1. januar 2020 ble Fet, Skedsmo og Sørum kommune til Lillestrøm kommune.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel for Lillestrøm kommune ble vedtatt 17.06.2020.

Les kommuneplanens samfunnsdel her.

Langsiktig arealstrategi

Den langsiktige arealstrategien er en overordnet premiss for arealforvaltningen. Den gir strategiske prioriteringer og viser sammenhengen mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
Langsiktig arealstrategi for Lillestrøm kommune, vedtatt  den 08.09.21, med vedlagte kart:

Kommuneplanens arealdel

Kommunestyret vedtok 14.06.2023 ny kommuneplanens arealdel som gjelder i hele Lillestrøm kommune, og avløser de tre arealdelene fra de tidligere kommunene. Kommuneplanens arealdel trer i kraft umiddelbart. Plankart og bestemmelser er juridisk bindende i byggesaker, og legger føringer i reguleringssaker. Retningslinjer er veiledende.

De viktigste dokumentene er planbeskrivelse, plankart og bestemmelser:

1.    Planbeskrivelse
2.    Plankart (PDF) - se også mer detaljerte kart i planinnsyn
3.1  Bestemmelser og retningslinjer
3.2  Vedlegg til bestemmelsene - temakart er foreløpig ikke lagt ut digitalt

Se også kommunestyrets vedtak og sakens øvrige dokumenter her: sak 76/23

Tidligere kommuneplaner

Kommuneplanens arealdel for de tre tidligere kommunene gjelder ikke lenger, men er tilgjengelig i planinnsyn under kartlag kommuneplan (søk på kommuneplan i søkefeltet og velg deretter hvilken kommuneplan du vil se).