Næringsstrategien er det sentrale styringsdokumentet for arbeidet med næringsutvikling i perioden 2022 - 2030. Hovedambisjonen i strategien er å oppnå bærekraftig vekst basert på de viktigste fortrinnene i kommunen.

For å understøtte ambisjonen er det etablert fem innsatsområder;

 1. Fremtidsrettede virksomheter innen klima, energi, miljø og helsenæringer
 2. Innovasjon, klynger og gründerskap
 3. Opplevelser og kreative næringer
 4. En attraktiv bo- og arbeidskommune
 5. Næringsvennlig kommune

Innenfor disse innsatsområdene skal kommunen arbeide proaktivt og strategisk for å nå målene som er satt. Handlingsplanen konkretiserer hvordan dette arbeidet er planlagt i perioden 2022-2024.

Mål

Følgende mål er gjeldende i næringsstrategien:

Hovedmål for Lillestrøm kommunes næringsstrategi er: 

 • Lillestrøm kommune skal bidra aktivt til næringsutvikling i hele kommunen. Etableringer og nye arbeidsplasser skal understøtte nasjonale og internasjonale målsetninger innen bærekraft. 
 • Lillestrøm kommune skal markere seg nasjonalt og internasjonalt innenfor fremtidsrettede næringer som; energi, miljø, klima og helse. 
 • Lillestrøm kommune skal bidra til økt innovasjonstakt, nyskaping og internasjonalisering i næringslivet. 
 • Legge til rette for at flere arbeidstakere med høy kompetanse velger å bosette seg her. 
 • Legge til rette for etablering av utdanningsinstitusjoner, som på sikt vil øke tilførselen av kompetent arbeidskraft til næringslivet. 
 • Styrke inntrykket av Lillestrøm kommune som internasjonal og grønn møteplass. 
 • Legge til rette for rekreasjon, kultur og turisme som næring i hele kommunen.

Effektmål

 • Økt antall kunnskapsintensive arbeidsplasser i kommunen
 • Styrket nasjonal og internasjonal relevans og omdømme
 • Økt kompetanse og utdanningsnivå i befolkningen
 • Bedre plassering i NHOs årlige barometer for næringsutvikling

Innsatsområder med tiltak

Handlingsplanen omfatter tiltak basert på prioriteringer og forslag fremkommet i strategi- og forankringsfasen. Disse tiltakene skal være førende for både politiske og administrative prioriteringer i perioden. Handlingsplanen synliggjør de områdene kommunen skal være proaktiv på. Tiltakene er ikke absolutte eller utfyllende, men gir noen viktige verktøy for planlegging av aktivitetene i arbeidet med næringsutvikling.

1. Fremtidsrettede virksomheter innenfor klima, miljø, energi og helse

Strategi A: Innovasjonsdistrikt

Delstrategier

 • Se på muligheten for å utvikle en overordnet ambisjon og strategi for videreutvikling av bybåndet Lørenskog-Ahus-Lillestrøm-Kjeller (og eventuelt videre) med et næringsutviklings- og forskningsperspektiv, særlig innen klima, energi, miljø og helse.

Tiltak

 • Utarbeide aktøranalyse.
 • Vurdere forstudie som grunnlag for en mulighetsstudie.

Strategi B: Innovasjon og industrielle satsinger

Delstrategi

 • Legge til rette for nye innovasjoner og utvikling av industri basert på eksisterende fagmiljøer, samt nye satsninger innen klima, energi, miljø og helseområdet.
 • Styrke arbeidet med å etablere og tiltrekke nye bedrifter basert på forsknings- og utviklingsarbeidet.

Tiltak

 • Aktiv dialog med etablerte industrielle aktører for å søke innsikt og forstå behov og rammebetingelser for industrielle satsinger, gjennom blant annet bedriftsbesøk.
 • Se på hvordan vi aktivt kan jobbe for å beholde spin- offs fra etablerte virksomheter, i kommunen.
 • Årlig utlysning av næringsfond, gjerne i samarbeid med klimafondet.
 • Etablere kontakt med Innovasjon Norges «Invest-in» avdeling.

Strategi C: Utdanningsinstitusjoner

Delstrategi

 • Legge til rette for utdanningsinstitusjoner som blant annet Oslo Met, Universitetet i Oslo og Fagskolen i Vikens satsinger i Lillestrøm, og aktivt bidra til deres måloppnåelse gjennom dialog og samarbeid.
 • Bidra til at studieretninger ved aktuelle utdanningsinstitusjoner bygger opp under Lillestrøm kommunes strategiske satsingsområder og regionens kompetansebehov.

Tiltak

 • Promotere Lillestrøm som studiested.
 • Etablere faste arenaer for dialog og samarbeid.
 • Aktivt legge til rette for Oslo Mets flytteplaner til Lillestrøm sentrum.
 • Aktivt understøtte UiOs ambisjoner om etablering av 500 studieplasser på Kjeller.
 • Legge til rette for at Fagskolen i Viken styrker sin etablering i Lillestrøm.
 • Bidra til å koble næringsliv og akademia for å muliggjøre innovative prosjekter.

2. Innovasjon, gründerskap og klynger

Strategi A: Bedre rammebetingelser for gründere

Delstrategi

 • Øke attraktiviteten for vekstgründere gjennom gode arenaer, relevante miljøer og tilgang på risikokapital.  
 • Ytterligere forsterking av gründermiljøer som Business Lillestrøm, Business Sørumsand, Scale Up og Culture hub.
 • Kjeller Innovasjon og Kunnskapsbyen Lillestrøm har viktige roller i dette arbeidet, i samarbeid med andre aktører i regionen. 

Tiltak

 • Samarbeide med gründerfelleskap som Business Lillestrøm, Business Sørumsand og Culture Hub.
 • Delta aktivt i samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE). Sikre at alle skolene i kommunen har kunnskap om tilbudet og flest mulig bruker det.
 • Se på muligheter for hvordan øke tilgjengelig risikokapital i tidlig fase.

Strategi B: Økt innovasjonstakt i etablerte virksomheter

Delstrategi

 • Aktivt legge til rette for innovasjonsprosjekter i etablerte virksomheter i Lillestrøm.
 • Bidra med informasjon om tilgjengelige støtteordninger og innganger til virkemiddelapparatet. Det er et mål å kvalifisere flere bedrifter og deres innovasjons-prosjekter til nasjonale og internasjonale finansieringsordninger.
 • På sikt øke Lillestrøms næringsfond og på den måten bidra til å utløse flere innovasjonsprosjekter. 

Tiltak

 • Bedriftsbesøk for å motivere til innovasjon.
 • Bidra til økt kunnskap om offentlige finansieringsmuligheter for innovative prosjekter.
 • Årlig utlysning av næringsfondet.

Strategi C: Flere nettverk og klynger

Delstrategi

 • Aktivt bidra i arbeidet med nettverk og klynger innen satsingsområdene klima, energi, miljø og helse.

Tiltak

 • Bidra til videreutvikling av eksisterende nettverk og klynger.
 • Bidra og legge til rette for opprettelsen av nye nettverk/klynger innenfor satsingsområdene.

3. Opplevelser og kreative næringer

Strategi A: Synliggjøre lokal attraktivitet

Delstrategi

 • Synliggjøre lokale attraksjoner innen kultur-, møte- og opplevelses-næringer for å vise frem Lillestrøm kommune som et attraktivt sted både å bosette seg, reise til og etablere virksomhet i.

Tiltak

 • Synliggjøre mangfoldet av opplevelser for å øke attraktiviteten.
  Vurdere målrettet omdømmekampanje.

Strategi B: Videreutvikle Lillestrøm som møte, konferanse- og messedestinasjon

Delstrategi

 • Bidra til å synliggjøre og markedsføre Lillestrøm som møte-, konferanse- og messedestinasjon.  
 • Se på hvordan få tilreisende til å oppleve enda mer av og i Lillestrømregionen når de er her i forbindelse med møter, konferanser eller messer.
 • Se på hvordan øke samarbeid mellom ulike tilbydere og aktører som kan levere opplevelser til besøkende.  

Tiltak

 • Vurdere tiltak for synliggjøring av Lillestrøm som møte- og konferansedestinasjon.
 • Legge til rette for til samarbeid mellom lokale aktører.
 • Øke kunnskapen om offentlige virkemidler innenfor reiseliv, innovasjon og landbruk.

Strategi C: Bidra i arbeidet med regionalpark og verdensarvstatus

Delstrategi 

 • Bidra i prosessen for en bynær regionalpark og søknad om verdensarvstatus for å sikre at potensialet for næringsutvikling forsterkes.

Tiltak

 • Synliggjøre næringsforetak som kan bidra inn i framtidig regionalpark.
 • Legge til rette for etablering av nye virksomheter som tilbyr aktiviteter tilpasset Regionalparksatsingen.

4. Attraktiv bo- og arbeidskommune

Strategi A: Stedsutvikling med urbane kvaliteter, varierte boliger og differensierte skoletilbud

Delstrategi

 • Planlegge og understøtte stedsutvikling med urbane kvaliteter, gode møteplasser, parker og uteområder samt attraktiv arkitektur og funksjonelle mobilitetsløsninger. Legge til rette for at folk kan leve meningsfulle liv, med allsidige kultur- og fritidstilbud i nærheten.  
 • Satse på attraktive og varierte boliger for barnefamilier i nærheten av sentrum og ved kollektivknutepunkt.  
 • Være positive til initiativ som har som formål å tilby et mer differensiert skole-, utdannings og fritidstilbud med høy kvalitet til barn og unge. Dette innebærer et mål om å være en mer attraktiv bostedskommune for barnefamilier fra andre regioner og nasjoner, så vel som for dagens innbyggere.  

Tiltak

 • Aktiv dialog med utbyggere. Sette tydelige krav til bokvaliteter, arkitektur mm.
 • Aktiv dialog internt i kommunen for å sikre sammenhenger i ulike prosesser.
 • Være positive til initiativ som har som formål å tilby et mer differensiert skole- utdannings og fritidstilbud med høy kvalitet til barn og unge.

Strategi B: Mobilitet og infrastruktur

Delstrategi

 • Bidra til nytenking og innovasjon når det gjelder effektiv infrastruktur og funksjonelle og grønne mobilitetsløsninger i hele kommunen.  
 • Knytte Lillestrøm og Lørenskog enda tettere sammen infrastrukturmessig. Sette søkelys på bybåndet fra Ahus til Kjeller som knytter et potensielt innovasjonsdistrikt tettere sammen.

Tiltak

 • Legge inn mobilitet som en del av eventuell mulighetsstudie for et innovasjonsdistrikt.
 • Dialog med næringslivet for å få frem de beste mobilitetsløsningene.
 • Vurdere om Lillestrøm kan være testarena for nye mobilitetsløsninger

Strategi C: Gjøre Lillestrøm bedre kjent

Delstrategi

 • Utvikle en strategisk posisjon for Lillestrøm som er unik, attraktiv og emosjonelt appellerende.
 • Gjøre kommunen bedre kjent for de viktigste målgruppene og beslutningstagerne, nasjonalt og internasjonalt, særlig rettet mot aktører innenfor de næringene vi ønsker å satse på.

Tiltak

 • Vurdere ulike omdømmebyggende tiltak.
 • Synliggjøre resultater – fortelle de gode historiene.

5. Næringsvennlig kommune

Strategi A: Kommunen som tilrettelegger

Delstrategi

 • Legge til rette for gode prosesser i plan- bygg- og reguleringsarbeidet, med god kapasitet og kompetanse.
 • Ha en profesjonell førstelinjetjeneste som oppleves som tilgjengelig og koblende, og som søker å finne løsninger for aktører som ønsker å etablere næring i kommunen.
 • Møte private utbyggere og profesjonelle aktører på en god måte, slik at prosessene oppleves som konstruktive, effektive og kostnadsbesparende. 
 • Aktiv dialog med utviklere av private næringsområder, f.eks. Berger og Heia, med mål om å posisjonere disse aktivt mot attraktive etableringer for Lillestrøm som helhet.
 • Søke fortetting der det er mulig, og øke graden av moderne kontorlokaler sentralt i Lillestrøm. 

Tiltak

 • Være tilgjengelige for utviklingsaktørene i kommunen.
 • Aktiv dialog med utviklerne av Berger og Heia med mål om å posisjonere disse mot attraktive etableringer for Lillestrøm som helhet.
 • Dialog med utviklere for å at næringsområder og næringsarealer utvikles til å bli attraktive for framtidsrettede næringer.

Strategi B: Kommunen som innkjøper 

Delstrategi

 • I større grad benytte mulighetene som ligger innenfor regimet for innovative anskaffelser og bruke innkjøpskraften til å bidra til mer bærekraftige løsninger.  
 • Legge til rette for kjøp fra SMB-markedet og oppstartsbedrifter, og gjerne fra lokale leverandører. Benytte forenklede anbud og enkle innkjøp lokalt der hvor dette er mulig, for å understøtte lokalt næringsliv i større grad.  
 • Vurdere Innovasjonspartnerskap hvor kommunen får støtte fra virkemiddelapparatet for å fremme innovasjon gjennom løsning på en bestemt utfordring. 

Tiltak

 • Bidra til at lokalt næringsliv har kunnskap om og kan være i posisjon når kommunen lyser ut anbud.
 • Øke andelen innovative anskaffelser.
 • Vurdere innovasjonspartnerskap.

Strategi C: Kommunen som samarbeidspartner

Delstrategi

 • Være en positiv og aktiv partner for bedrifter, andre aktører og kommuner som ønsker samarbeid på tvers.
 • Tilgjengeliggjøre informasjon og data for næringslivet og delta i relevante prosjekter – som kunde og partner.

Tiltak

 • Initiere minst ett årlig samarbeid kommune - universitet
 • Aktivt vurdere samarbeid med lokale bedrifter i deres arbeid med innovative løsninger.