Politisk avklaringssak

Den 13.03.2024 vedtok Hovedutvalg for miljø og samfunn flere føringer for det videre arbeidet med områdereguleringen. Kommunedirektøren fremmet en sak for å avklare sentrale problemstillinger i planforslaget og for orientering til politikerne. Dette ble gjort for å sikre politisk forankring av planforslaget.

Alle dokumentene tilknyttet saken kan leses her. 


Administrasjonen arbeider for tiden med oppfølging av det politiske vedtaket i Hovedutvalg for miljø og samfunn i 2021. Det utarbeides en ny trafikkutredning, og en rekke fagrapporter oppdateres. Videre følger kommunen opp innkomne innspill til planarbeidet etter informasjonsmøtet som ble avholdt i november 2023. 

Ny barnehage planlegges

Som en del av områdereguleringen planlegges det for en ny barnehage på tomten til Korshagen kommunale boliger. Barnehagen skal erstatte Korshagen barnehage og Åsenhagen barnehage. I den forbindelse skal det avholdes et informasjonsmøte og her kan du kan lese mer informasjonsmøtet og hvordan du kan gi innspill til saken.

 

Politisk behandling av planinitiativ

Status:
Ferdig
Start:
16. januar 2019
Slutt:
06. februar 2019

Oppstart av planarbeid

Status:
Ferdig
Start:
September 2019
Slutt:
November 2019

Utredning og medvirkning

Status:
Ferdig
Start:
Høst 2019
Slutt:
Høst 2019

Utarbeidelse av planforslag

Status:
Ferdig
Start:
Vinter 2019

Førstegangsbehandling i hovedutvalg for miljø og samfunn

Status:
Ferdig
Start:
22. september 2021
Slutt:
22. september 2021

Oppfølging av det politiske vedtaket

Status:
Underveis
Start:
11.05.2023

Åpent informasjonsmøte

Status:
Ferdig
Start:
13.11.2023
Slutt:
13.11.2023

Politisk avklaringssak før førstegangsbehandling

Status:
Ferdig
Start:
13.03.2024

Ny politisk førstegangsbehandling

Status:
Planlagt
Start:
I løpet av 2024

Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Status:
Planlagt
Start:
I løpet av 2024

Innarbeidelse av høringsuttalelser og bemerkninger til planforslaget

Status:
Planlagt
Start:
I løpet av 2024

Politisk andregangsbehandling

Status:
Planlagt
Start:
I løpet av 2025

Mål for planarbeidet

Lillestrøm kommune utarbeider en områdereguleringsplan for Skedsmokorset i henhold til kommuneplanens arealdel § 1-3.3. En slik plan legger føringer for videre planlegging, utvikling og bygging. Planen skal gi en oversikt over hva et område kan brukes til og bestemmer forholdet mellom bruk og vern, utforming av arealer og fysiske omgivelser. 

Områdereguleringen som utarbeides nå skal legge til rette for videre utvikling av Skedsmokorset. Fokuset er å lage en plan som utvikler Skedsmokorset til et godt sted for innbyggerne. Planen skal belyse temaer som samferdsel, boligstruktur, næringsstruktur, handel, offentlig tjenesteyting, møteplasser og sosial infrastruktur. 

Her ser du planområdet

Planområdet avgrenses av E6 i sørøst, Husebyjordet i sørvest, Åsenhagen skole i nord og Fribergjordet i øst.

Hva skjer fremover?

Oppfølging av politisk avklaringssak

Administrasjonen arbeider nå med et nytt planforslag. Det gjenstår fortsatt en del arbeid med utredninger og utarbeidelse av planforslaget. Arbeidet må også koordineres med utvikling av ny barnehage i Korshagen jf. Kommunestyrets vedtak den 03.04.2024. Når arbeidet er fullført vil kommunedirektøren fremme sak for Hovedutvalget for miljø og samfunn, med forslag om å legge ut planforslag til høring og offentlig ettersyn (førstegangsbehandling av planforslag). Vi vil komme tilbake med nærmere oppdatering om når denne saken kan forventes fremmet.   

Kommunen har inngått dialog med Skedsmo Kulturforum som bistår i arbeidet som referansegruppe. 

Utredninger

Administrasjonen arbeider med oppfølging av det politiske vedtaket i hovedutvalg for miljø og samfunn fra 2021. Som en del av denne oppfølgingen er det igangsatt et arbeid med en ny trafikkutredning som skal se på det overordnede veinettet, boliggater, tilrettelegging for gange, sykkel og lokaltrafikk, og muligheter for kollektivterminalen. I tillegg pågår det et arbeid med å oppdatere fagrapporter tilknyttet geoteknikk, vann, avløp og overvann.  

Hva har skjedd til nå?

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeidet ble varslet september 2019.

Vedtak i Hovedutvalg for miljø og samfunn

Hovedutvalget for miljø og samfunn fikk planforslaget til førstegangsbehandling 22.september 2021. Utvalget vedtok å ikke legge planforslaget ut på offentlig ettersyn, men sendte planforslaget tilbake til administrasjonen for endringer. 

Se vedtaket her 

Åpent informasjonsmøte om områdereguleringen 

Den 13.november 2023 fra kl. 18.00-20.00 avholdt avdeling plan et informasjonsmøte om det pågående arbeidet med områdereguleringen. Møtet ble avholdt på Skedsmo samfunnshus. 

Presentasjonen vist i møtet kan du se her 

Kommunen ønsket innspill til planarbeidet og det ble satt en frist til 05.01.2024. Innspillene vil gjennomgås og vurderes i det videre arbeidet og vil følge saken til ny politisk førstegangsbehandling.