Planområdet grenser til jernbanen i Sørumsand sentrum, og ligger syd for jernbanesporet og Sørum stasjon. Gjeldende plan er reguleringsplan for Sørumsand Næringspark (Plan id. 0226_225).

Om foreslåtte endringer

Det foreslås endring av parkeringsbestemmelsene innenfor områder avsatt til boligformål, felt B1 og B2. Parkeringskravet reduseres for bil og økes for sykkel.

Maksimal norm for parkeringsplasser (p-plasser) for bil pr boenhet reduseres fra 1,7 til 1,0. Minimumskravet reduseres fra 1,0 til 0,6 pr. boenhet. Det foreslås i tillegg en ny bestemmelse som sikrer parkeringsplasser for gjester. Minimumskrav for sykkelparkering økes fra 1,5 til 2,0 pr. boenhet. Videre foreslås det at samtlige parkeringsplasser avsatt til beboere skal være tilrettelagt for ladepunkt.

Endringen foreslås på bakgrunn av kommunens rullering av kommuneplan for Lillestrøm. I kommunens forslag til ny arealdel for 2022-2034, som var på høring tidligere i høst, legges det til rette for vekst og utvikling i prioriterte tettsteder deriblant Sørumsand. I høringsforslaget ble det også foreslått en innstramming av antall parkeringsplasser som kan etableres, økt krav til sykkelparkering og krav om tilrettelegging for ladepunkt til samtlige nye parkeringsplasser for beboere. Dette for bl.a. å styrke målsettingen om grønn mobilitet. Tiltakshaver viser også til at de ved salg av leiligheter innenfor feltet B1 har erfart at dagens parkeringsnorm vil resultere i opparbeidelse av flere p-plasser enn det markedet etterspør.

Høring av endring av reguleringsplan for Sørumsand verksted kunngjøres etter enklere prosess i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd

Lurer du på noe?

Spørsmål, merknader og opplysninger av interesse eller betydning for planarbeidet kan rettes til:

Arkitektgruppen Drammen AS
Ved Torhild Aakvåg via e-post: ta@agdas.no eller på mobil 456 00 285.

Har du innspill?

Fristen for å komme med uttalelse til endringsforslaget er 25.11.2022.
Merk innspill med saksnummer PLAN-22/01341.

Sendes på e-post til ta@agdas.no

eller til:
Arkitektgruppen Drammen AS
v/Torhild Aakvåg
Torgeir Vraas plass 6
3044 Drammen

Send kopi til Lillestrøm kommune, på e-post postmottak@lillestrom.kommune.no eller planavdelingen, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merknader vil bli referert og kommentert når saken legges frem for politisk behandling.

Vedlegg