Benyttelse av garderober

Dette gjelder fra og med mandag 24. august.

 • Klubben/leietager har det overordnede ansvaret for at rutiner blir fulgt.
 • I tillegg har hovedtrener/lagledelse ansvar for at garderober, hånd berøringsflater og utstyr blir forsvarlig rengjort før og etter trening.
 • Klubben/leietageren er ansvarlig for innkjøp av nødvendig renholds middel/utstyr som skal benyttes. 

Tiltak:

 1. Hender skal vaskes ved ankomst enten med håndsprit eller med såpe og vann i springen.
 2. Alle har ansvar for at eget utstyr holdes adskilt fra andres i garderobe og under trening og alt utstyr skal tas med hjem etter trening.
 3. En skal møte i garderoben ferdig skiftet.
 4. Alle som oppholder seg i garderoben skal holde minimum 1 meters avstand.
 5. Det er ikke tillatt å dusje eller å benytte dusjrom.
 6. Ved sykdomsfølelse eller milde forkjølelses symptomer skal en ikke møte på trening.
 7. Minimum 2 meters avstand bør bestrebes dersom en skal sitte på tribunen i mer enn 15 minutter.
 8. Klubben/leietager er ansvarlig for registrering av alle som er tilstedte med navn og telefonnummer.
  Dette skal klubben/leietager ta vare på i 10 dager. Etter dette skal det makuleres.

Garderober i svømmeanlegg

De samme reglene gjelder også for bruk av garderober ved svømmeanlegg. Det er nå åpnet for dusjing i garderobene tilknyttet svømmeanlegg. Dette gjelder gjelder fra og med fredag 28. august.