Hva

Det er satt i gang arbeid med å revidere områdeplanen for Sørumsand sentrum som ble vedtatt i 2015

Formålet med å revidere planen er å innarbeide Temaplan for utforming og Temaplan for parkering, vedtatt i 2019, samt å vurdere andre relevante problemstillinger.

Hensikten med planen er å legge et solid grunnlag for en god tettstedsutvikling, med innbyggere som trives godt, skape godt bomiljø, bærekraftige løsninger samt ivareta og forsterke kvalitetene som Sørumsand har. Kvalitetene er bl.a. et konsentrert sentrum, nærheten til Glomma, historiske bygg, en solrik og fri beliggenhet, Tertitten, grøntarealer og et levende næringsliv.

Det er mange gode intensjoner i områdeplanen for Sørumsand sentrum, vedtatt i 2015, men det er flere overordnede forhold det ikke er tatt stilling til i plandokumentene. Målet med å revidere planen er at intensjonene med planen ivaretas og at det resulterer i en helhetlig utvikling av Sørumsand sentrum. Revisjonen av planen anses også som viktig for å sette klare rammer og på den måten unngå lange og ressurskrevende detaljreguleringer.

Hvem

Lillestrøm kommune ved planavdelingen er ansvarlig for prosjektet.

Hvor

Varslingsgrensen for planområdet er foreløpig ikke satt, men utgangspunktet vil være planavgrensningen for gjeldende områderegulering i tillegg til Sørumsand verksted og arealer øst for dette.

For planavgrensningen for områdeplanen, se lenke under «Hva».

Området tilknyttet Sørumsand verksted har vært på tilleggshøring i fm. med kommuneplanen. Se her for det aktuelle området.

Når

Kommunestyret vedtok 07.09.2022 at revisjon av områdeplanen for Sørumsand sentrum igangsettes, og at arbeidet utføres i henhold til det fremlagt planinitiativet. Det ble også vedtatt at Sørumsand næringsområde «Bekkedroga» inkluderes i planområdet. Les behandling av planinitiativ her

Planprosessen er i en tidlig fase og detaljene i fremdriftsplanen er under utarbeidelse.

Medvirkning og aktiviteter

Lillestrøm kommune har ambisjoner om bred medvirkning og å involvere innbyggerne i Sørumsand i utarbeidelse av planen.

Når agenda for medvirkning og aktiviteter er satt, vil det vises her hva som planlegges, hvor og når de skal gjennomføres, og hvordan det er mulig å delta.

Fremdrift

Varsel om oppstart og utleggelse av planprogram

Status:
Planlagt
Start:
Høst 2023

1. gangsbehandling

Status:
Planlagt
Start:
Juni 2025

Kontakt prosjektleder

Anne Kathe Andresen
Seniorarkitekt

E-post: annekathe.andresen@lillestrom.kommune.no