Viser til tidligere utsendt informasjon til berørte parter om saken i november 2019.

Kommunestyret i Lillestrøm kommune fattet i kommunestyremøtet 17. desember 2019 vedtak om at brøyting av private veier i tidligere Fet kommune opphører fra 01.01.2020.

Beboere langs de private veiene må nå selv besørge og bekoste brøytingen av disse veiene.