Visjonen for området er å skape et godt tettsted med klar stedsidentitet der det bygges for mennesker, hvor innbyggerne trives godt, hvor det er godt bomiljø, bærekraftige løsninger, et levende næringsliv og der vi ivaretar og forsterker kvalitetene som Sørumsand har. Kvalitetene er bl.a. et konsentrert sentrum, nærheten til Glomma, historiske bygg, en solrik og fri beliggenhet, Tertitten, grøntarealer og et levende næringsliv.

Nå starter vi arbeidet med områderegulering med konsekvensutredning og planprogram for Sørumsand sentrum.

Planarbeidet er en revisjon av den gjeldende områdereguleringen for Sørumsand sentrum, vedtatt 9.9.2015, samt en utvidelse av planområdet med deler av detaljregulering for Sørumsand næringspark, vedtatt i 2016, sør for jernbanen.

Hensikten med planen er å legge et solid grunnlag for en god tettstedsutvikling, med innbyggere som trives godt, skape godt bomiljø, bærekraftige løsninger samt ivareta og forsterke kvalitetene som Sørumsand har.

Det vil legges opp til bred medvirkning. Mer informasjon om dette vil komme senere.

Varslingsområdet er vist i kartet under.

Området som varsles er på ca. 576 daa, og er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligbebyggelse, sentrumsformål, offentlig eller privat tjenesteyting, kombinert bebyggelse og anleggsformål, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, småbåthavn, park, bane, mm.

I gjeldende reguleringsplaner er området regulert til boligbebyggelse, sentrumsformål, bolig/forretning/kontor, kontor/industri, undervisning, park, småbåthavn, turdrag, park, div. samferdselsanlegg (som vei, fortau, torg, parkering osv.), kollektivnett mm.

Informasjonsmøte

Det vil bli avholdt et informasjonsmøte om planarbeidet

Tid: 01.11.2023 kl.18:00
Sted: Sørumsand Misjonshus, Bekkedroga 5, 1920 Sørumsand

Møtet avholdes fysisk med mulighet for å følge det på Teams  ved å følge denne linken 

 

Åpent kontor

Det vil være åpent kontor tirsdag 07.11.2023 fra kl.09:00 til 15:30 i møterom Kuskerud A220, Vektergården, Sørumsandveien 77, 1920 Sørumsand

 

I forbindelse med planarbeidet skal det utarbeides en områdemodell for fellestiltak.

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram vil bli kunngjort på et senere tidspunkt i eget varsel.

Ønsker du å lese mer om innholdet i planarbeidet, finnes planinitiativet og mer informasjon her

Grunneiere og naboer blir varslet direkte.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet merkes med saksnr. PLAN-20/00671 og sendes til: postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for å gi innspill er: 15.11.2023

Dette er første mulighet til å kunne uttale seg til planarbeidet. Etter hvert som planarbeidet går fremover, vil både forslag til planprogram og planforslag bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål til saken kan du kontakte prosjektleder, Anne Kathe Andresen, på e-post: anan08@lillestrom.kommune.no  med kopi til postmottak@lillestrom.kommune.no. Det er også mulig å ta kontakt med prosjektleder på telefon: 908 02 757

Husk å oppgi saksnummer PLAN-20/00671 ved alle skriftlige henvendelser.

Planarbeidet utføres i henhold til plan- og bygningsloven.