Hvem kan få skoleskyss?

Avstand

  • Elever i 1. klasse som bor mer enn to kilometer fra skolen har rett til gratis skoleskyss.
  • Elever i 2.-10. klasse som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skoleskyss.

Oppfyller eleven avstandskravet, ta kontakt med skolen. 

Skoleskyss skal primært foregå med ordinær kollektivtrafikk der det er mulig.

Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei, har rett til gratis skoleskyss uavhengig av avstand til skolen. Faren ved å ferdes på veien det søkes skyss om må være utenom det vanlige, det må være snakk om en særlig risiko for barnet det gjelder.

Trenger eleven skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei, bruk skjema som finnes lenger ned på siden. 

Skoleskyss skal primært foregå med ordinær kollektivtrafikk der det er mulig.

Medisinsk skyss

Elever som har behov for skyss grunnet funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom har rett på gratis skyss mellom bosted og opplæringssted, uavhengig av avstand. Legeerklæring eller sakkyndig uttalelse må fremvises for å få innvilget skoleskyss ved midlertidig skade/sykdom. 

Ved behov for medisinsk skyss, bruk skjema som finnes lenger ned på siden eller ta kontakt med skolen.

Skoleskyss skal primært foregå med ordinær kollektivtrafikk der det er mulig.

Delt bosted

Ved delt bosted, kan eleven ha rett til skyss mellom skole og ett eller begge hjem, dersom vilkårene for skyss er oppfylt. Det må dokumenteres at det foreligger en fast, planlagt og regelmessig bostedsordning. Dokumentasjon må signeres av begge foreldre.

Bruk skjema som finnes lenger ned på siden eller ta kontakt med skolen.

Skoleskyss til og fra SFO

Elever som deltar i skolefritidsordningen (SFO) har i utgangspunktet ikke rett til gratis skoleskyss til og fra SFO. Unntaket er for elever med funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom som har rett til skyss i skoleåret (ikke skoleferier). 

Skoleskyss ved skolebytte

Når skolebytte innvilges til annen skole enn nærskolen, vil kommunen som hovedregel stille som vilkår at foreldrene dekker eventuelle skyssutgifter selv.

Søke om skoleskyss

Slik søker du om skoleskyss

  • Ta kontakt med skolen dersom det gjelder søknader om skyss på grunn av lang skolevei.
  • Benytt søknadsskjema under dersom det gjelder søknader om skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei, medisinsk skyss eller delt bosted. 
  • Du kan søke om skoleskyss hele året, men for at skoleskyss skal være i orden til skolestart oppfordres foresatte til å søke innen 15. mai.
Søk om skoleskyss

 

Har du ytterligere spørsmål om skoleskyss kan du kontakte skolen.

Aktuelle lover

Om skoleskyss i opplæringsloven
Skoleskyss for grunnskoleelever i tidligere Akershus