt Lillestrøm kommune ved  planavdelingen, et åpent informasjonsmøte på Teams om planlagt innhold i områdereguleringsplan for Lillestrøm Nord.

Møtet var annonsert i formelt varsel om oppstart i Romerikes blad den 24.06.2021 og på vår nettside. Det var på det meste 44 deltakere i møtet. Les mer om møtet