Kommunestyret i Lillestrøm vedtok 15. juni 2022 kommunens oppvekststrategi – med visjonen "sammen om en god oppvekst". Strategien gir retning og sier hvilke mål og hvilket fremtidsbilde vi skal jobbe mot. Vårt fremtidsbilde er:

  • Alle barn og unge vokser opp i trygghet og omsorg​
  • Alle barn og unge vokser opp som aktive og utforskende ​
  • Alle barn og unge opplever mestring, læring og utvikling ​
  • Alle barn og unge trives med hvem de er i felleskap med andre​
  • Ingen barn opplever krenkelser eller ekskludering fra fellesskapet​

Oppvekststrategien inneholder tre målområder, og arbeid mot disse målene vil øke sannsynligheten for at barn og unge får en god oppvekst i Lillestrøm kommune: ​

  • Læring, utvikling og livsmestring​
  • Relasjonskvalitet​
  • Flerfaglig samhandling​

Oppvekststrategi for Lillestrøm kommune.