Koronaforskriften for Lillestrøm kommune skjerpes

Den 30. oktober vedtok formannskapet i Lillestrøm kommune flere koronatiltak, for å begrense smitte i kommunen.

En forskrift vedtas én gang. Du kan lese den fullstendige, oppdaterte forskriften her.

Deretter vedtas det endringer i den opprinnelige forskriften. Følgende endringer i koronaforskriften for Lillestrøm kommune er nå vedtatt:

§ 2. Gjennomføring av arrangementer

§ 2 endres og skal lyde:
Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn:
a. 20 personer til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering
b. 200 personer til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det er fast seteplassering
c. 200 personer til stede samtidig når arrangementet er utendørs

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter. For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §§ 13 til 13d.

§ 3. Serverings- og skjenkesteder

§ 3 skal ha følgende paragraftittel: § 3. Serverings- og skjenkesteder.
§ 3 nytt andre og tredje ledd skal lyde:
For serveringssteder med skjenkebevilling er det ikke tillatt å slippe inn gjester etter kl. 22.00.

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, har ansatte en plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang. Besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, med unntak av kortvarige 
passeringer av andre.

§ 5. Plikt til bruk av munnbind

Ny § 5 skal lyde: § 5. Plikt til bruk av munnbind
Når det ikke er mulig å holde en meters avstand skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.

For serveringssteder med skjenkebevilling og kollektivreisende gjelder plikten til bruk av munnbind i forskriftens §§ 1 og 3.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

§ 6. Hjemmekontor og møtevirksomhet

Ny § 6 skal lyde: § 6. Hjemmekontor og møtevirksomhet
Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

Nåværende § 5 og § 6 blir ny § 7 og § 8.

Les forskriften på Lovdata her

Anbefalinger vedtatt av formannskapet

I tillegg til nye og endrede punkter i forskriften vedtok formannskapet følgende anbefalinger:

  • Lillestrøm kommune oppfordrer til at antallet kontakter i løpet av en uke ikke bør overstige 10 personer i sosiale sammenhenger. Unntatt fra dette er de i samme husstand, barnehage- og barneskolekohorter og kolleger.
  • Lillestrøm kommune oppfordrer til digital fjernundervisning av studenter der dette er praktisk gjennomførbart. 
  • Lillestrøm kommune avventer åpning av fase 1 i breddeidretten for voksne.
  • Forskriften innebærer ingen endringer for barn og unge.