Blir du eller noen du kjenner mobbet?

Du har rett til et trygt og godt skolemiljø, uten mobbing.  Å ha det trygt og godt på skolen er en rettighet alle elever har, og det er din opplevelse av hvordan du har det på skolen som er avgjørende.

Alle ansatte på skolen har en plikt til å bidra til at du har det trygt og godt på skolen. Mobbing er ikke alltid enkelt å oppdage. Det er derfor viktig at du tør å si fra til en voksen du stoler på.

Krenkelser som mobbing, vold, utestenging, utfrysing, trusler og trakassering er eksempler på opplevelser som ikke er forenlig med et trygt og godt skolemiljø.

Hva kan foreldre gjøre hvis barnet ikke har det bra på skolen?

Ta kontakt med skolen så fort som mulig. Foreldre bør ha en lav terskel for å ta kontakt med skolen ved mistanke om at et barn ikke har det trygt og godt på skolen.

Varselet sendes enten til rektor på skolen barnet går på, eller til kommunalsjef for skole, avhengig av hvem som er involvert.

Varsle om at et barn ikke har det trygt og godt på skolen

 

Det trenger ikke være en konkret hendelse som ligger bak. At en elev ikke har det trygt og godt på skolen, kan komme til uttrykk på ulike måter, for eksempel gjennom at barnet endrer atferd. Foreldre trenger altså ikke vise til konkrete hendelser eller ha forslag til konkrete tiltak som de ønsker skolen skal sette i verk når de tar kontakt med skolen og deler en bekymring.

Alle voksne som jobber på en skole er etter opplæringsloven forpliktet til å ta foreldre og elever som melder fra alvorlig, og ta tak i situasjonen.

Kommunen kan hjelpe dere hvis dere opplever ikke å få den hjelpen dere trenger.

Hvilket ansvar har skolen?

Rektor, lærere og andre ansatte skal jobbe for at alle elevene har det bra på skolen. De har en plikt til å følge med på dette. Alle ansatte på skolen skal varsle rektor eller annen ansvarlig på skolen om de tror eller vet at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal også straks undersøke saken. I alvorlige tilfeller skal også kommunen (skoleeier) varsles. Hvis en ansatt på skolen tror eller har sett at en voksen krenker en elev, skal saken straks meldes til rektor, og rektor skal varsle kommunen.

Skolene skal informere elever og foreldre om rettighetene de har til et trygt og godt skolemiljø, skolen sin aktivitetsplikt og muligheten elever og foreldre har til å melde en sak til Statsforvalteren.

Skolens ansatte har plikt til å gripe inn mot krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme.

Dersom det er behov for å sette i gang tiltak for å sikre elevens skolemiljø, skal skolen lage en skriftlig handlingsplan. Planen skal vise hva skolen vil gjøre og hvorfor. Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Barnets beste skal alltid være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid.

Beredskapsteam mot mobbing

Lillestrøm kommunes Beredskapsteam mot mobbing kan bistå elever/foreldre dersom dere opplever å ikke få den hjelp og støtte dere trenger i saker om det psykososiale miljøet på skolen. Beredskapsteamet vil kunne gi dere råd og veiledning, men skal ikke overta skolens ansvar. Teamet kan kontakte skolen, undersøke saken og vurdere behov for tiltak. Teamet består av ansatte i skoleadministrasjonen og Pedagogisk-psykologisk avdeling.

Dere kan ta kontakt på e-post. Ikke skriv personsensitive opplysninger i e-posten, men oppgi at dere ønsker bistand i en sak om psykososialt skolemiljø. Beredskapsteamet vil ta kontakt med dere så fort som mulig. 

Beredskapsteam mot mobbing kan bistå elever/foreldre i kommunens grunnskoler for barn i grunnskolealder.

  • Er du elev på en privat skole i kommunen og opplever mobbing, mistrivsel eller lignende, kan du kontakte skolen direkte, skolens eier eller mobbeombudet i Viken fylkeskommune.
  • Er du elev på en videregående skole i kommunen og opplever mobbing, mistrivsel eller lignende, kan du enten kontakte skolen direkte, Viken fylkeskommune som skoleeier, eller mobbeombudet i Viken fylkeskommune.
  • Er du elev ved voksenopplæringen i Lillestrøm kommune og opplever mobbing, mistrivsel eller lignende, kan du kontakte skolen direkte eller kommunen som skoleeier (Postboks 313, 2001 Lillestrøm).
  • Opplever du mobbing, mistrivsel eller lignende på en fritidsaktivitet i kommunen, kan du kontakte den aktuelle klubben/foreningen/forbundet.

Melde sak til Statsforvalteren

Hvis eleven eller foreldrene mener at skolen ikke har tatt tak i saken eller ikke satt inn riktige tiltak, kan elevene eller foreldrene ta kontakt med Statsforvalteren (Fylkesmannen). For at  Statsforvalteren skal behandle saken må saken først være tatt opp med rektor, og det må være gått en uke siden rektor ble kontaktet om saken. Det er ikke slik at det forventes at skolen skal ha løst en sak i løpet av en uke, men innen en uke skal foreldre ha blitt hørt, og skolen skal være i gang med arbeidet med å undersøke saken slik aktivitetsplikten krever av skolen. Hvor lang tid undersøkelser vil ta, vil naturlig nok variere ut fra hvor komplisert en sak er, men skolen skal holde dere oppdatert om hva som gjøres i saken.

Meld saken til Statsforvalteren i Oslo og Viken

Fysisk skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt fysisk skolemiljø også, som fremmer helse, trivsel og læring. Fysisk skolemiljø handler blant annet om krav til utforming og innredning av skolen, rengjøring og vedlikehold, sikkerhet og helsemessig beredskap, røyking, inneklima og luftkvalitet, belysning, lydforhold, og mulighet for aktivitet og hvile.

Elevene har krav på å ha en arbeidsplass tilpasset deres behov, og skolen skal innredes slik at det blir tatt hensyn til elever med funksjonshemninger. Elever, foreldre og råd/utvalg ved skolen har rett til å be om tiltak for å rette på fysiske miljøforhold. Skolen skal da snarest mulig svare i et enkeltvedtak.

Trenger du hjelp eller mer informasjon?

Reglene om elevenes rett til et godt skolemiljø står i opplæringsloven kapittel 9A.