Det er igangsatt reguleringsendring av Bråteveien/Tømteveien. Planen søkes endret etter forenklet prosess, jf. plan- og bygningsloven § 12-14.

Hensikten med planendringen

Planområdet ligger mellom Bråteveien og Tømteveien på Skjetten, og omfatter den nordre delen av reguleringsplanen. Planområdet er 71 500 m2 stort.

Hensikten med planendringen er å justere det interne veisystemet for å bedre adkomsten til nye boliger. Planendringen innebærer også justering av boligtomter, etablering av fortau innad i planområdet og gjennomføring av bekkeåpning langs Tømteveien.

I gjeldende reguleringsplan er området avsatt til frittliggende småhusbebyggelse, med tilhørende infrastruktur og grønnstruktur. Området er i dag ikke utbygget, med unntak av en enebolig og en transformatorstasjon. Atkomst for eksisterende bolig og transformatorstasjon vil videreføres som i dag. Gjeldende regulering legger opp til atkomst til området fra Tømteveien. Denne er videreført i planendringen, men utformingen er flyttet litt mot nord. Dette gjør at man får et mindre inngrep inn i eksisterende, skogkledde terreng mot Ivar Aasens vei.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan du få ved å henvende deg til Grindaker AS Landskapsarkitekter, ved julian.skytterholm@grindaker.no.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill til planarbeidet?

Privatpersoner, lag, foreninger og andre kan gi merknader og innspill på planforslaget. De kan sendes til julian.skytterholm@grindaker.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 12.06.2024.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/00672.


Dokumenter til saken

~ PLAN-20_00672-82 Reguleringskart.pdf (PDF)

Dimensjoneringsnotat VA.pdf (PDF)

Illustrasjonsplan.pdf (PDF)

Områdestabilitetsvurdering.pdf (PDF)

Overvannsnotat.pdf (PDF)

Planbeskrivelse.pdf (PDF)

Reguleringsbestemmelser.pdf (PDF)

ROS-analyse.pdf (PDF)

Snitt støyskjerming.pdf (PDF)

Sol-Skygge-diagrammer.pdf (PDF)

Støyrapport.pdf (PDF)

Uavhengig kvalitetssikring områdestabilitet.pdf (PDF)