Digitalt formannskap

Den 18. mars avholder formannskapet i Lillestrøm kommune sitt første digitale møte, for å begrense smitte.

Kommuneloven § 11-7 og saksbehandlings- og delegasjonsreglementet for Lillestrøm kommune punkt 17 åpner for dette.

Møtet åpner med en kort innføring i bruk av den digitale kanalen Teams. Deretter trekker formannskapets medlemmer seg tilbake til ulike kontorer på rådhuset for å gjennomføre møtet. Neste møte vil skje fra den enkeltes hjem.

I møtet må formannskapet blant annet ta stilling til hvordan de skal forholde seg til de kommende kommunestyremøtene, i tillegg til de øvrige sakene på sakslista.

Se hele sakslista

Lillestrøm kommune jobber med å finne en løsning slik at kommunen i framtiden kan holde åpne møter, selv om de er digitale.

Midlertidig forskrift 13. mars 2020 om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19 § 3 gjør unntak fra kravet om møteoffentlighet i kommuneloven, slik at folkevalgte organer kan gjennomføre fjernmøter selv om kommunen ikke har tekniske løsninger for å sikre at allmennheten får tilgang til møtet. I brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 13. mars 2020 til alle landets kommuner og fylkeskommuner oppfordres imidlertid kommunene til å gjøre lydfiler eller video fra møtene tilgjengelig for allmennheten.