Klage på forhold ved skolen eller barnehagen

Hvis du som elev, forelder eller foresatt skulle oppleve bekymringsfulle forhold knyttet til inneklima eller andre miljøforhold ved kommunens skoler og barnehager, kan kommunen v/ miljørettet helsevern kontaktes.

For skoler gjelder også bestemmelsene i Opplæringslova kapittel 9a. Denne har overlappende bestemmelser om skolens fysiske og psykososiale miljø som forvaltes av Fylkesmannen.

For barnehager gjelder også bestemmelsene i barnehageloven. Denne har overlappende bestemmelser om barnehagens psykososiale miljø.

Virksomhetens plikter

  • Søke godkjenning av lokalene/virksomheten. 
  • Plikt til å informere brukerne, foresatte og kommunen v/helsevernmyndighetene om forhold ved skolen/barnehagen som kan virke negativt på helsen
  • Gjøre seg kjent med bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern og påse at disse etterleves
  • Etablere et internkontrollsystem

Kommunens oppgaver

  • Motta og behandle søknader om godkjenning
  • Behandle klager vedrørende forhold som omfattes av forskrift om miljørettet helsevern
  • Føre tilsyn, evt. i form av systemrevisjon
  • Gi råd og veiledning til eiere, styrere og rektorer, foreldre mm.

Lovverk