Kommunestyret behandlet 28. februar og i politisk møtekalender vil du finne alle dokumentene i saken.

Kort om planen

Planen legger til rette for bygging av en ny trykkøkningsstasjon for NRVA, med tilhørende adkomstvei og grøntområder. Den nye stasjonen vil ligge sør/øst for eksisterende pumpestasjon og ha en maksimal utnyttelse på 1153 m2 bebygd areal. Bygget vil ha en maksimal høyde på 7 meter.

Har du krav på erstatning?

Dersom vilkår i plan- og bygningsloven §§ 15-3 annet ledd eller § 15-2 er oppfylt som følge av planen kan du ha krav på erstatning eller innløsning av din eiendom. Vær oppmerksom på at krav om innløsning må settes frem senest tre år etter at planen ble gjort kjent.

Du kan klage

Du kan klage på den vedtatte planen innen 30.03.2024, jf. forvaltningsloven kap. 6 og plan - og bygningsloven § 1 - 9. Klagen sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk klagen med saksnummer.

Har du spørsmål til saken?

Har du spørsmål til saken kan du kontakte saksbehandler på e-post: victorhaugen.kristiansen@lillestrom.kommune.no, eller vårt sentralbord på tlf. 66 93 80 00, for å bli satt over til saksbehandler. Oppgi saksnummer PLAN- 21/01578 ved alle henvendelser.