Hvem trenger oljeutskiller? 

Oljeutskiller benyttes til å behandle vann som er forurenset med små mengder olje. 

Typiske virksomheter som trenger oljeutskiller er 

 • vaskeplass
 • smørehall
 • servicehall eller lignende
 • bensinstasjoner og vaskehaller for kjøretøy
 • motorverksteder
 • bussterminaler
 • verksted og klargjøringssentral for kjøretøy
 • anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • anlegg for understellsbehandling 

Virksomheter som ikke er nevnt ovenfor, men som har vaskeplass, servicehall eller lignende med påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt nett vil også kunne omfattes av krav til oljeutskiller. For eksempel: Parkeringshus, oppsamlingsplass med sluk i gulvet og innlagt vann som tilføres til kommunalt nett, mekaniske verksteder, sorteringsanlegg, fjernvarmsentraler, garasjeanlegg med tilgang til vann, avfallsmottak, mellomlagring av farlig avfall, og overflatebehandling av metaller, vask av forskalingsutstyr og transportvirksomhet. 

For parkeringshus eller garasjeanlegg som har sluk i gulvet, men ikke har innlagt vann, kreves ikke oljeutskiller. Riktig dimensjonert sandfang med regelmessig tilsyn og tømming er påkrevet.

Krav til oljeutskillere er hjemlet i forurensningsforskriftens kapittel 15 og 15 A, forurensningsloven. 

Søknad og installasjon av oljeutskiller 

For å få installert oljeutskiller må du ta kontakt med en rørlegger eller leverandør av oljeutskillere. De vil hjelpe deg med dimensjonering, plassering og søknad.  

Ved endring, utskifting eller oppgradering av oljeutskiller skal det også søkes byggetillatelse og ny utslippstillatelse. 

Søk om påslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann


Søknaden sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller
Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Godkjent søknad gir påslippstillatelse. 

Krav til drift 

Eier av virksomheten er ansvarlig for drift og vedlikehold av oljeutskilleren slik at den overholder de krav som kommunen fastsetter. 

 • Det skal inngås en avtale med tømmefirma for regelmessig tømming.
 • Tømminger tilpasses bedriftens behov. Men minimum to ganger per år.
 • Kommunen kan gi pålegg om endring av tømmehyppighet. 

Krav til rapportering 

 • Kopi av tømmerapporter, kontroll- og tilstandsrapporter skal sendes kommunen fortløpende. 
 • Tømmeavtale fra godkjent firma skal sendes kommunen hver gang det foreligger ny avtale ved samme eller annet tømmefirma. 

Informasjon om endringer 

Ansvarlig for bedriften plikter å gi beskjed til kommunen dersom bedriften: 

 • installerer, oppgraderer eller skifter ut oljeutskiller
 • øker eller endrer produksjon
 • bytter navn på bedriften
 • flytter til nye lokaler
 • overdras til ny eier eller opphører