Alle tømminger skal skje via kommunen

Det er vedtatt tvunget slamtømming i Lillestrøm kommune. Det betyr at alle tømminger nå skal skje via kommunens renovatør.

Hvem tømmer septiktanken?

Br. Stenskjær AS ny slamrenovatør fra 1. april 2023.

Kommunen har avtale med private aktører, som jevnlig tømmer septiktanker («slamtømming») med betaling gjennom slamtømmegebyr. I tilfeller med stor belastning eller feil ved rør kan det være nødvendig med ekstratømming. Derfor er det viktig å vite hvilken aktør som kan bistå på kort varsel. En full septiktank kan lett skape hygieniske utfordringer, i og med at toalettet ikke kan benyttes.

Oppdraget med slamtømming blir lagt på anbud hvert 4. år.

Varsel om tømming og kvittering etter utførelse

Br. Stenskjær AS sender varsel om tømming til anleggseiere via e-post og sms.
Kvittering etter utført tømming sendes på sms.

Kontaktinformasjonen henter de fra digitalt kontaktregister fra DIFI. Du som anleggseier har selv ansvar for å oppdatere dine kontaktopplysninger i kontakt- og reservasjonsregisteret hos DIFI.

Hvor ofte tømmes en septiktank?

Vanlige septiktanker tømmes en gang i året uten at du som kunde behøver å bestille tømming.
Tette tanker tømmes når du melder fra, men minimum en gang i året.

Tabell for tømmehyppighet
Anleggstype Tømmehyppighet
Slamavskiller tilknyttet wc, med unntak av anlegg for fritidsbolig Tømmes etter behov, minimum årlig
Slamavskiller som ikke er tilknyttet wc, samt anlegg for fritidsboliger Tømmes etter behov, minimum årlig
Minirenseanlegg Fastsettes i samsvar med anleggets tekniske godkjenning, samt serviceansvarliges anbefalinger
Tette tanker Tømmes etter behov, minimum årlig*

I spesielle tilfeller kan kommunen fastsette annen tømmehyppighet. Ved tvist om hva som er rett tømmehyppighet for et anlegg, er kommunens syn avgjørende.

For minirenseanlegg kan kommunen godkjenne eller bestemme at ordning med behovsprøvd slamtømming, der servicepersonell for anlegget bestiller slamtømming hos kommunen, skal benyttes.

*Særskilt om tømming av tette tanker:

Tømming av tette tanker skal skje etter bestilling fra abonnent til kommunen, med mindre annet er avtalt mellom partene.

Tette tanker som ikke er tømt per 15. oktober, vil bli tømt i løpet av året. Abonnent vil få melding fra kommunen om når slik tømming vil bli foretatt.

Hva koster slamtømming?

Gebyr for septiktømming belastes ut fra antall tømt m3. I tillegg kommer oppmøtegebyr.

Priser for 2024 (inkl. mva.):

Septiktømming oppmøtegebyr    488 kr
Minirenseanlegg oppmøtegebyr    488 kr
Tett tank oppmøtegebyr    488 kr
Septik per tømt m3     447 kr
Gråvann per m3    217 kr
Kontroll og tilsyn     827 kr
   

Midlertidig fritak fra slamtømming

Det er tvungen slamtømming i Lillestrøm kommune, det betyr at all slamtømming fra mindre avløpsanlegg skal tømmes i regi av Lillestrøm kommune. Det er imidlertid mulighet for å søke om midlertidig fritak fra slamtømmeordningen dersom en eiendom av særskilte grunner ikke produserer avløp over en lengre perioden enn 6 måneder. Fritak vil kunne gis for 1 år av gangen, hvor det kan søkes om inntil 3 år totalt.

Skriftlig, begrunnet søknad sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no.

Det vil stilles vilkår ved innvilgelse av midlertidig fritak fra kommunens slamtømmeordning, deriblant at

  • Anlegg som ikke skal være i drift må sluttømmes og dokumentasjon på dette oversendes kommunen.
  • Eiendommer med kommunalt vann må plugge tilknytningen (søknadspliktig).
  • Ved innvilget fritak fra slamtømmeordningen gis det ikke fritak for tilsynsordningen, og tilsynsgebyret må fortsatt betales i sin helhet.

Kontakt

Spørsmål vedrørende slamtømming, endring av tømmedatoer og bestilling av ekstratømming rettes til Br. Stenskjær AS i deres bestillingsskjema, på e-post post@br-stenskjaer.no eller telefon 62 97 40 00.

Hastetømminger (tømming innen 24 timer, i helger og på helligdager) må bestilles direkte hos renovatør på telefon 62 97 40 00.

Ved andre henvendelser så kan Servicesenteret kontaktes på 66 93 80 00.