Politisk behandling av planinitiativ

Status:
Ferdig
Start:
03. april 2013
Slutt:
03. april 2013

Oppstart av planarbeid

Status:
Ferdig
Start:
01. nov 2013
Slutt:
01. nov 2013

Fastsetting av planprogram

Status:
Ferdig
Start:
01. nov 2013
Slutt:
02. april 2014

Utredninger og medvirkning

Status:
Ferdig
Start:
02. april 2014
Slutt:
08. april 2015

Politisk førstegangs-behandling av planforslag

Status:
Ferdig
Start:
08.april 2015
Slutt:
08. april 2015

Nye politiske retningslinjer for planlegging

Status:
Ferdig
Start:
14. juni 2017
Slutt:
14. juni 2017

Utredninger og medvirkning

Status:
Ferdig
Start:
14. juni 2017
Slutt:
27. mai 2020

Ny politisk førstegangs-behandling av planforslag

Status:
Ferdig
Start:
27. mai 2020
Slutt:
27. mai 2020

Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Status:
Ferdig
Start:
13. juni 2020
Slutt:
27. august 2020

Innarbeidelse av høringsuttalelser og bemerkninger til planforslaget

Status:
Ferdig
Start:
27. august 2020
Slutt:
15. september 2021

Politisk andregangsbehandling i Hovedutvalget for miljø og samfunn

Status:
Ferdig
Start:
November 2021
Slutt:
November 2021

Politisk sluttbehandling i Formannskapet

Status:
Ferdig
Start:
Desember 2021
Slutt:
Desember 2021

Politisk sluttbehandling i kommunestyret

Status:
Ferdig
Start:
Desember 2021
Slutt:
Desember 2021

Hva

Kommuneplan2019-2030 hadde plankrav om at det skulle vedtas en områdereguleringsplan for Strømmen Øst før det kunne vedtas detaljreguleringsplaner for konkrete utbyggingsprosjekter. Dette områdereguleringsplanarbeidet er nå avsluttet.

Planen legger til rette for sentrumsutvikling i østlig del av Strømmen sentrum. Den belyser viktige tema som samferdsel, grønnstruktur og byrom, næring og handel, boligbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, overvannshåndtering, føringer for estetisk utforming, og flere andre tema.

Hvor 

Planområdet avgrenses av Strømsveien i vest, Guldalsgata i sør, Frydenlundsgata i nord og småhusbebyggelse i øst.

Kartutsnitt av planområdet hvor det blå arealet utgjør planområdet.

Hvem

Lillestrøm kommune, byplanseksjonen ved planavdelingen har vært ansvarlig for prosjektet.

Når

Planavdelingens planinitiativ for oppstart av områdereguleringsplanarbeidet ble behandlet av kommunestyret den 3. april 2013. Her ble behovet for områdereguleringsplanen beskrevet, og det ble antydet hvilke mål planarbeidet skulle ha.

Det ble varslet formell oppstart 1. november 2013. Opprinnelig planforslag ble utredet i perioden vår 2014 – vår 2015, og politisk førstegangsbehandling av planforslaget skjedde 8. april 2015. Planforslaget ble imidlertid sendt tilbake til administrasjonen med retningslinjer for videre planlegging. Planarbeidet stoppet deretter opp, og nye retningslinjer for planlegging ble gitt i kommunestyremøtet den 14. juni 2017. Arbeidet med å lage et nytt planforslag etter de nye retningslinjene pågikk i perioden 2018 til 2021.

Nytt planforslag var oppe til ny politisk førstegangsbehandling den 27. mai 2020. Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring i perioden 27.05.2020 – 27.08.2020. Kunngjøring av utleggelsen til offentlig ettersyn ble gjort i Romerikes Blad og her på nett lørdag 13.06.2020.

Det ble avholdt et eget informasjonsmøte om planforslaget i kommunestyresalen på rådhuset onsdag den 24.06.2020 kl 18.00-20.00.
Her kan du se presentasjonen fra møtet.
Presentasjonen på kommune-TV finner du her.

Høringsuttalelser og bemerkninger til planforslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn ble deretter innarbeidet, og saken gikk til sluttbehandling i hovedutvalg for miljø og samfunn, formannskap og kommunestyre i november/desember 2021.

Det endelige planvedtaket i kommunestyret den 15.12.2021 og plandokumentene finner du her