Hvis barnet skader seg

Barnehagen er ansvarlig for sikkerheten til barna.

Førstehjelp

Ved en akutt skade gir barnehagene nødvendig førstehjelp til barnet.

Ambulanse

Barnehagen har lav terskel for å ringe 113 for veiledning, og tilkaller ambulanse når tilstanden til barnet vurderes som alvorlig.

Transport til lege/sykehus

Ved mindre alvorlige tilfeller kontakter barnehagen foreldrene og ber dem å ta med barnet til lege/sykehus. Om foreldrene er forhindret, må barnehagen sørge for transport, etter tillatelse fra foreldrene. Dette gjelder også dersom barnehagen ikke får innhentet tillatelse fra foreldrene og det er viktig at barnet fraktes raskt til lege/sykehus.

Kontakt med foreldrene

Barnehagen kontakter foreldre så raskt som mulig når et barn har skadet seg alvorlig. Ved mindre skader vurderer barnehagen om foreldrene bør informeres straks, eller om de gis informasjon i løpet av dagen. Ubetydelige hendelser meldes det normalt ikke om.

Om forsikring

Melde skade til forsikringsselskap

Kommunens ulykkesforsikring gjelder kun for barn i de kommunale barnehagene og dekker ulykkesskade. Forsikringen kan bl.a. dekke utgifter til medisinsk behandling, dersom disse utgiftene ikke dekkes av det offentlige. 

Dersom et barn skader seg i barnehagen, skal barnehagen registrere hendelsen. Foreldrene bør gi beskjed til barnehagen hvis barnet har fått medisinsk behandling på grunn av skaden, slik at barnehagen også kan registrere dette. 

Barnehagen informerer foreldrene om når skader skal meldes til forsikringsselskapet: 

  • Som hovedregel bare dersom foreldrene har et krav på dekning av utgifter som følge av skaden.

Dersom en skade skal meldes, hjelper barnehagen foreldrene med utfylling av skadeskjema, og bekrefter hendelsen overfor forsikringsselskapet. Dersom skaden ikke meldes, kan dette likevel gjøres senere hvis det da oppstår et krav om dekning av utgifter. En skade registrert av barnehagen likestilles med melding gitt til forsikringsselskapet. 

Skader på ting

Kommunens ulykkesforsikring dekker kun personskade, og ikke skader på barns eiendeler som klær, briller osv. Slike skader må dekkes av foreldre. Hvis kommunen skal erstatte skade på private eiendeler, må barnehagen ha opptrådt uaktsomt.

 

Soverutiner

Alle barnehagene har sin egen skriftlige soverutine.

Vernerunder

Ansatte i barnehagen går faste vernerunder for å ivareta sikkerheten.

Sikkerhet på tur

Alle barnehagene har en egen skriftlig rutine for sikkerhet på tur.

Psykososialt barnehagemiljø

Barnehagen skal møte barns behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse, og sikre at barn får ta del i og medvirke i fellesskapet.

Positive og nære relasjoner mellom barn og voksne er av stor betydning for barns trivsel og utvikling i barnehagen, samtidig er samspill med andre barn en viktig arena for barns tilegnelse av sosial kompetanse.

Hvilket ansvar har barnehagen?

De voksne i barnehagen skal hjelpe barna å bygge relasjoner til hverandre. Personalet skal blant annet støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner.

Videre skal personalet forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Hva skal du gjøre hvis barnet ditt ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

Ta kontakt med barnehagen så fort som mulig. Forklar hva saken handler om, og be om at barnehagen iverksetter tiltak slik at barnet får det bedre.

Dersom du opplever å ikke få den hjelp og støtte dere trenger i saker som omhandler ditt barns trivsel i barnehagen, kan du også ta kontakt med kommunen.

Kommunen kan gi råd og veiledning, og kan kontakte barnehagen, undersøke saken og vurdere behov for tiltak.