Vedhogst i kommuneskogen

Innbyggere i Lillestrøm kommune kan etter skriftlig avtale, få hogge ved i kommuneskogene

Lillestrøm kommune utlyser et begrenset antall vedhogstavtaler pr. kalenderår.

Vedhogst blir utøvet fortrinnsvis for å skjøtte kommuneskogen, og i all hovedsak som tynning-/rydningshogst av alle treslag, ikke bare bjørk. Søker må selv finne et egnet område som blir merket av i kart og kartet skal være vedlegg til søknaden. Kommunen vurderer deretter om arealet er aktuelt for vedhogst. Vedlegg til søknaden "Utøvelse av vedhogst i Lillestrøm kommuneskoger" beskriver hvordan vedhogsten skal gjennomføres.

Kun innbyggere i kommunen kan søke og det er krav til sikkerhetsutstyr og erfaring med bruk av motorsag. Vedhogger har det hele og fulle ansvaret og utøver vedhogsten med eget utstyr og for egen regning og risiko. Kommunen er ikke ansvarlig for eventuell skade som måtte oppstå, herunder personskade, skade på utstyr eller skade på annen eiendom. Alle vedhoggere i kommuneskogen må ved avtaleinngåelse, signere en egenerklæring som bekrefter dette.

Tillatelsen gjelder for ett kalenderår og kvantumet er begrenset til ved for eget bruk gjennom én fyringssesong.

Kommunen behandler søknadene etter at søknadsfristen er gått ut. Søkernes kvalifikasjoner m.m. vil bli vurdert og vedhogstavtaler blir tildelt inntil det begrensede antallet avtaler er oppfylt, uavhengig av tidspunkt for innsendt søknad innen angitt frist.

Pris pr. avtale følger vedtatt betalingsregulativ for Lillestrøm kommune 2024 (ikke vedtatt).

Søknadsfrist

1. desember 2023

Søknadsskjema

Søknadsskjema - vedhogst i Lillestrøm kommuneskog (1).pdf

Vedlegg til søknadsskjemaet Utøvelse av vedhogst i Lillestrøm kommuneskoger

Utøvelse av vedhogst i Lillestrøm kommuneskoger

Kart over Lillestrøm kommuneskog: 436/1, 433/1, 302/1, 49/13

Kontakt

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med avd. landbruk på: 66 93 80 00

e-post: landbruk@lillestrom.kommune.no