• Politisk behandling av planinitiativ

  Status:
  Ferdig
  Start:
  03. april 2013
  Slutt:
  03. april 2013
 • Oppstart av planarbeid

  Status:
  Ferdig
  Start:
  01. nov 2013
  Slutt:
  01. nov 2013
 • Fastsetting av planprogram

  Status:
  Ferdig
  Start:
  01. nov 2013
  Slutt:
  02. april 2014
 • Utredninger og medvirkning

  Status:
  Ferdig
  Start:
  02. april 2014
  Slutt:
  08. april 2015
 • Politisk førstegangs-behandling av planforslag

  Status:
  Ferdig
  Start:
  08.april 2015
  Slutt:
  08. april 2015

 • Nye politiske retnings-linjer for planlegging

  Status:
  Ferdig
  Start:
  14. juni 2017
  Slutt:
  14. juni 2017

 • Utredninger og medvirkning

  Status:
  Ferdig
  Start:
  14. juni 2017
  Slutt:
  27. mai 2020
 • Ny politisk førstegangs-behandling av planforslag

  Status:
  Ferdig
  Start:
  27. mai 2020
  Slutt:
  27. mai 2020
 • Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

  Status:
  Underveis
  Start:
  13. juni 2020
  Slutt:
  27. august 2020

 • Innarbeidelse av høringsuttalelser og bemerkninger til planforslaget

  Status:
  Planlagt
  Start:
  27. august 2020
  Slutt:
  01. desember 2020
 • Politisk andregangsbehandling i Hovedutvalget for miljø og samfunn

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Januar 2021
  Slutt:
  Januar 2021
 • Politisk sluttbehandling i Formannskapet

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Januar 2021
  Slutt:
  Januar 2021
 • Politisk sluttbehandling i kommunestyret

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Januar/februar 2021
  Slutt:
  Januar/februar 2021

Hva

Kommuneplanen har plankrav om at det skal vedtas en områdereguleringsplan for Strømmen Øst før det kan vedtas detaljreguleringsplaner for konkrete utbyggingsprosjekter. Utredningsarbeidet er nå i sluttfasen og et planforslag skal straks til politisk førstegangsbehandling. Lillestrøm kommune, byutviklingsavdelingen ved byplanseksjonen er ansvarlig for prosjektet. Planen skal legge til rette for sentrumsutvikling i planområdet. Den skal belyse viktige tema som samferdsel, grønnstruktur og byrom, næring og handel, boligbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, overvannshåndtering, føringer for estetisk utforming, og flere andre utredningstema.

Hvor

Planområdet avgrenses av Strømsveien i vest, Guldalsgata i sør, Frydenlundsgata i nord og småhusbebyggelse i øst.

Kartutsnitt av planområdet hvor det blå arealet utgjør planområdet.

Hvem

Lillestrøm kommune, byutviklingsavdelingen ved byplanseksjonen er ansvarlig for prosjektet.

Når

Planinitiativ ble behandlet av kommunestyret den 3. april 2013. Her ble behovet for områdereguleringsplanen beskrevet, og det ble antydet hvilke mål planarbeidet skulle ha.

Det ble varslet formell oppstart 1. november 2013. Opprinnelig planforslag ble utredet i perioden vår 2014 – vår 2015, og politisk førstegangsbehandling av planforslaget skjedde 8. april 2015. Planforslaget ble imidlertid sendt tilbake til administrasjonen med retningslinjer for videre planlegging. Planarbeidet stoppet deretter opp, og nye retningslinjer for planlegging ble gitt i kommunestyremøtet den 14. juni 2017. Arbeidet med å lage et nytt planforslag etter de nye retningslinjene har pågått fram til nå.

Planforslaget var oppe til politisk førstegangsbehandling den 27. mai 2020. Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring i perioden 27.05.2020 – 27.08.2020. Kunngjøring av utleggelsen til offentlig ettersyn ble gjort i Romerikes Blad og her på kommunens hjemmeside lørdag 13.06.2020.

Det ble avholdt et eget informasjonsmøte om planforslaget i kommunestyresalen på rådhuset onsdag den 24.06.2020 kl 18.00-20.00.
Her kan du se presentasjonen fra møtet.
Presentasjonen på kommune-TV finner du her.

Kontakt prosjektansvarlig

Anders Jørstad
Senioringeniør
E-post: anjo10@lillestrom.kommune.no