Søke om skoleskyss

Slik søker du om skoleskyss (Saksgang)

  • Du kan søke om skoleskyss hele året, men for at skoleskyss skal være i orden til skolestart oppfordres foresatte til å søke innen 15. mai.
  • Søknader om skyss på grunn av lang skolevei og skyss av medisinske årsaker behandles av Ruter.
  • Skoleskyss som utføres av Ruter skal primært foregå med ordinær kollektivtrafikk, ofte buss.
  • Søknader om skyss på grunn av særlig farlig skolevei behandles av kommunen.
Søk om skoleskyss

 

Kontakt skolen din hvis du har spørsmål om skoleskyss.

Hvem kan få skoleskyss?

Avstand

  • Elever i 2.-10. klasse som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skoleskyss.
  • For elever i 1. klasse er grensen på to kilometer.

Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Elever som har særlig farlig skolevei, har rett til gratis skoleskyss uavhengig av veilengden. Faren ved å ferdes på veien det søkes skyss om må være utenom det vanlige, det må være snakk om en særlig risiko for barnet det gjelder.

Medisinsk skyss

Elever som har behov for skyss grunnet funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom har rett på gratis skyss mellom bosted og opplæringssted, uavhengig av avstand. Legeerklæring eller sakkyndig uttalelse må fremvises for å få innvilget skoleskyss ved midlertidig skade/sykdom. 

Delt bosted

Ved delt bosted, kan eleven ha rett til skyss mellom skole og begge hjem, hvis avstandskravet er oppfylt. Det må dokumenteres at det foreligger en fast, planlagt og regelmessig bostedsordning. Dokumentasjon må signeres av begge foresatte.

Skoleskyss til og fra SFO

Elever som deltar i skolefritidsordningen (SFO) har ikke rett til gratis skoleskyss til og fra SFO. Elever med funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom har likevel rett til skyss i skoleåret.

Skoleskyss ved skolebytte

Når skolebytte innvilges til annen skole enn nærskolen, vil kommunen som hovedregel stille som vilkår at foreldrene dekker eventuelle skyssutgifter selv.

Aktuelle lover

Om skoleskyss i opplæringsloven
Skoleskyss for grunnskoleelever i tidligere Akershus