Åpent informasjonsmøte om områdereguleringen

Den 13.november 2023 fra kl. 18.00-20.00 avholdt avdeling plan et informasjonsmøte om det pågående arbeidet med områdereguleringen. Møtet ble avholdt på Skedsmo samfunnshus.

Presentasjonen som ble vist i møtet kan du se her

Har du innspill?

Kommunen ønsker innspill til planarbeidet. Innspill kan sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no innen 05.01.2024. Merk innspillet med saksnummer: PLAN-20/00660

Politisk behandling av planinitiativ

Status:
Ferdig
Start:
16. januar 2019
Slutt:
06. februar 2019

Oppstart av planarbeid

Status:
Ferdig
Start:
September 2019
Slutt:
November 2019

Utredning og medvirkning

Status:
Ferdig
Start:
Høst 2019
Slutt:
Høst 2019

Utarbeidelse av planforslag

Status:
Ferdig
Start:
Vinter 2019

Førstegangsbehandling i hovedutvalg for miljø og samfunn

Status:
Ferdig
Start:
22. september 2021
Slutt:
22. september 2021

Oppfølging av det politiske vedtaket

Status:
Underveis
Start:
11.05.2023

Åpent informasjonsmøte

Status:
Ferdig
Start:
13.11.2023
Slutt:
13.11.2023

Politisk avklaringssak før førstegangsbehandling

Status:
Planlagt
Start:
Februar 2024

Ny politisk førstegangsbehandling

Status:
Planlagt
Start:
I løpet av 2024

Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Status:
Planlagt
Start:
I løpet av 2024

Innarbeidelse av høringsuttalelser og bemerkninger til planforslaget

Status:
Planlagt
Start:
I løpet av 2024

Politisk andregangsbehandling

Status:
Planlagt
Start:
I løpet av 2025

Hva

Kommuneplanen for Lillestrøm 2023-2035 stiller krav om at det skal utarbeides en områderegulering for Skedsmokorset. En slik plan legger føringer for videre planlegging, utvikling og bygging. Planen skal gi en oversikt over hva et område kan brukes til og bestemmer forholdet mellom bruk og vern, utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Områdereguleringen som utarbeides nå skal legge til rette for videre utvikling av Skedsmokorset. Fokuset er å lage en plan som utvikler Skedsmokorset til et godt sted for innbyggerne. Planen skal belyse temaer som samferdsel, boligstruktur, næringsstruktur, handel, offentlig tjenesteyting, møteplasser og sosial infrastruktur.

Hvor

Planområdet avgrenses av E6 i sørøst, Husebyjordet i sørvest, Åsenhagen skole i nord og Fribergjordet i øst.

Hvem

Lillestrøm kommune ved avdeling plan er ansvarlig for prosjektet.

Hva skjer fremover?

Utredninger

Administrasjonen arbeider med oppfølging av det politiske vedtaket i hovedutvalg for miljø og samfunn fra 2021. Som en del av denne oppfølgingen er det igangsatt et arbeid med en ny trafikkutredning som skal se på det overordnede veinettet, boliggater, tilrettelegging for gange, sykkel og lokaltrafikk, og muligheter for kollektivterminalen.

Politisk avklaringssak

Det er planlagt en politisk avklaringssak på nyåret 2024.

Videre planprosess vil avklares nærmere i denne saken, og framdrift kan bli endret i forhold til det som er angitt i tidslinjen.

Hva har skjedd til nå?

Vedtak i Hovedutvalg for miljø og samfunn

Hovedutvalget for miljø og samfunn fikk planforslaget til førstegangsbehandling 22.september 2021. Utvalget vedtok å ikke legge planforslaget ut på offentlig ettersyn, men sendte planforslaget tilbake til administrasjonen for endringer.

Se vedtaket her

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeidet ble varslet september 2019.