Endring i vedtak:

 • Rødt nivå på ungdomsskoler og kulturskolen

Endring i forskriftens § 1:

 • Rødt nivå på ungdomsskoler og stans i fritidsaktiviteter innendørs for ungdom

Les mer om endringene

Forskriften gjelder fra onsdag 18. november kl. 24.00  til og med onsdag 2. desember.

En vurdering av smittesituasjon og tiltak vil legges fram for formannskapet 2. desember.

Koronaforskrift for Lillestrøm kommune

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Lillestrøm kommune ble vedtatt av formannskapet i Lillestrøm kommune 18.11.20 med hjemmel i lov 05. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd og kommunestyrets vedtak 07.10.20, sak 170/20.

§ 1. Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

 1. Treningssentre og lignende steder.
 2. Museer.
 3. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder
 4. Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
 5. Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  1. Skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre, og svømming for profesjonelle utøvere.
  2. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  3. Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Første ledd gjelder ikke:

 1. Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn i barneskole eller yngre. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter andre på slike steder.
 2. Aktivitetshaller som tilbyr egenorganisert aktivitet for barn i barneskole eller yngre. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.
 3. Tros- og livssynshus.
 4. Fritidsklubber for barn og unge der det foregår aktivitet for barn i barneskole eller yngre. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.
 5. Biblioteker.
 6. Gallerier og annen utsalg av kunst.
 7. Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører.
 8. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på treningssentre og lignende steder.

§ 2. Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

§ 3. Kollektivreiser

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også innendørs på stasjonsområder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 4. Munnbind i taxi

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.
Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 5.Plikt til bruk av munnbind

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.

For kollektivreisende og i taxi gjelder plikten til bruk av munnbind i forskriftens § 3 og § 4.

For serveringssteder med skjenkebevilling plikter både besøkende og ansatte å bruke munnbind.

Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende.

Plikten gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

§ 6. Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.

§ 7. Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn ti personer til stede.

Selv om antall deltakere er ti eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde en meters avstand.

Forbudet gjelder ikke arrangementer som faller inn under det som er nevnt i § 2 og covid-19-forskriftens § 13.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

§ 8. Forbud mot arrangementer innendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs. Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder. Idrettsarrangementer for barn og unge under 20 år omfattes likevel ikke av definisjonen.

Første ledd omfatter ikke:

 1. Begravelser og bisettelser. Likevel slik at det ikke er tillatt å være mer enn 50 personer til stede på slike arrangementer. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder.
 2. Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer der profesjonelle aktører deltar, såfremt det ikke er publikum tilstede.
 3. Vielser, dåp og lignende ritualer, såfremt ritualet gjennomføres uten tilskuere tilstede.
  For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13a til § 13d.

§ 9. Gjennomføring av arrangementer utendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 200 personer tilstede samtidig. Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementet skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.
For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13a til § 13d.

§ 10. Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder i Lillestrøm kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

For de serverings- og skjenkestedene i Lillestrøm kommune som har anledning til å holde åpent i medhold av covid-19-forskriften, er det forbudt å skjenke alkohol.

§ 11. Ansvar

Lillestrøm kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte vedtak.

§ 12. Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre.

Andre vedtak og anbefalinger

 • Ungdomsskolene og kulturskolen settes på rødt nivå i en 14-dagers periode fremover
 • Lillestrøm kommune oppfordrer til at antallet kontakter i løpet av en uke ikke bør overstige 10 personer i sosiale sammenhenger. Unntatt fra dette er de i samme husstand, barnehage-og barneskolekohorter og kolleger.
 • Lillestrøm kommune oppfordrer til digital fjernundervisning av studenter der dette er praktisk gjennomførbart. 
 • Lillestrøm kommune avventer åpning av fase 1 i breddeidretten for voksne. 

I tillegg er følgende innstramminger vedtatt:

Breddeidrett for voksne

 1. Fritidsaktiviteter (inkludert idrett) for voksne over 20 år i idrettshaller og andre steder innendørs forbys.
 2. Idrettslagene oppfordres til å stanse all breddeidrett for voksne utendørs. Å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende frarådes også voksne.

 Breddeidrett for ungdom fra ungdomsskolealder og opp til 20 år

 1. Fritidsaktiviteter (inkludert idrett) for ungdom fra ungdomsskolealder og opp til 20 år i idrettshaller og andre steder innendørs forbys.
 2. Fritidsaktiviteter (inkludert idrett) utendørs kan gjennomføres, men det anbefales likevel at aktiviteten gjennomføres i mindre grupper og med og fysisk avstand.
 3. Å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende frarådes.

 Breddeidrett for barn på barneskole eller yngre

 1. Treninger kan gå som normalt i henhold til de retningslinjer som gjelder for bruk av de kommunale idrettsanleggene, men alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende bør avlyses for å begrense nærkontakten med andre mennesker fra andre lag og kommuner. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper.
 2. Å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende frarådes på det sterkeste.
 3. Det oppfordres til å minimere bruken av garderober.
 4. Det oppfordres til å minimere tilstedeværelse av personer som ikke er direkte knyttet til treningsaktiviteten.