Politisk behandling av planinitiativ

Status:
Ferdig
Start:
16. januar 2019
Slutt:
06. februar 2019

Oppstart av planarbeid

Status:
Ferdig
Start:
September 2019
Slutt:
November 2019

Utredning og medvirkning

Status:
Ferdig
Start:
Høst 2019
Slutt:
Høst 2019

Utarbeidelse av planforslag

Status:
Ferdig
Start:
Vinter 2019

Førstegangsbehandling i hovedutvalg for miljø og samfunn

Status:
Ferdig
Start:
22. september 2021
Slutt:
22. september 2021

Oppfølging av det politiske vedtaket

Status:
Underveis
Start:
11.05.2023

Ny politisk førstegangsbehandling

Status:
Planlagt
Start:
Vinteren 2024

Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Status:
Planlagt
Start:
Våren 2024

Innarbeidelse av høringsuttalelser og bemerkninger til planforslaget

Status:
Planlagt
Start:
Høsten 2024

Politisk andregangsbehandling

Status:
Planlagt
Start:
Høsten 2024

Hva

Kommuneplan for Skedsmo kommune 2019-2030 inneholder krav om områderegulering for feltene KF21-KF25 langs Skedsmo kirkevei og rundt rundkjøringen på Skedsmokorset. Planområdet ble utvidet forbi disse feltene for å sikre en helhetlig planlegging for hele Skedsmokorset. I planarbeidet har det blitt utredet møteplasser, trafikk, handel og bolig.

Planen legger til rette for den videre utviklingen av Skedsmokorset. Det legges opp til et stort antall nye boliger, kontor etter behov og forretninger. Fokuset har vært lagt på å lage en plan som utvikler Skedsmokorset til et godt sted for innbyggere. Det skal etableres møteplasser som befolkningen etterspør, og et større tyngdepunkt i områdene rundt rundkjøringen. Det stilles strenge krav til estetikk og uteoppholdsarealer, men fleksibilitet til hva arealene kan brukes til. Dette sikres i detaljreguleringsprosessene som følger etter områdeplanen.

Hvor

Planområdet avgrenses av E6 i sørøst, Husebyjordet i sørvest, Åsenhagen skole i nord og Fribergjordet i øst. Planområdet har blitt redusert siden varsel om oppstart. Dette er fordi det pågår et eget reguleringsplanarbeid for idrettsanlegget på Fribergjordet, og reguleringsplan for kollektivramper til E6 er vedtatt.

Hvem

Lillestrøm kommune er ansvarlig for prosjektet.

Når

Oppstart ble varslet september 2019. Utarbeidelse av planforslag pågikk frem til sommer 2021. Hovedutvalget for miljø og samfunn fikk planforslaget til førstegangsbehandling 22. september 2021. Utvalget vedtok å ikke legge planforslaget ut på offentlig ettersyn, men sendte planforslaget tilbake til administrasjonen for endringer (vedtak).

På grunn av kapasitetsutfordringer har arbeidet med områdereguleringsplanen stått stille siden den politiske behandlingen i 2021.

Oppfølging av det politiske vedtaket er tatt opp igjen våren 2023. Det planlegges å fremme ny sak til politisk behandling rundt årsskiftet 2023/24.