Om høringen

Rapporten er omfattende, og vi forventer ikke at alle leser alt. Vi blir glade for alle tilbakemeldinger, både når det gjelder faktagrunnlag og vurderinger. Faglig uenighet er kanskje vel så nyttig som enighet.

 Se PDF-en Lillestrøm kommune sin helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Vi gjør også oppmerksom på følgende

  • Dokumentet som nå sendes på høring nå har vi kalt en underlagsrapport. Men det er dette som er selve risiko- og sårbarhetsanalysen. Her har vi samlet det vi mener er relevant som faktagrunnlag, alle vurderinger og alle anbefalinger. Når underlagsrapporten er ferdig, skriver vi en oppsummerende hovedrapport på 10-20 sider.
  • Mange risikoanalyser inneholder sensitiv og skjermingsverdig informasjon. Denne ROS-analysen handler om Lillestrøm kommune og Lillestrøm-samfunnet på overordnet nivå. Derfor har vi bevisst gått inn for å gjøre både faktagrunnlag og vurderinger så overordnet at analysen kan deles med alle – og leses av alle.
  • To kapitler er fremdeles under utarbeidelse. Dette gjelder, kapittel 12 (ekstremvær) og kapittel 20 (svikt i vannforsyning).

Årsaken til at kapitlet om svikt i vannforsyning ikke sendes på høring nå er det helt åpenbare: Hendelsen med forringet vannkvalitet og kokeanbefaling for store deler av kommunen har gitt noen svært konkrete erfaringer som bør innarbeides i analysen.

Frist

Fristen for å komme med innspill er 24.05.2023.

Innspill

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk innspillet med saksnummer 23/10387.

Kontakt

Ta gjerne direkte kontakt med Ragnhild Hoff Eilertsen eller Ketil Matvik Foldal dersom dere i høringsperioden har spørsmål eller ønsker å diskutere noe som gjelder ROS-analysen.

Spørsmål kan rettes til e-post: raei01@lillestrom.kommune.no, eller ved å kontakte kommunens sentralbord på telefon 66 93 80 00 for å bli satt over til saksbehandler.