Øvelsen gjennomføres som en fullskala samvirkeøvelse ved FFI på Kjeller. Øvelsen tar utgangspunkt i en hendelse i et av laboratoriene på instituttet. 

Hensikten med øvelsen er å øve og forbedre samvirket mellom FFI og ulike beredskapsaktører. Scenarioet for øvelsen tar utgangspunkt i en hendelse i et av laboratoriene for CBRN-midler*, hvor flere personer blir utsatt for svært giftige kjemikalier.  

Om øvelsen 

  • Øvelsen starter kl 08.30 onsdag 13. mars og varer i noen timer.  
  • I øvelsen deltar Forsvarets ABC-skole, Nedre Romerike brann og redning, Oslo Universitetssykehus, politiet, Proactima, nødmeldesentralene og Lillestrøm kommune i tillegg til FFI.
  • CBRN-midler står for kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R) og nukleært materiale (N).   

Informasjon til nærmiljøet

Øvelsen blir godt merkbar gjennom utrykningskjøretøy og uniformert personell. For å unngå bekymring varsles nærmiljøet inkludert forskningsinstituttene, skoler, barnehager, velforeninger med mer på forhånd. I tillegg publiseres informasjon på ffi.no, i sosiale medier og via presse.