Nytt naturreservat i kommuneskogen

Det nye skogvernområdet i Lillestrøm heter Mjøsjødalen naturreservat, er på totalt 1704 dekar og strekker seg over både Lillestrøm og Aurskog-Høland kommuner, hvorav 922 dekar er i Lillestrøm kommuneskog.

Det var Kongen i statsråd som 11. februar vedtok det nye naturreservatet, sammen med 25 andre reservater. 

Om bruk av området

Vernet får konsekvenser for bruk og utnyttelse av området. Ved skogvern vektlegges vern av hele økosystemet med tilhørende økologiske prosesser. Reservatene er fredet mot alle inngrep som kan endre naturmiljøet, for eksempel er hogst og tekniske inngrep forbudt. Skogen skal gis en fri utvikling med unntak av eventuell skjøtsel som er bestemt av forvaltningsmyndigheten for å ivareta og fremme verneformålet. Vernet er ikke til hinder for fortsatt bruk til friluftsliv, jakt, fiske, plukking av bær og matsopp, samt at beite er tillatt.

Formålet med vernet

Mjøsjødalen er vernet gjennom ordningen frivillig vern av skog. Som innebærer miljømyndighetene definerer hvilke skogtyper og naturkvaliteter som bør vernes. Ut fra dette tilbyr skogeier areal for vern. Miljømyndighetene vurderer om området har naturfaglige kvaliteter som tilsier at det bør vernes, og deretter forhandles det frem en avtale om frivillig vern mellom skogeier og staten. Skogeier avstår retten til å drive skogbruk i naturreservatet, og vil derfor få erstatning for tapet av fremtidige inntekter knyttet til skogbruk i området.

Kommunestyret behandlet saken 18.11.2020, og godtok da Fylkesmannen i Oslo og Viken sitt forslag til avgrensning, verneforskrift og erstatningssum for Mjøsjødalen naturreservat, og at avtale om frivillig vern kunne inngås.

Generelt representerer vernede områder både det typiske og sjeldne i norsk skognatur. Formålet med reservat er å bevare skogområder med truet, sjelden eller sårbar natur med de naturlig forekommende arter, naturtyper og økologiske prosesser. Verneverdiene er knyttet til blant annet gammel skog, raviner, bekkekløfter, myr og død ved. Områdene har særlig betydning for biologisk mangfold. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand og eventuelt videreutvikle dem. Skogen skal gis mest mulig fri utvikling uten hogst eller fjerning av døende eller døde trær.

Mjøsjødalen naturreservat er et viktig verneområde fordi det er et relativt stort, variert og lite påvirket område med lavtliggende gammel gran- og furuskog. Området utgjør en gradient fra fuktig og rikere eldre granskog i dalbunnen til eldre furuskog i tørrere øvre deler. Området er viktig også fordi det ligger i en region med sterk historisk skogbrukspåvirkning hvor det er vanskelig å finne gode vernekandidater.

Les mer

Vernekart og forskrifter ligger på Statsforvalterens nettside. Der ligger også foredraget til kongelig resolusjon, med sammendrag av innkomne uttalelser, samt tilrådingene fra Statsforvalteren og Miljødirektoratet. Du kan også lese mer om vernevedtaket på departementets nettsider.

Verneforskriftene vil bli lagt ut på Lovdata, og grensene for naturreservatene vil etter hvert kunne sees på Naturbase.