Planendringen  

Planområdet er på Lahaugmoen. Gjeldende reguleringsplan for Lahaugmoen ble vedtatt 26.03.2008 og legger i hovedsak opp til næringsutvikling i området. Planendringen omhandler en utvidelse av areal avsatt til industri og lager på gnr/bnr 62/27 (felt Z3), se figur 1. Hensikten med planendringen er å avsette areal til ny næringsbebyggelse på gnr/bnr 62/27.  

oversiktsbilde

Figur 1: Flyfoto av Lahaugmoen. Felt Z, Z2 og Z3 er vist med rødt. Den blå trekanten markerer utvidelsen av felt Z3 (5 daa). Grensen for hele reguleringsplanen er vist med sort strek. 

Som følge av endringer i felt Z3 omreguleres deler av felt S1 fra kombinerte bygge- og anleggsformål til formål turdrag som erstatningsareal for deler av friluftsområdet som ønskes innlemmet i felt Z3. Det skal også etableres et vegetasjonsbelte langs Oldtidsveien/pilegrimsleden i Dragonveien. 

Reguleringsplanen for Lahaugmoen (vedtatt 26.03.2008) er vedtatt etter en tidligere versjon av plan- og bygningsloven. Plankart og reguleringsbestemmelser er oppdatert i tråd med endrede formålsbenevnelser i gjeldende lov. Endringen av formålsbenevnelser berører ikke det faktiske innholdet i reguleringsplanen og gir ingen endrede føringer for tillatt bruk av området. 

Plandokumenter og vedlegg 

Planforslaget består av planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser, illustrasjoner og utredninger. Siden reguleringsplanen for Lahaugmoen ble vedtatt i 2008, er det kommet oppdaterte krav til utredninger. Krav til oppdateringer gjør at det er utarbeidet flere dokumenter. 

Vedlegg til saken

01. Kart over planendring Lahaugmoen.pdf (PDF)

02. Varslingsbrev_Civitas 03.04.2024.pdf (PDF)

03. Planbeskrivelse 03.04.2024.pdf (PDF)

04. Reguleringsbestemmelser 03.04.2024.pdf (PDF)

05. Plankart Lahaugmoen-A1.pdf (PDF)

06. Illustrasjonsplan -A1.pdf (PDF)

07. Snittegninger A1.pdf (PDF)

12. ROS-analyse Civitas 28.06.23, rev. 24.03.24.pdf (PDF)

13. Geoteknisk vurdering Veidekke 05.06.23 med uavhengig kvalitetssikring.pdf (PDF)

14. Naturfaglig vurdering Biofokus 23.05.23.pdf (PDF)

15. Rammenotat VA Sweco 21.03.24 med vedlegg.pdf (PDF)


Vedlegg 8, 9, 10 og 11 ligger nederst. 

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til  

Forslagsstiller Anthon Eiendom v/ Yngve Iversen, telefon 915 93 198 eller på e-post. 

Saksbehandler i Lillestrøm kommune: Anne Guro Røsæg, telefon 48152611 eller på e-post

Jf. Plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd skal planendringen sendes på begrenset høring før forslaget legges til politisk behandling. Berørte parter og myndigheter er varslet per brev. Varslingsbrev og innsendte plandokumenter som beskriver planendringen ligger vedlagt under «dokumenter».  

Har du innspill? 

Privatpersoner, lag, foreninger og andre kan gi innspill til endringene i planforslaget.
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Lillestrøm kommune med på postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm. Send kopi til Civitas v/ Reidun Rimberg, e-post post@civitas.no eller per post til Grubbegata 14, 0179 Oslo. 

Frist for innspill 26.04.2024 

Merk med saksnummer PLAN-23/01358