Hvorfor fettutskiller?

Utslipp av fett og matrester fører til driftsproblemer for rør, pumper og renseanlegg. Fett på avløpsnettet kjøles ned, stivner og tetter rørene. Dette kan føre til oversvømmelse av kjellere og forurensning av elver. Fett og matrester fører også til at rottene holder seg i avløpsnettet.

Bedriften må derfor ta sitt ansvar ved å installere fettutskiller og påse at den tømmes regelmessig.

Lillestrøm kommune stiller krav til alle virksomheter som tilfører fett til avløpsnettet i lokal forskrift, kapittel 5.

Hvem må ha fettutskiller? 

Fettutskiller benyttes til å behandle vann som er forurenset med små mengder fett. Typiske virksomheter som trenger fettutskiller er virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler mat. Eksempler på virksomheter kan være; 

 • restauranter, kafeer/konditorier
 • catering/ferdigmatprodusenter
 • gatekjøkken/kiosker, pizza - og hamburgerbarer
 • kantiner, selskapslokaler med kjøkken
 • sykehjem, aldershjem og andre institusjoner med kantine/kjøkken
 • slakterier, kjøttforedling, fiskeforedling
 • margarin- og matoljeproduksjon
 • hermetikkproduksjon
 • bakerier
 • meierier
 • fritering
 • røkerier
 • matbutikker med steke-/grillavdeling

Søknad og installasjon av fettutskiller 

For å få installert fettutskiller må du ta kontakt med en rørlegger eller leverandør av fettutskillere. De vil hjelpe deg med dimensjonering, plassering og søknad.  

Anlegget må minimum ha utskillerdel, prøvetakingskum, og være utstyrt med alarm. Signaler fra alarmen skal kunne oppdages raskt.

Ved endring, utskifting eller oppgradering av fettutskiller skal det også søkes byggetillatelse og ny utslippstillatelse. 

Når virksomhetens avløpsmengder økes med mer enn 25 % av eksisterende utslipp, skal virksomheten innhente nytt dimensjoneringsgrunnlag. Kommunen kan også kreve at virksomheten henter inn nytt dimensjoneringsgrunnlag.

Søk om påslipp av fettholdig avløpsvann

Søknaden sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Godkjent søknad gir påslippstillatelse. 

Krav til drift 

Eier av virksomheten er ansvarlig for drift og vedlikehold av fettutskilleren slik at den overholder de krav som kommunen fastsetter. 

 • Det må inngås en avtale med et godkjent tømmefirma for regelmessig tømming.
 • Tømminger må tilpasses bedriftens behov. Tømmehyppighet på 4 – 12 ganger pr år vil være normalt. Men minimum er to ganger per år.
 • Kommunen kan gi pålegg om endring av tømmehyppighet.
 • Det skal tas ut minimum 2 representative prøver per år. Prøvene skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Kommunen kan kreve at det tas flere prøver.
 • Fettutskilleren må også kontrolleres jevnlig, gjerne samtidig med tømming.
 • Utskilleren må rengjøres minst en gang per år. 

Krav til rapportering 

Følgene rapporter skal sendes kommunen fortløpende:

 • Kopi av tømmerapporter, kontroll- og tilstandsrapporter
 • Dokumentasjon om hvor de utskilte massene ble levert
 • Analyserapporter for prøver
 • Tømmeavtale fra godkjent firma skal sendes kommunen hver gang det foreligger ny avtale ved samme eller annet tømmefirma. 

Informasjon om endringer 

Ansvarlig for bedriften plikter å gi beskjed til kommunen dersom bedriften: 

 • Installerer, oppgraderer eller skifter ut fettutskiller
 • Øker eller endrer produksjon
 • Bytter navn på bedriften
 • Flytter til nye lokaler
 • Overdras til ny eier eller opphører 

Frityrfett

Med frityrfett menes det all type olje som blir brukt til frityrbehandling. Frityrfett skal aldri helles i avløpet, selv der det er installert fettutskiller. Årsaken til dette er at denne type fett stivner veldig raskt og vil føre til problemer. Frityrfett skal derfor samles i egnet beholder og leveres til godkjent mottak.