Smittevernvurdering uke 16

Det generelle smittetrykket i kommunen er nedadgående, men høyt. Smitten i barne- og ungdomsgruppa som helhet er også nedadgående i takt med den generelle smittetrenden. Kommunen ligger fremdeles på risikonivå 4.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering her.
Les smittevernvurderingen for barn og unge her.

Fra statistikken (status for uke 15 i parentes)

  • Totalt antall smittede: 3761 (3643)
  • Antall smittede pr. 100 000: 307 (421)
  • Andel positive med kjent smittekilde: 82 % (78 %)
  • Antall testet siste uke: 2415 (2731)
  • Andel positive tester: 5,0 (5,3)
  • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 7 (13)
  • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 0 (0)
  • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte:1 (2)

Status i uke 16

Smittetallet fortsetter å gå nedover i Lillestrøm. Ved utgangen av uke 16 lå det på 307 per 100.000. Dette er et høyt tall, men trenden er positiv. Andel ukjent smitte sank noe, men ligger også fortsatt høyt, på 18 %.

Testaktiviteten i befolkningen holder seg stabil, og andel positive ligger på 5 %. Det er god kapasitet på testsentrene i kommunen, og kort ventetid på test. Kapasiteten på smittesporing er god. Antall nye innleggelser på Ahus hadde en bratt reduksjon i uke 16.

Barn og unge

Statistikken viser at smittetallet for barn og unge går ned, på samme måte som det generelle smittetallet i kommunen. Det er imidlertid fortsatt høyt. Innad i gruppen er det noe variasjoner, men i uke 16 har alle aldersgrupper en nedadgående trend bortsett fra barn i barneskolealder.

Etter dialog med FHI og skole- og barnehageeier vurderes det at kommunen kan åpne forsiktig til gult nivå for de yngste barna. For barnehager anbefales det derfor et forsterket gult nivå fra uke 18. Skoler anbefales å opprettholde rødt nivå videre.