Planen legger til rette for etablering av sentrumsbebyggelse på 3-5 etasjer. Planforslaget viser 85 nye boenheter i tillegg til næring i alle førsteetasjer og et rent kontor-/forretningsbygg. Bebyggelsen er planlagt delt i tre; to lameller mot Sørumsandveien og et større kvartal hvor dagens Fokussenter er plassert. Fokusgården borettslag, med 19 leiligheter, blir stående som i dag. Videre legges det opp til gågate gjennom planområdet, torg og ferdselsforbindelser gjennom området.

Det ble i førstegangsbehandling av saken vedtatt at det måtte gjøres endringer i planforslaget (punk 1.a.-f.) før saken kunne legges ut til offentlig ettersyn. Som følge av dette er flere av dokumentene oppdatert. Dette gjelder planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser, plankart, illustrasjonsprosjekt, estetisk vurdering, byromsprogram og skisseprosjekt. Revisjonsdatoer fremgår av dokumenttitlene. Oppdaterte dokumenter ligger lenger ned på denne siden.

Har du innspill:

Fristen for å komme med innspill er lørdag 25.05.2024

Privatpersoner, lag, foreninger og andre kan gi innspill til planforslaget. Dersom du har innspill eller merknader til reguleringsplanarbeidet, kan du sende dette til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/00001. Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.  

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med saksbehandler på e-post. Eller kontakte kommunens sentralbord på telefonnummer 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler. Vennligst oppgi saksnummer ​PLAN-20/00001​ ved alle henvendelser. 

Fokusgården vedlegg

Saksprotokoll HMS 07.06.23.pdf (PDF)

Saksfremlegg til førstegangsbehandling.pdf (PDF)

Vedlegg 1. Plankart Fokusgården vertikalnivå 1, rev 01.02.24.pdf (PDF)

Vedlegg 2. Plankart Fokusgården vertikalnivå 2, rev 01.02.24.pdf (PDF)

Vedlegg 3. Planbeskrivelse, rev 20.02.24.pdf (PDF)

Vedlegg 4. Forslag til reguleringsbestemmelser, rev 11.03.24.pdf (PDF)

Vedlegg 5. Illustrasjonsprosjekt, rev 21.02.24.pdf (PDF)

Vedlegg 6. Estetisk redegjørelse, rev 21.02.24.pdf (PDF)

Vedlegg 7. Byromsprogram Fokusgården, rev 16.02.24.pdf (PDF)

Vedlegg 8. Skisseprosjektrapport, rev 16.02.24.pdf (PDF)

Vedlegg 9. Plan brannoppstillingsplasser.PDF (PDF)

Vedlegg 10. Rapport VA og overvann, 23.09.19 rev 28.11.22.PDF (PDF)

Vedlegg 11. Trafikkanalyse Sørumsand, 27.08.20.PDF (PDF)

Vedlegg 12. Tegningshefte vei, 10.03.23.PDF (PDF)

Vedlegg 13. Teknisk plan Sørumsandveien, 29.03.23.PDF (PDF)

Vedlegg 14. Viken fylkeskommune tilbakemelding på teknisk plan for fortau.PDF (PDF)

Vedlegg 14.1 Oversikt over nødvendige dokumenter før reguleringsplan kan aksepteres.PDF (PDF)

Vedlegg 15. ROS-analyse Fokusgården, 23.02.22.PDF (PDF)

Vedlegg 16. Geoteknisk rapport, 08.07.19.PDF (PDF)

Vedlegg 16.1. Notat områdestabilitet, 08.07.19.PDF (PDF)

Vedlegg 17. Massehåndteringsplan, 19.09.19.PDF (PDF)

Vedlegg 18. Klimavurdering for Fokusgården.PDF (PDF)

Vedlegg 19. Notat effektbehov, 30.10.19.PDF (PDF)

Vedlegg 20. Notat energibehov, 03.09.10.PDF (PDF)

Vedlegg 21. Støyrapport AKU01, 09.02.22.PDF (PDF)

Vedlegg 22. Notat om sumstøy AKU02, 10.03.23.PDF (PDF)

Vedlegg 23. Samlet støybelastning vei og jernbane, 11.01.23.PDF (PDF)

Vedlegg 24. Støybelastning fra vei og jernbane - delt, 13.01.23.PDF (PDF)

Vedlegg 25. Lokalklimarapport Fokusgården, 08.03.21.PDF (PDF)

Vedlegg 26. Kunngjøringsannonse.PDF (PDF)

Vedlegg 27. Varslingsbrev, 26.03.19.PDF (PDF)

Vedlegg 28. Samlede merknader ved varsel om oppstart.PDF (PDF)

Vedlegg 29. Faktaark for Fokusgården.PDF (PDF)

Vedlegg 30. Lenke til 3D-modell.pdf (PDF)