Politisk behandling av planinitiativ

Status:
Ferdig
Start:
03. april 2013
Slutt:
03. april 2013

Oppstart av planarbeid

Status:
Ferdig
Start:
01. nov 2013
Slutt:
01. nov 2013

Fastsetting av planprogram

Status:
Ferdig
Start:
01. nov 2013
Slutt:
02. april 2014

Utredninger og medvirkning

Status:
Ferdig
Start:
02. april 2014
Slutt:
08. april 2015

Politisk førstegangs-behandling av planforslag

Status:
Ferdig
Start:
08.april 2015
Slutt:
08. april 2015

Nye politiske retningslinjer for planlegging

Status:
Ferdig
Start:
14. juni 2017
Slutt:
14. juni 2017

Utredninger og medvirkning

Status:
Ferdig
Start:
14. juni 2017
Slutt:
27. mai 2020

Ny politisk førstegangs-behandling av planforslag

Status:
Ferdig
Start:
27. mai 2020
Slutt:
27. mai 2020

Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Status:
Ferdig
Start:
13. juni 2020
Slutt:
27. august 2020

Innarbeidelse av høringsuttalelser og bemerkninger til planforslaget

Status:
Underveis
Start:
27. august 2020
Slutt:
15. september 2021

Politisk andregangsbehandling i Hovedutvalget for miljø og samfunn

Status:
Planlagt
Start:
Oktober 2021
Slutt:
Oktober 2021

Politisk sluttbehandling i Formannskapet

Status:
Planlagt
Start:
November 2021
Slutt:
November 2021

Politisk sluttbehandling i kommunestyret

Status:
Planlagt
Start:
November 2021
Slutt:
November 2021

Hva

Kommuneplanen har plankrav om at det skal vedtas en områdereguleringsplan for Strømmen Øst før det kan vedtas detaljreguleringsplaner for konkrete utbyggingsprosjekter. Utredningsarbeidet er nå i sluttfasen og et planforslag skal straks til politisk førstegangsbehandling.

Planen skal legge til rette for sentrumsutvikling i planområdet. Den skal belyse viktige tema som samferdsel, grønnstruktur og byrom, næring og handel, boligbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, overvannshåndtering, føringer for estetisk utforming, og flere andre tema for utredning.

Hvor

Planområdet avgrenses av Strømsveien i vest, Guldalsgata i sør, Frydenlundsgata i nord og småhusbebyggelse i øst.

Kartutsnitt av planområdet hvor det blå arealet utgjør planområdet.

Hvem

Lillestrøm kommune, byplanseksjonen ved planavdelingen er ansvarlig for prosjektet.

Når

Planinitiativ ble behandlet av kommunestyret den 3. april 2013. Her ble behovet for områdereguleringsplanen beskrevet, og det ble antydet hvilke mål planarbeidet skulle ha.

Det ble varslet formell oppstart 1. november 2013. Opprinnelig planforslag ble utredet i perioden vår 2014 – vår 2015, og politisk førstegangsbehandling av planforslaget skjedde 8. april 2015. Planforslaget ble imidlertid sendt tilbake til administrasjonen med retningslinjer for videre planlegging. Planarbeidet stoppet deretter opp, og nye retningslinjer for planlegging ble gitt i kommunestyremøtet den 14. juni 2017. Arbeidet med å lage et nytt planforslag etter de nye retningslinjene har pågått fram til nå.

Planforslaget var oppe til politisk førstegangsbehandling den 27. mai 2020. Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring i perioden 27.05.2020 – 27.08.2020. Kunngjøring av utleggelsen til offentlig ettersyn ble gjort i Romerikes Blad og her på nett lørdag 13.06.2020.

Det ble avholdt et eget informasjonsmøte om planforslaget i kommunestyresalen på rådhuset onsdag den 24.06.2020 kl 18.00-20.00.
Her kan du se presentasjonen fra møtet.
Presentasjonen på kommune-TV finner du her.

Høringsuttalelser og bemerkninger til planforslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn blir nå innarbeidet, og saken går til sluttbehandling i hovedutvalg for miljø og samfunn, formannskap og kommunestyre i oktober/november 2021.

Kontakt prosjektansvarlig

Anders Jørstad
Senioringeniør
E-post: anjo10@lillestrom.kommune.no