Lillestrøm kommunes Eiendomsavdeling har igangsatt reguleringsarbeid for Vesterskaun skole, jf. plan- og bygningsloven § 12-8. Planarbeidet utføres av A38 arkitekter AS.

Planleggingens formål er å legge til rette for ny barneskole, som vedtatt i gjeldende skolebehovsplan. Det foreslås å sanere store deler av dagens bebyggelse og erstatte det med nytt skolebygg, samt nye uteoppholdsarealer, sykkelparkering med mer.

 

Området som reguleres er på ca. 41 daa, omfatter gnr/bnr 266/42 m.fl. og er i kommuneplanens arealdel satt av til offentlig eller privat tjenesteyting, bolig og LNF (landbruks-, natur- og friluftsområder). Deler av Haldenveien og Vilbergveien ligger innenfor område avsatt til LNRF-områder i kommuneplanen. På nåværende tidspunkt vurderes det ikke tiltak på vei som går utover det som allerede er veiområder i dag. Planområdet omfatter områder som i dag er dyrket mark. Tiltak innenfor gnr/bnr 266/6 og 266/11, som er dyrket mark, vil bli vurdert som en del av planprosessen.

Området er regulert gjennom eldre reguleringsplan fra 12.03.92. I gjeldene reguleringsplan er planområdet regulert til offentlig bygg-undervisning, forretning/kontor, kjørevei og annen veigrunn. Denne reguleringsplanen må oppdateres. 

Det vurderes at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning §§ 6 eller 8, og anses å ikke ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Naboer og grunneiere varsles direkte.

Informasjonsmøte

Det avholdes et innledende åpent orienteringsmøte for naboer og andre interesserte.

Tid: mandag 08. januar 2024 kl 19:00
Sted: Vesterskaun skole

For de som ikke har anledning til å møte opp, vil det være mulig å følge møtet på Teams. For å motta innkalling må interesserte sende e-postadressen sin til: lb@a38arkitekter.no

Har du innspill?

Merknader, synspunkter og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet sendes til A38 arkitekter as v/ Line Brunfelt; lb@a38arkitekter.no eller telefon: 997 20 583 eventuelt pr post til A38 arkitekter as, Sarbuvollveien 38, 1363 Høvik, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for å komme med innspill til planarbeidet er 20.01.2023. Merk med saksnummer PLAN-23/00666.

Dokumenter