Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede strategiske styringsdokument.

Les kommuneplanens samfunnsdel her.

Kommunestyret for Lillestrøm kommune har bestemt at samfunnsdelen skal revideres.

Her kan du lese mer om revidering og gi innspill til arbeidet.

Langsiktig arealstrategi

Den langsiktige arealstrategien er en overordnet premiss for arealforvaltningen. Den gir strategiske prioriteringer og viser sammenhengen mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
Langsiktig arealstrategi for Lillestrøm kommune ble vedtatt den 08.09.21.

Kommuneplanens arealdel

Kommunestyret vedtok 14.06.2023 ny kommuneplanens arealdel som gjelder i hele Lillestrøm kommune, og avløser de tre arealdelene fra de tidligere kommunene. Kommuneplanens arealdel trer i kraft umiddelbart. Plankart og bestemmelser er juridisk bindende i byggesaker, og legger føringer i reguleringssaker. Retningslinjer er veiledende. Det ble vedtatt endringer av noen bestemmelser i kommunestyret 24.01.2024.

Informasjon om ugyldige bestemmelser 22. mai 2024

Det har vist seg at underformål bolig, forretning, næring og offentlig og privat tjenesteyting er for spesifisert angitt med type bebyggelse i bestemmelsene. Dette er nærmere redegjort for i sak 117/24 til kommunestyrets møte 12.06.2024.

Saken kommer også i formannskapet 29.05.2024.

Hvilke bestemmelser det gjelder er markert med rød kursiv tekst i dokument 3.1. Bestemmelser med retningslinjer. Ugyldige bestemmelser har virkning som retningslinjer i plansaker og gir ikke hjemmel for avslag i byggesaker. Bestemmelsene vil bli endret ved forestående revisjon av kommuneplanens arealdel.

De viktigste dokumentene er planbeskrivelse, plankart og bestemmelser:

1. Planbeskrivelse.pdf
2. Plankart.pdf- se også mer detaljerte kart i planinnsyn
3.1 Bestemmelser med retningslinjer revidert 24.01.2024.pdf
3.2 Vedlegg til bestemmelsene.pdf

Se øvrige dokumenter kommuneplanens arealdel.

Se også kommunestyrets vedtak: sak 76/23 (opengov) og sak 2/24 (opengov).

Tidligere kommuneplaner

Kommuneplanens arealdel for de tre tidligere kommunene gjelder ikke lenger, men er tilgjengelig i planinnsyn under kartlag kommuneplan (søk på kommuneplan i søkefeltet og velg deretter hvilken kommuneplan du vil se).