Tilskuddsordning til bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltak i Lillestrøm kommune

Bedrifter i Lillestrøm kommune som er hardt rammet av smitteverntiltak kan søke om driftsstøtte. Bransjene servering, arrangement, reiseliv og treningssentre og deres underleverandører, prioriteres.

Stortinget vedtok 23. februar 2021 å bevilge midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltak. Lillestrøm kommune har fått tildelt kr 24 905 999.

Noen bransjer er ekstra hardt rammet, og disse vil prioriteres i denne tildelingsrunden, som har søknadsfrist 16. mars. Støtten gjelder for januar og februar 2021.

Av den totale potten settes det av 2 millioner til bedrifter som ønsker å opprette/opprettholde lærlingeplass. Eget søknadsskjema for dette kommer i uke 10.

Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak. Hovedvirkemiddelet er kompensasjonsordning.no. Denne lokale tildelingen kommer i tillegg, og har også til hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen.

Hvem kan søke

Alle næringsvirksomheter i Lillestrøm kommune som er hardt rammet av smitteverntiltak i januar og februar 2021. Følgende bransjer og deres underleverandører prioriteres:

  • Servering
  • Arrangement
  • Reiseliv
  • Treningssentre

Bedrifter i andre bransjer, som faller (helt eller delvis) utenfor den nasjonale kompensasjonsordningen, kan også vurderes. Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

Søkekriterier

Bedrifter i bransjene servering, arrangement, reiseliv og treningssentre og deres underleverandører Bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltak, men som faller utenfor den statlige kompensasjonsordningen

Søk her

Søknadsfrist og saksbehandling

Søknadsfristen er 16. mars 2021. Søknadene behandles konfidensielt og vurderes av en intern tverrfaglig gruppe. Innstillingen fra denne gruppen legges fram til beslutning i formannskapet 24. mars 2021. Bevilgede tilskudd utbetales umiddelbart. Det er ikke klageadgang på tilskuddet.

Driftstilskudd

I søknadsskjema blir du bedt om å oppgi økonomiske tall for årets to første måneder i 2020 og 2021. Støtten er å anse som et driftstilskudd, men regnes ikke som omsetning når du søker på den nasjonale kompensasjonsordningen. Fordelingen av tilskuddsrammen skal vedtas av formannskapet 24. mars 2021. Vedtatte tildelinger utbetales raskest mulig etter dette.  

Lillestrøm kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Utmåling

Utmålingen gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Bedriftene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Tilskuddene vil variere fra anslagsvis kr 10 000 til kr 500 000. Utmålingen vil bli sjablongmessig, og det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter bedriften har hatt.

Tilskudd til lærlinger

Mer informasjon og søknadsskjema kommer i uke 10.

Kontakt

Har du spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen? Kontakt:
Siri Bjørnstad, næringsrådgiver
siri.bjornstad@lillestrom.kommune.no
Maria Hermansdatter Hoff, næringssjef mariahermansdatter.hoff@lillestrom.kommune.no