Lokale alkoholpolitiske retningslinjer – tiltak i bevillingspolitikken

Denne alkoholpolitiske planen omhandler de innsatsområder og tiltak som skal gjelde for den lokale alkohol- og bevillingspolitikken, for å bidra til oppfyllelse av de alkoholpolitiske målene og formålsbestemmelsene i alkoholloven.

Innsatsområdene er:

 1. Bevillingsperiode, saksbehandling og delegasjon
 2. Retningslinjer for innvilgelse av skjenkebevilling til ulike typer virksomheter og hvilke virksomheter som ikke innvilges bevilling.
 3. Retningslinjer for innvilgelse av salgsbevilling og hvilke virksomheter som ikke innvilges bevilling
 4. Bruk av vilkår
 5. Fastsetting av bevillingsgebyr
 6. Råd og veiledning, og samarbeid mellom kommune, politi og bransjen
 7. Kontroll og sanksjoner
 8. Skjenke- og åpningstider

Retningslinjene gjøres gjeldende fra og med det tidspunkt vedtak er fattet av kommunestyret.

Definisjonen på alkoholgrupper er som følger:

 • Gruppe 1: Alkoholholdig drikk med over 2,5 og til 4,7 volumprosent (øl, rusbrus)
 • Gruppe 2: Alkoholholdig drikk med over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent
 • Gruppe 3: alkoholholdig drikk mellom 22 og 60 volumprosent

Innsatsområde A - Bevillingsperiode, saksbehandling og delegasjon

A1. Bevillingsperiode

Lillestrøm kommunestyre vedtar bevillingsperiode i alkoholpolitisk plan som skal fremmes etter nytt kommunestyre er konstituert. Bevillingsperioden er normalt 4 år.

A2. Saksbehandling

Alkohollovens krav om vandel, alder og kunnskapsprøve er å anse som grunnvilkår som skal være oppfylt. I tillegg skal det gjøres en skjønnsmessig alkoholpolitisk vurdering før sak om bevilling kan avgjøres.
Søknader om salgs- og skjenkebevillinger skal inneholde følgende:

 1. For at søknader om alminnelig salgs- eller skjenkebevilling kan ferdigbehandles skal følgende vedlegges:
  • Plantegning over salgs- eller skjenkeareal, innendørs og evt. utendørs.
  • Firmaattest
  • Utskrift fra aksjeeierbok (ikke ved enkeltpersonforetak)
  • Dokumentasjon som viser at bevillingssøker har adkomst til lokalene/utearealene – leiekontrakt, grunneiers tillatelse eller skjøte.
  • Bekreftelse som viser at stedet er godkjent for drift som serveringssted i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser – kopi av brukstillatelse/ferdigattest fra bygningsmyndighetene.
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven for styrer og stedfortreder.
  • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder er ansatt på stedet eller arbeider i virksomheten i kraft av sin eierstilling.

   For søknad om skjenkebevillinger skal det i tillegg vedlegges:
   • Konseptbeskrivelse – herunder type virksomhet, meny, målgruppe, skjenke- og åpningstider, om det vil praktiseres aldersgrense, eventuelle planer for vakthold m.m.
 2. For søknad om salgs- eller skjenkebevilling for enkeltanledning skal følgende vedlegges:
  • Konseptbeskrivelse – type arrangement, program, målgruppe/aldersgrense, forventet antall gjester, skjenke- og åpningstid.
  • Beskrivelse av hvordan alkohollovens bestemmelser vil overholdes – herunder rutiner for alderskontroll, rutiner for utskjenking av alkohol, planer for vakthold m.m.
  • Tegning over plassering av salgs- og skjenkeareal ved utendørs arrangement.
  • Ved større arrangement, må kopi av søknad eller godkjenning fra brannvesen, politi og/eller grunneier vedlegges.

Søknad om salgs- eller skjenkebevilling søkes på Lillestrøm kommunes hjemmesider.

Søknad om salgs- eller skjenkebevilling for enkeltanledning behandles normalt innen 3 uker.
Ved søknad om alminnelig salgs- eller skjenkebevilling innhenter kommunen vandelsuttalelse fra andre offentlige myndigheter. For saker som avgjøres av kommunedirektør er normal saksbehandlingstid ca. 5-6 uker, dersom det ikke kommer merknader vedrørende vandel. For saker som skal fremmes til politisk behandling for avgjørelse kan det forventes en saksbehandlingstid på inntil 3 måneder.
Det er klageadgang til Fylkesmannen på vedtak om salgs- eller skjenkebevilling iht. alkohollovens § 1-16. Klagefrist er 3 uker etter at virksomheten har mottatt underretning om vedtaket. Forvaltningslovens regler for klage gjelder.

A3. Drift i overgangsperioden

Ny eier kan drive på tidligere eiers bevilling i en overgangsperiode på tre måneder, evt. 4 måneder dersom kommunen gir tillatelse, jf. alkoholloven § 1-10. Retten til å drive på alkohollovens overgangsordning forutsetter at det er søkt om ny salgs- eller skjenkebevilling innen 30 dager etter overdragelse.

A4. Delegasjon av myndighet

Følgende saker fremmes til politisk behandling for avgjørelse:

 • Beslutning om alle eller noen skjenke- og salgsbevillinger skal løpe uten fornyelse for ny bevillingsperiode, samt fastsetting av bevillingsperiode. Dette gjøres i forbindelse med ny alkoholpolitisk handlingsplan som fremmes etter nytt kommunestyre er konstituert.
 • Søknader om fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger for kommende 4 årsperiode.
 • Søknader som innebærer utvidelse av skjenkekapasiteten i kommunen. Dette omfatter nye virksomheter som etableres eller utvidelse av eksisterende skjenkelokaler eller uteservering til å omfatte flere gjesteplasser.
 • Tvilssaker, der det er behov for alkoholpolitisk avklaring.
 • Avslag på søknader hvor avslaget ikke er begrunnet i manglende oppfyllelse av vandel, men i en alkoholpolitisk vurdering.
 • Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger ved overtredelser for resten av bevillingsperioden eller for en kortere tid etter alkoholloven § 1-8.

Kommunedirektøren er delegert fullmakt til å (myndigheten kan delegeres videre):

 • Avgjøre søknader fra ny bevillingssøker etter overdragelse av virksomhet, hvor eksisterende konsept videreføres.
 • Avgjøre søknader fra virksomheter som er nyetablert, men i lokaler hvor det tidligere har vært tilknyttet tilsvarende salgs- eller skjenkebevilling.
 • Avgjøre søknader om godkjenning av ny styrer eller ny stedfortreder.
 • Avgjøre søknader om ambulerende bevilling og bevilling for enkeltanledning, med mindre sakens innhold har prinsipielle momenter.
 • Utstede bevis for bestått kunnskapsprøve
 • Ilegge administrative meldinger om bekymring/advarsel.
 • Fatte vedtak om tildeling av prikker etter overtredelser av regelverket.
 • Fatte vedtak om avslag på søknad om salgs- eller skjenkebevilling der vandel ikke kan godkjennes.
 • Avgjøre søknader om dispensasjon fra åpningstidene for serveringssteder for enkeltanledninger.
 • Fastsette og skrive ut bevillingsgebyr, herunder gebyr som er lavere enn minstesatsen for skjenkebevilling til enkeltarrangementer hvor skjenkingen utgjør en underordnet del av arrangementet.

Innsatsområde B - Retningslinjer for innvilgelse av skjenkebevilling

B1. Innvilgelse av alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3

 1. Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 kan innvilges til overnattingssted/hotell, restaurant, pub, bar, diskotek, nattklubb, kafé, og bistro etter en konkret vurdering av følgende momenter:
  • Stedets driftsprofil/konsept vurdert opp mot alkoholpolitiske målsettinger.
  • Lokalets utforming og beliggenhet – herunder nærhet til private boligområder, offentlige institusjoner, barnehage, lekeplass, idrettsanlegg, trafikkpreget område, militær avdeling med tilliggende virksomheter, samt grad av universelt utformet lokale.
  • Stedets målgruppe.
 2. Alkoholholdig drikk i gruppe 3 innvilges ikke til virksomheter som fremstår som typisk ungdomssted. I vurderingen skal det legges særlig vekt på om stedet har aldersgrense lavere enn 20 år.

Dersom virksomheten har en kombinert profil, med målgruppe over 20 år kombinert med aldersgrense 18 år enkelte dager, kan det vurderes å innvilge gruppe 3 på en slik måte at denne delen av bevillingen ikke kan benyttes de dager stedet har 18 års aldersgrense.

For å få skjenkebevilling i Lillestrøm kommune, må innehaver kunne dokumentere at det utbetales minimum minstelønn til de ansatte.

Ved søknad om ny bevilling i nye, ombygde eller utvidede lokaler, skal det i vurderingen av
bevillingssøknaden legges stor vekt på at lokalene er universelt utformet. Det skal i
vurderingen synliggjøres i hvilken grad lokalene er tilrettelagt og innredet for personer med
ulike typer funksjonsnedsettelser

B2. Innvilgelse av utendørs skjenkebevilling

 1. Utendørs skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 kan gis til lokale/ virksomhet som er innvilget skjenkebevilling, etter en konkret vurdering av følgende momenter:
  • Ro- og ordensmessige hensyn
  • Trafikk, tilgjengelighet og hensyn til fri ferdsel forbi uteserveringen
  • Foreliggende retningslinjer fra kommune eller annen grunneier når det gjelder utforming og størrelse på serveringsområdet
 2. Ved utendørs skjenkebevilling forutsettes det inngått leieavtale med grunneier/utleier om bruksrett.
 3. Skjenketiden utendørs kan begrenses dersom ro- og ordensmessige hensyn og/eller hensyn til omliggende naboer tilsier dette.

B3. Innvilgelse av skjenkebevilling i tilknytning til messe- og andre flerbrukshaller

Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 kan innvilges for innendørs og/eller utendørs skjenking etter en konkret vurdering basert på de momenter som er gitt i punkt B1 og B2. Det innvilges ikke skjenkebevilling til serveringstilbud på området som fremstår som snackbar, gatekjøkken, mobil serveringsvogn, kiosk eller lignende.

 1. Følgende føringer gjelder for de ulike typer messer/arrangement:
  • Det kan gis utvidet skjenkebevilling for avgrensede serveringsområder som settes opp for anledningen, for å øke den faste serveringskapasiteten.
  • Ved publikumsmesser som har tema mat/drikke, kan det gis skjenkebevilling til stands innenfor et avgrenset område med adgangskontroll og aldersgrense over 18 år.
  • Ved lukkede fag/bransjemesser kan det gis utvidet skjenkebevilling fra stands, både i og etter messens åpningstid når skjenkingen i hovedsak har et sosialt formål.
  • Ved skjenking fra stands kan ikke leverandører/merker promoteres, og det må tilbys et rimelig utvalg fra ulike leverandører/merker. Unntak gjelder skjenking på stands under lukkede fag/bransjemesser for alkoholnæringen, og til skjenking innenfor et avgrenset område med 18 års aldersgrense under publikumsmesser med tema mat/drikke.
 2. Ved skjenking på messer gis som hovedregel bevilling til én bevillingshaver som har ansvar for skjenkingen på hele området. Ved arrangementer etter messens åpningstid, kan bevilling gis til én eller flere bevillingshavere dersom kontrollhensyn kan ivaretas.
 3. En innvilget bevilling kan ikke benyttes der det gjennomføres idrettsarrangementer, uansett om arrangementet foregår innendørs eller utendørs.
 4. En innvilget bevilling kan ikke benyttes der det gjennomføres arrangementer som har familier, barn og ungdom som typisk hovedmålgruppe.

B4. Innvilgelse av begrenset skjenkebevilling – skjenking til sluttet selskap

Begrenset skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 kan gis til restaurant og cateringvirksomhet med egne selskapslokaler for skjenking til sluttede selskaper. Slik begrenset skjenkebevilling kan gis i kombinasjon med en alminnelig skjenkebevilling, i de tilfeller hvor virksomheten bruker en eller flere bestemte lokaler for skjenking til sluttede selskaper. I helhetsvurderingen av om skjenkebevilling skal gis, legges vekt på de momenter som er gitt i punkt B1 og B2.

B5. Innvilgelse av skjenkebevilling ved enkeltanledninger

 1. Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 kan innvilges for innendørs og /eller utendørs skjenking til enkeltanledning (alkoholloven § 1-6), ambulerende bevilling til sluttet selskap (alkoholloven § 4-5) eller til utvidelse av alminnelig skjenkebevilling for enkeltanledning (alkoholloven § 4-2), etter en konkret vurdering basert på de momenter som er gitt i punkt B1 og B2.
  Følgende tilleggsmomenter skal i særlig grad vektlegges i vurderingen:
  • Arrangementets art – fastsatt program
  • Beliggenhet
  • Målgruppe
  • Ro- og ordensmessige forhold
 2. Skjenketiden kan utvides for enkeltanledning, jfr. alkoholloven § 4-4, men ikke utover skjenketid som er fastsatt i lokal forskrift.
 3. Det gis ikke skjenkebevilling til enkeltanledninger for idrettsarrangementer eller til arrangementer som har familier, barn og ungdom som typisk hovedmålgruppe.

B6. Virksomheter som ikke innvilges alminnelig skjenkebevilling

Følgende virksomheter innvilges ikke alminnelig skjenkebevilling:

 1. Bensinstasjon eller serveringssted i nær tilknytning til bensinstasjon.
 2. Serveringstilbud med en driftsprofil som hele eller deler av døgnet fremstår som snackbar, gatekjøkken, mobil serveringsvogn, kiosk eller lignende.
 3. Idretts- og fotballarenaer og klubbhus i tilknytning til slike anlegg.
 4. Frisørsalonger, spa, hudpleiesalonger og andre steder som primært selger andre type varer eller tjenester.
 5. Museer og gallerier
 6. Aktivitetsparker som er rettet mot familier, barn og unge.
 7. Bingovirksomhet
  Bevilling til pkt. c), d), e) og f) kan unntaksvis gis i følgende situasjoner:
  • for lokaliteter ved virksomheten som benyttes kun til lukkede selskap/arrangementer
  • for enkeltanledninger ved helt særskilte enkeltstående arrangementer etter en konkret vurdering av momenter gitt i punkt B5.

Innsatsområde C - Retningslinjer for innvilgelse av salgsbevilling

C1. Innvilgelse av salgsbevilling for gruppe 1

Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 kan innvilges til dagligvareforretninger, nettbutikker, bryggerier og øl- og brusutsalg etter en konkret vurdering av følgende momenter:

 • Stedets driftsprofil vurdert opp mot kommunens alkoholpolitiske målsetninger
 • Stedets beliggenhet, særlig sett i forhold til nærhet til private boligområder, offentlige institusjoner, barnehage, lekeplass, idrettsanlegg, trafikkpreget område, militær avdeling og tilliggende virksomheter.
 • Dagligvareutvalg i dagligvareforretninger
  Kommunal salgsbevilling kan utvides til også å omfatte følgende driftskonsepter:
  • bryggeri som tilvirker eller produserer alkoholholdig drikk i gruppe 1 for salg direkte fra produksjonssted til forbruker (mikrobryggerier)
  • virksomheter som innfører alkoholdig drikk i gruppe 1 for salg i egen virksomhet

C2. Innvilgelse av salgsbevilling for gruppe 2 og 3

Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan innvilges til AS Vinmonopolet etter en konkret vurdering av følgende momenter:

 • Kommunens alkoholpolitiske målsettinger
 • Beliggenhet, trafikk- og ordensmessige forhold og lokalmiljøet for øvrig

C3. Innvilgelse av salgsbevilling for enkeltanledning

 1. Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 kan innvilges for salg til enkeltanledning etter en konkret vurdering basert på de momenter som er gitt i punkt C1. Følgende tilleggsmomenter skal i særlig grad vektlegges i vurderingen:
  • Arrangementets art – fastsatt program
  • Beliggenhet
  • Målgruppe
  • Ro- og ordensmessige forhold
  • Vareutvalg
 2. Salg av alkoholholdig drikk for en enkelt anledning skal kunne knyttes direkte opp til en på forhånd definert begivenhet og må ikke være i strid med reklameforbudet i alkoholloven.
 3. Salgstiden fastsettes ut fra en vurdering av momenter gitt i punkt a, men ikke utover salgstiden som er fastsatt i lokal forskrift.

C4. Virksomhet som ikke innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk

Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gis ikke til virksomheter som er take-away, mobil serveringsvogn, eller virksomheter som omfattes av serveringslovens krav om serveringsbevilling.

Innsatsområde D – Bruk av vilkår ved innvilgelse av bevillinger

D1. Vilkår som kan benyttes ved skjenkebevillinger

Det kan med hjemmel i alkoholloven § 4-3 stilles vilkår for skjenkebevillingen. Følgende vilkår bør i særlig grad vurderes inntatt ved vedtak om skjenkebevilling:

 1. Dersom bevillingshavers lokaler skal benyttes til særskilt arrangement av et slikt omfang og slik karakter at det kan medføre ro- og ordensmessige problemer, skal bevillingshaver påse at melding om arrangementet sendes til Øst politidistrikt/Lillestrøm politistasjon.
 2. Ved større arrangement kan det stilles vilkår om bruk av vakthold og utarbeiding av risikoanalyse før bevilling gis, og det forutsettes at godkjenning fra brannvesen og politi er innhentet før bevilling benyttes.
 3. Virksomheten skal stille godkjente ordensvakter i samsvar med eventuelle krav fra politiet.
 4. Ved åpne arrangement rettet mot en ung målgruppe, kan det settes vilkår om aldersgrense for inngang under arrangementet.
 5. Det forutsettes at lokalene/arealet er godkjent av andre offentlige myndigheter og/eller grunneier for den planlagte bruken.
 6. Oppstilling av gevinstautomater tillates ikke inne i eller i tilknytning til skjenkelokalet.
 7. Styrer og stedfortreder for skjenkebevilling ved pub eller serveringssted med åpningstid etter kl 24.00 må snarest mulig og senest innen 2 år fra innvilget vedtak ha deltatt på kurset «Ansvarlig Vertskap» i regi i kommunen. Kursdeltakelsen omfatter nettkurs fra Helsedirektoratet og kommunale tilleggskurs i konflikthåndtering og lokale bevillingspolitikk. Kommunen kan etter en konkret vurdering også pålegge andre personer som har vesentlig innflytelse ved virksomheten å delta på kursing.
 8. Styrer og stedfortreder for skjenkebevilling ved serveringssted som ikke er pub eller med åpningstid frem til kl 24.00, må snarest mulig og senest innen 2 år fra innvilget vedtak ha deltatt på kurset «Ansvarlig Vertskap» i regi i kommunen. Kursdeltakelsen omfatter nettkurs fra Helsedirektoratet. Kommunen kan etter en konkret vurdering også pålegge andre personer som har vesentlig innflytelse ved virksomheten å delta på kursing.

D2. Vilkår som kan benyttes ved salgsbevillinger

Det kan med hjemmel i alkoholloven § 3-2 stilles vilkår for salgsbevillingen. Følgende vilkår kan i særlig grad vurderes inntatt i vedtak om salgsbevilling:

 1. Det forutsettes at lokalet/arealet er godkjent av andre offentlige myndigheter og/eller grunneier for den planlagte bruken.
 2. Oppstilling av gevinstautomater tillates ikke inne i eller i tilknytning til salgslokalet.
 3. Salgsstedet skal ha god informasjon om aldersgrenser, legitimasjonsplikt og salgstider, samt en plassering der alkoholfri og alkoholholdig drikk ikke kan forveksles.
 4. Ved nettsalg skal kontroll av legitimasjon og tidspunkt for utlevering av alkoholholdig drikk kunne dokumenteres.

Innsatsområde E – Fastsetting av gebyr

E1. Hva som omfattes av gebyrfastsetting

Det skal fastsettes gebyr i følgende tilfeller, tjenester eller bevillinger:

 • kunnskapsprøven
 • salgsbevilling
 • skjenkebevilling
 • ambulerende skjenkebevilling
 • skjenkebevilling for enkeltanledning
 • salgsbevilling for enkeltanledning
  Bevillingsgebyr for salgs- og skjenkebevilling fastsettes for ett kalenderår om gangen, for hver enkelt bevilling.

E2. Gebyrets størrelse – beregningsgrunnlag

Størrelse på gebyr for kunnskapsprøve følger av alkoholforskriftens kapittel 5.
Gebyret fastsettes på grunnlag av salgs- og skjenkestedenes omsetning av alkoholholdig drikk i liter, og etter nasjonalt fastsatte satser.
Gebyret for ambulerende skjenkebevilling settes i samsvar med tillatt maksimalnivå etter alkoholforskriften kapittel 6.
For salgs- og skjenkebevillinger gitt for en enkelt, bestemt anledning bestemmer alkoholforskriften at gebyret skal fastsettes etter omsetning og med minstegebyrsatser. Bevillingsmyndigheten kan imidlertid i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

Innsatsområde F - Råd og veiledning, og samarbeid mellom kommune, politi, skatt- og avgiftsmyndigheter og bransjen

F1. Råd og veiledning

Kommunen skal yte råd og veiledning overfor bevillingshaver og andre interessenter i bransjen som har spørsmål om regelverk, kommunale retningslinjer og praksis og andre temaer som er aktuelle innenfor området. Dette for å bidra til informasjon, forutsigbarhet, samhandling og dialog. Samtidig gir det kommunen oversikt over temaer bransjen er opptatt av og rammer som eventuelt er uklart definert fra kommunens side.

F2. Samarbeid med andre myndigheter og samarbeid om Trivelig Uteliv

Kommunen, politiet og bransjen skal ha samarbeid for å styrke et trivelig og trygt uteliv i kommunen. Samarbeidet skal være en møteplass for å drøfte stauts, utfordringer og mulige tiltak for å trygge utelivet for innbyggere, samt å avklare rammer og vilkår for bransjen. Samarbeidet skal være preget av dialog og gjensidig respekt, og reflektere den felles interesse og målsetting kommune, politi og bransjen har for å fremme trivelig uteliv.

Kommunen skal samhandle med politi, skatte- og avgiftsmyndigheter, Arbeidstilsyn og Mattilsynet for å bidra til lovlige og trygge drifts- og arbeidsforhold i bransjen.

Innsatsområde G – Kontroll og sanksjoner

G1. Gjennomføring av kontrollvirksomhet

Etter alkoholloven § 1-9 har kommunen ansvaret for kontroll med salgs og skjenkesteder. Dette omfatter kontroll med hvordan bevillingene utføres, herunder om alkoholloven og alkoholforskrift følges, om vilkår i bevillingsvedtak oppfylles og om driften for øvrig anses forsvarlig. Hensikten er å forebygge uønsket adferd og problemer tilknyttet vold, fyll på offentlig sted, overtredelse av aldersbestemmelser og overskjenking til personer som er eller kan bli åpenbart påvirket.
Salgs- og skjenkekontroller skal gjennomføres så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrolleres minst en gang årlig. Kommunen skal årlig utføre minst tre ganger så mange kontroller som det er salgs- og skjenkesteder. Kontrollene fordeles slik at det prioriteres flere kontroller til steder som har yngre målgrupper eller sene åpningstider/skjenketider.
Lillestrøm kommune har avtale med privat leverandør for gjennomføring av salgs- og skjenkekontroller. Leverandøren skal samarbeide med politiet og næringen for å fremme kommunens alkoholpolitiske målsettinger, og skal holde seg orientert om konkrete tiltak som til enhver tid fokuseres på og iverksettes i kontroll- og informasjonsøyemed. Kommune og kontrollselskap skal ha jevnlige samarbeidsmøter – så ofte som behovet tilsier, men minst annen hver måned.
Kontrollen kan foregå åpent eller anonymt. Etter utført kontroll skal kontrollør alltid presentere seg for ansvarshavende og muntlig redegjøre for sitt inntrykk av stedet. Skriftlig rapport sendes fra leverandør til kommune. Kommunen skal sende skriftlig rapport innen en uke til salgs- eller skjenkestedet, med adgang for bevillingshaver til å uttale seg innen to uker.

G2. Sanksjonsmuligheter

Kontrollen skal danne grunnlag for nødvendige sanksjoner, for eksempel skriftlig tilbakemelding med bekymring, prikktildeling eller inndragning av bevilling.

 1. Skriftlig tilbakemelding med bekymring
  Kommunen kan sende bevillingshaver en skriftlig tilbakemelding med bekymring i de tilfelle hvor det ikke er dokumentert overtredelser som medfører tildeling av prikker, men hvor det likevel fremkommer bekymring for virksomhetens forvaltning av bevillingen. Hensikten med en skriftlig bekymring er å gi veiledning til virksomheten om forbedring av internkontroll og forvaltning av denne, oppfordre til forbedring på enkelte områder og invitere til dialog dersom bevillingshaver ønsker dette.
 2. Tildeling av prikker – alkoholforskriften kapittel 10
  Alkoholforskriften kapittel 10 har regler om tildeling av prikker, der det fastsettes antall prikker som skal tildeles for ulike typer overtredelser. Forskriften gir grunnlag for å tildeles 1, 2, 4 eller 8 prikker, se forskriften § 10-3. Kommunen kan tildele færre prikker dersom det foreligger formildende omstendigheter, eller flere prikker dersom det foreligger skjerpende omstendigheter.
 3. Inndragning av bevilling – alkoholforskriften kapittel 10
  Alkoholforskriften kapittel 10 har regler om når en bevilling skal inndras. Dersom bevillingshaver i løpet av 2 år fra overtredelsestidspunktet er tildelt til sammen 12 prikker, skal bevillingen inndras for et tidsrom på 1 uke. Dersom det i løpet av 2 års perioden blir tildelt mer enn 12 prikker, skal kommunen øke inndragningen tilsvarende.

Innsatsområde H - Skjenke-, åpnings- og salgstider

Skjenke-, åpnings- og salgstider er viktige virkemidler for å regulere tilgangen til alkoholholdig drikke. Ved fastsetting av disse tidene, må det ses hen til helsemessige effekter samt effekter for støy, ro og orden ved å begrense tidene, samt nærings- og konkurransemessige effekter dersom tidene begrenses for sterkt.

For Lillestrøm kommune er det fastsatt lokale forskrifter om skjenke-, åpnings- og salgstider for alkohol:

 • Forskrift om skjenke- og åpningstid for skjenkesteder, vedtatt av Lillestrøm kommunestyre 29.01.2020, som trådte i kraft 1.03.2020.
 • Forskrift om salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1, Lillestrøm, vedtatt av kommunestyret 29.01.2020, og trådte i kraft 01.03.2020.
 • Forskrift om åpningstid for serveringssteder som ikke serverer alkoholholdig drikke, vedtatt av Lillestrøm kommunestyre 29.01.2020, som trådte i kraft 01.05.2020. Denne er relevant å nevne her, fordi det her er definert en sentrumsring i Lillestrøm by hvor serveringsvirksomheter har noe kortere åpningstid som tiltak for å redusere risiko for vold og uro når skjenkesteder stenger.