Planinitiativ behandles politisk

Status:
Ferdig
Start:
27. februar 2019
Slutt:
20. mars 2019

Oppstart av planarbeid

Status:
Ferdig
Start:
Juni 2021
Slutt:
Juni 2021

Parallelloppdrag for mulighetsstudie

Status:
Ferdig
Start:
August 2021
Slutt:
Januar 2022

Åpent informasjonsmøte

Status:
Ferdig
Start:
01.09 2021

Evaluering av mulighetsstudier og utarbeidelse av forslag til planprogram

Status:
Ferdig
Start:
Februar 2022
Slutt:
Juni 2022

Offentlig ettersyn av forslag til planprogram (6 uker)

Status:
Ferdig
Start:
September 2022
Slutt:
November 2022

Fastsetting av planprogram

Status:
Ferdig
Start:
Mars 2023
Slutt:
Mars 2023

Utredninger og medvirkning

Status:
Planlagt
Start:
Oktober 2023
Slutt:
Oktober 2024

Førstegangsbehandling

Status:
Planlagt
Start:
November 2024

Offentlig ettersyn (8 uker) med informasjonsmøte

Status:
Planlagt
Start:
Desember 2024
Slutt:
Februar 2024

Planen vedtatt

Status:
Planlagt
Slutt:
Juni 2025

Hvor

Kjernen i planområdet er kvartalene mellom Romeriksgata, Vestbygata, Brøtergata og Henrik Wergelands gate, og Storgata over Kjeller flyplass, Måsan barnehage, og Vestbyparken med skole, barnehage og næringsområder. 

Hvem

Lillestrøm kommune ved avdeling for plan er ansvarlig for prosjektet.

Hva skjer fremover?

Utredninger og medvirkningsarbeid

Etter kommunestyrets fastsetting av planprogram den 29.03.2023 vil administrasjonen høsten 2023 gjennomføre en offentlig anskaffelse for å knytte til seg en plankonsulent. Deretter gjennomfører kommunen og plankonsulent i samarbeid planprogrammets medvirkningsopplegg og utredninger, og lager et planforslag til områdereguleringsplan. Målet er at utredninger og medvirkning skal gjøres i løpet av ca. ett år, før et planforslag kommer opp til førstegangsbehandling i hovedutvalg for miljø og samfunn.

Førstegangsbehandling av et planforslag er foreløpig planlagt sen høst 2024, med påfølgende offentlig ettersyn. Målet er at planen blir endelig vedtatt av kommunestyret våren/sommeren 2025.

Tidspunktene over er basert på en foreløpig framdriftsplan.

Hva har skjedd til nå?

(Siste medvirkningsaktivitet står øverst.)

Fastsetting av planprogram

Etter det offentlige ettersynet i perioden 24.09.2022 – 14.11.2022, fastsatte kommunestyret planprogrammet den 29.03.2023. Planprogrammet er planen for den videre planprosessen, med krav til utredninger, opplegg for medvirkning, og hvilke plandokumenter som skal utarbeides.

Fastsatt planprogram kan du lese her

Åpent informasjonsmøte om forslag til planprogram

Den 17. oktober 2022 kl 18.00-20.00 avholdt planavdelingen et informasjonsmøte om innholdet i forslaget til planprogram. Møtet ble avholdt i kommunestyresalen på rådhuset og kunne følges på Teams.

Opptak fra informasjonsmøtet 17.10.22 kan du se her
(Dessverre er en del av forberedelsene til møtet blitt med i starten av opptaket. Det lønner seg derfor å spole frem til åpningen av møtet 14 min. og 45 sek. ut i opptaket.)

Presentasjonen som ble vist i møtet kan du se her

Notater fra møtet kan du lese her

Utstillinger i tilknytning til planarbeidet

Mulighetsstudiene fra parallelloppdraget ble stilt ut på Lillestrøm bibliotek i høringsperioden for planprogrammet (24.09.2022 - 14.11.2022). Det ble laget en liten utstilling med utvalgte plansjer som kunne ses i bibliotekets åpningstid. Publikum fikk her mulighet til å gi skriftlig tilbakemelding på mulighetsstudiene i utstillingslokalet.

De fire mulighetsstudiene ble også gjort tilgjengelige på kommunens hjemmeside i en digital utstilling (storymap). Publikum kunne der gi innspill til materialet digitalt.

Digital utstilling finner du her

Utarbeidelse av forslag til planprogram

Etter avslutning av parallelloppdraget i februar 2022 gikk planavdelingen igang med evaluering av det innkomne materialet fra mulighetsstudiene. Idetilfanget var omfattende, og de beste forslagene ble tatt med inn i arbeidet med å lage forslag til planprogram med administrasjonens anbefaling til plangrep. Forslag til planprogram med anbefalt plangrep ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 24.09.2022 – 14.11.2022. Formålet med det anbefalte plangrepet var å skape engasjement og få reaksjoner tidlig. Tilbakemeldingene skulle deretter tas med videre inn i medvirkningsarbeidet for nærmere diskusjoner, og vurderes innarbeidet ved utarbeidelse av et planforslag til områdereguleringsplan.

Parallelloppdrag – fire mulighetsstudier for planområdet

Høsten 2021/vår 2022 deltok fire innbudte arkitektkontor i kommunens parallelloppdrag. Disse var: MAD, White, Adept og LPO Arkitekter. Mulighetsstudiene ble utarbeidet på bakgrunn av et program planavdelingen hadde utarbeidet i forkant av parallelloppdraget. Resultatet av mulighetsstudiearbeidet ble et stort idetilfang som kommunen i ettertid har brukt til å lage et forslag til planprogram med anbefalt plangrep.

Innledende informasjonsmøte om det varslede planarbeidet

Medvirkning i arbeidet med Lillestrøm nord - Her kan du se video av informasjonsmøtet den 1. september og oppstartsseminaret den 11. oktober 2021.

Varsel om oppstart

 Varsel om oppstart av planarbeider ble kunngjort lørdag 26. juni 2021

Planinitiativ

Planavdelingens planinitiativ for oppstart av områdereguleringsplanarbeid ble behandlet av Hovedutvalget for Tekniske tjenester i Skedsmo kommune 27. februar, i formannskapet 6. mars, og i kommunestyret den 20. mars 2019. Les behandlingen av planinitiativet