Planendringen

Planområdet er lokalisert nord for Gansdalen og sørøst for Fetsund. Gjeldende reguleringsplan legger opp til bolig på dette området. Planendringen omhandler i hovedsak trafikale endringer.

På bakgrunn av flytting av Fylkesveg 169 lengre sør for planområdet er det registrert at ÅDT for Hølandveien har sunket betraktelig. Planendringen legger derfor opp til at Hølandsveien får en vegstandard som er mer tilpasset boligområdet. Eksisterende vegtrase for Hølandsvegen videreføres med oppgraderinger. Det skal etableres gang- og sykkelvei langs Hølandsveien.

Andre mindre endringer i planen omtales i kapittel 5.10 i planbeskrivelsen.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til AT Arkitektur AS, ola.fauske@atarkitektur.no.

Jf. Plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd skal planendringen sendes på begrenset høring før
forslaget legges til politisk behandling. Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til AT Arkitektur AS, ola.fauske@atarkitektur.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 10.01.2024.

Merk med saksnummer PLAN-20/01637.

Dokumenter

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven