Kan fortsatt flyvirksomhet kombineres med fremtidig byutvikling på Kjeller?

Oslo Economics, sammen med COWI, har på oppdrag fra Lillestrøm kommune analysert de økonomiske konsekvensene av å kombinere et luftfartøysenter med flyvirksomhet, som en del av byutvikling på Kjeller flyplassområde.

På oppdrag fra Lillestrøm kommune har Oslo Economics sammen med COWI utarbeidet en tematisk økonomisk analyse av den mulige utviklingen på Kjeller flyplassområde. Oppdraget gjelder å belyse alle økonomiske konsekvenser det medfører for kommunen å kombinere et luftfartøyvernsenter som driver aktiv flyvirksomhet med byutvikling på Kjeller flyplassområde.
Det er i denne sammenheng gjennomført tre separate analyser:

  1. Analyse av kommunaløkonomiske virkninger, det vil si virkninger for Lillestrøm kommunes kostnader og inntekter
  2. Analyse av samfunnsøkonomiske virkninger, det vil si virkninger for ressursbruk og velferd i Norge
  3. Analyse av ringvirkninger, det vil si virkninger for lokal og region sysselsetting

I alle analysene er det søkelys på å belyse forskjellen mellom en situasjon der Kjeller flyplassområde utvikles uten et luftfartøyvernsenter og med et luftfartøyvernsenter. Analysene bygger på data innsamlet gjennom intervjuer og dokumentstudier, samt offentlig tilgjengelig statistikk. Rapporten er kvalitetssikret i flere runder.

Analysen konkluderer med at det mest lønnsomme i et kommunalt og samfunnsøkonomisk perspektiv vil være en fullstendig utvikling av Kjeller, uten luftfartøyvernsenter. Rapportens anbefaling er at et luftfartøyvernsenter bør samlokaliseres med annen flyplass i drift, slik at det ikke legges beslag på store areal som kunne ha annen bruk. Dersom det ikke finnes reelle alternativer til Kjeller for lokalisering av et luftfartøyvernsenter, konkluderer analysen med at det ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å etablere et luftfartøyvernsenter, fordi dette vil hindre at hele Kjeller flyplassområde gjøres tilgjengelig for annen utvikling.

Den tidligere forelagte ROS-analysen og denne økonomiske analysen vil sammen danne grunnlag for en sak som skal svare ut kommunestyrets vedtakspunkt 6 i sak 144/20. Saken vil bli fremmet til politisk behandling høsten 2022.

Les hele rapporten (pdf)

Bakgrunn for analysen er at kommunestyret i Lillestrøm gjorde følgende vedtak i september 2020:

Flyhistorien på Kjeller skal ivaretas som et levende kulturminne. Det skal søkes å etablere et luftfartøyvernsenter og flystripe til bruk for veteranflysamtidig som man ivaretar samfunnssikkerhet og folkehelse. Kommunedirektøren bes legge frem en sak som belyser:

  • Hvilke bidrag et luftfartøyvernsenter kan ha til byutviklingen
  • Hvilke volumer med næring og bolig som kan kombineres med tilstrekkelig areal tilluftfartøyvernsenter og tilstrekkelig areal flystripe for veteranfly,
  • Økonomien knyttet til etablering og drift av luftfartøyvernsenter, herunder blant annet muligheter for statlig bidrag, kommunalt bidrag og bidrag gjennom utbyggingsavtale.

Den økonomiske analysen behandles som en orienteringssak i kommunestyret 15. juni. Den vil sammen med risiko- og sårbarhetsanalysen, som ble lagt frem i januar 2022, inngå i saken kommunedirektøren skal legge frem for kommunestyret i november i år. Her vil det ventelig bli avgjort om den fremtidige byutviklingen på Kjeller vil være i kombinasjon med et luftfartøysenter, som driver aktiv flyvirksomhet.

Les mer om Kjeller:
Kjeller – ny bydel i Lillestrøm
Fremtidig samfunnsutvikling på Kjeller flyplassområde (sak 144/20 9.9.2022)